Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 23 Ιουνίου 2023

1589

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 – 36 – 32 Πας ούν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς·

33 όστις δ’ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς.

34 Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην· ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν.

35 ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής· 36 και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 1 – 1

1 Και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσων τοις δώδεκα μαθηταίς αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκειν και κηρύσσειν εν ταίς πόλεσιν αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 – 36

32 Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τας μεγάλας αμοιβάς, που σας περιμένουν.Καθένας που θα με ομολογήση ως Σωτήρα του και Θεόν του εμπρός εις τους ανθρώπους, που καταδιώκουν την πίστιν μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως πιστόν ακόλουθόν μου εμπρός εις τον Πατέρα μου, που είναι εις τους ουρανούς.

33 Εκείνον δε, που θα με αρνηθή ως Θεάνθρωπον Σωτήρα εμπρός εις τους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω ως ιδικόν μου εμπρός εις τον Πατέρα μου, που είναι εις τους ουρανούς.

34 Μη νομίσετε, ότι ήλθα να φέρω εις την γην μίαν τέτοιαν ειρήνην, όπως την φαντάζονται αυτοί, που περιμένουν τον Μεσσίαν ως επίγειον βασιλέα και κατακτητήν.Όχι.Δεν ήλθα διά να επιφέρω ειρήνην, αλλά μάχαιραν και διαίρεσιν και διχασμόν, (διά τα οποία όμως υπεύθυνος είναι η κακία των ανθρώπων και όχι το ευαγγέλιόν μου).

35 Διότι ήλθον να χωρίσω τον πιστόν και ευθύν άνθρωπον από τον άπιστον και διεστραμμένον πατέρα του, και την κόρην από την μητέρα της, και την νύμφην από την πενθεράν της. 36 Και εχθροί του πιστού ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του, που δεν θα δεχθούν το ευαγγέλιόν μου, το οποίον φέρει την αληθινήν και ουρανίαν ειρήνην.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 1 – 1

1 Και όταν ετελείωσεν ο Ιησούς να δίδη εντολάς και οδηγίας εις τους δώδεκα μαθητάς του και έφυγαν αυτοί διά την περιοδείαν των, ανεχώρησε και αυτός απ’ εκεί, διά να συνεχίση την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν του εις τα σπίτια και το δημόσιον κήρυγμά του εις τας συναγωγάς και τα λοιπά δημόσια κέντρα των Ιουδαικών πόλεων.