Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 2021

193

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΔ/ 3 – 9 – 3 Καί όντος αυτού εν Βηθανία εν τή οικία Σίμωνος τού λεπρού, κατακειμένου αυτού ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς, καί συντρίψασα τό αλάβαστρον κατέχεεν αυτού κατά τής κεφαλής.

4 ήσαν δέ τινες αγανακτούντες πρός εαυτούς λέγοντες Εις τί η απώλεια αύτη τού μύρου γέγονεν; 5 ηδύνατο γάρ τούτο τό μύρον πραθήναι επάνω τριακοσίων δηναρίων καί δοθήναι τοίς πτωχοίς καί ενεβριμώντο αυτή. 6 ο δέ Ιησούς είπεν Άφετε αυτήν τί αυτή κόπους παρέχετε; καλόν έργον ειργάσατο εν εμοί.

7 πάντοτε γάρ τούς πτωχούς έχετε μεθ εαυτών, καί όταν θέλητε δύνασθε αυτούς εύ ποιήσαι εμέ δέ ου πάντοτε έχετε. 8 ό έσχεν αύτη εποίησε προέλαβε μυρίσαι μου τό σώμα εις τόν ενταφιασμόν. 9 αμήν λέγω υμίν, όπου εάν κηρυχθή τό ευαγγέλιον τούτο εις όλον τόν κόσμον, καί ό εποίησεν αύτη λαληθήσεται εις μνημόσυνον αυτής.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΔ/ 3 – 9

3 Και όταν αυτός ευρίσκετο εις την Βηθανίαν, στο σπίτι Σιμωνος του λεπρού, την ώραν που είχε γείρει και έτρωγε στο ταπέζι ήλθε μια γυναίκα, που εκρατούσε ένα αλαβάστρινον δοχείον γεμάτο μύρον κατασκευασμένον από γνησίαν και πολύτιμον νάρδον. Και αφού έσπασε το αλαβάστρινο δοχείον έχυνε πλούσια όλο το μύρο επάνω εις την κεφαλήν του.

4 Μερικοί από τους μαθητάς εκυριεύθησαν από αγανάκτησιν και έλεγαν μεταξύ των· διατί έγινε αυτή η άσκοπος σπατάλη του πολυτίμου αυτού μύρου; 5 Διότι ημπορούσε τούτο το μύρον να πωληθή περισσότερο από τριακόσια δηνάρια και να δοθούν τα χρήματα αυτά στους πτωχούς· Και επέπλητταν την γυναίκα.

6 Ο δε Ιησούς είπεν· αφήσατέ την· διατί την ενοχλείτε και την στενοχωρείτε; Αυτή καλόν και αξιέπαινον έργον έκαμε εις εμέ. 7 Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε κοντά σας και όταν θέλετε, ημπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε μαζή σας.

8 Αυτή δε η γυναίκα εκείνο που είχε και ημπορούσε να κάμη δι’ εμέ, το έκαμε. Επρόλαβε να αλείψη το σώμα μου με μύρον, δια να το προετοιμάση προς ενταφιασμόν. Και τούτο χωρίς η ιδία να το εννοήσει.

9 Σας διαβεβαιώνω, ότι όπου εάν κηρυχθή, εις όλον τον κόσμον, τούτο το Ευαγγέλιον, θα διαλαληθή συγχρόνως και αυτό που έκαμεν αυτή, δια να μένη αλησμόνητη η ανάμνησίς της προς δόξαν και τιμήν της.