Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 25 Ιουνίου 2021

832

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 33 – 41 – 33 Πάλιν ηκούσατε ότι ερρέθη τοίς αρχαίοις, Ουκ επιορκήσεις, αποδώσεις δέ τώ Κυρίω τούς όρκους σου.

34 εγώ δέ λέγω υμίν μή ομόσαι όλως μήτε εν τώ ουρανώ, ότι θρόνος εστίν τού Θεού

35 μήτε εν τή γή, ότι υποπόδιόν εστιν τών ποδών αυτού μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλις εστίν τού μεγάλου βασιλέως

36 μήτε εν τή κεφαλή σου ομόσης, ότι ου δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσαι.

37 έστω δέ ο λόγος υμών ναί ναί, ού ού τό δέ περισσόν τούτων εκ τού πονηρού εστιν.

38 Ηκούσατε ότι ερρέθη, Οφθαλμόν αντί οφθαλμού καί οδόντα αντί οδόντος.

39 εγώ δέ λέγω υμίν μή αντιστήναι τώ πονηρώ αλλ όστις σε ραπίζει εις τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ καί τήν άλλην

40 καί τώ θέλοντί σοι κριθήναι καί τόν χιτώνά σου λαβείν, άφες αυτώ καί τό ιμάτιον

41 καί όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ αυτού δύο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 33 – 41

33 Πάλιν ηκούσατε ότι ελέχθη εις τούς παλαιούς προγόνους μας Δέν θά αθετήσης τόν όρκον σου, αλλ ως χρέος ιερόν, πού οφείλεις νά εξοφλήσης εις τόν Κύριον, θά τηρήσης τάς ενόρκους υποσχέσεις καί μαρτυρίας σου.

34 Εγώ όμως σάς λέγω νά μή ορκισθήτε καθόλου ούτε εις τόν ουρανόν μή ορκισθήτε, διότι ο ουρανός είναι θρόνος τού Θεού

35 ούτε εις τήν γήν μή ορκισθήτε, διότι σάν εις άλλο σκαμνίον ακουμβούν επάνω της οι πόδες του ούτε εις τά Ιεροσόλυμα, διότι διά τόν ναόν τού Θεού, πού είναι εκεί κτισμένος, είναι πόλις τού μεγάλου βασιλέως Θεού.

36 Ούτε εις τήν κεφαλήν σου μή ορκισθής, διότι τήν εδημιούργησεν ο Θεός, σύ δέ δέν ημπορείς ούτε μιάς τριχός τό χρώμα πραγματικώς καί κατά βάθος νά μεταβάλης, ώστε μίαν μαύρην τρίχα νά τήν κάμης λευκήν, ή μίαν λευκήν νά τήν αλλάξης εις μαύρην.

37 Άς είναι δέ ο λόγος σας ναί, όταν πράγματι είναι ναί καί όχι, όταν καί πράγματι είναι όχι τό επί πλέον δέ από αυτά είναι από τόν πονηρόν, τόν πρώτον επινοητήν καί πατέρα τού ψεύδους.

38 Ηκούσατε ότι ελέχθη εκείνος πού επλήγωσε καί ετραυμάτισε κάποιον, πρέπει νά δώση μάτι αντί τού ματιού πού έβλαψε, καί δόντι διά τό δόντι τού πλησίον, πού μέ τό κτύπημά του έσπασεν ή επέταξεν έξω.

39 Εγώ όμως σάς λέγω νά μή προβάλετε αντίστασιν εις τόν πονηρόν, πού χρησιμοποιεί ως όργανόν του εκείνον πού σάς βλάπτει αλλ όποιος σέ ραπίση εις τό δεξιόν μέρος τής σιαγόνος, στρέψον εις αυτόν καί τό άλλο μέρος διά νά ραπίση καί τούτο.

40 Καί εκείνον πού θέλει νά κάμη δίκην μαζί σου καί νά σού πάρη τό υποκάμισον, άφησέ του καί τό επανωφόριόν σου.

41 Καί μέ εκείνον, πού θέλει νά σέ αγγαρεύση διά νά τόν συνοδεύσης επί έν μίλιον, πήγαινε μαζί του δύο μίλια.