Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022

113

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 1 – 3 – 1 Καί εγένετο εν τώ καθεξής καί αυτός διώδευεν κατά πόλιν καί κώμην κηρύσσων καί ευαγγελιζόμενος τήν βασιλείαν τού Θεού, καί οι δώδεκα σύν αυτώ, …

2 καί γυναίκές τινες αί ήσαν τεθεραπευμέναι από νόσων καί μαστίγων καί πνευμάτων πονηρών καί ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφ ής δαιμόνια επτά εξεληλύθει,

3 καί Ιωάννα γυνή Χουζά επιτρόπου Ηρώδου καί Σουσάννα καί έτεραι πολλαί, αίτινες διηκόνουν αυτώ από τών υπαρχόντων αυταίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η/ 1 – 3

1 Καί εις τόν μετέπειτα χρόνον συνέβη ο Ιησούς νά διέρχεται μίαν πρός μίαν έκαστην πόλιν καί χωρίον, καί εκήρυττε καί εδίδασκε τό χαρμόσυνον μήνυμα, ότι διά τής ιδρύσεως τής Εκκλησίας επεκτείνεται καί επί τής γής η ουράνιος βασιλεία τού Θεού. Ήσαν δέ μαζί του εις τήν περιοδείαν αυτήν καί οι δώδεκα Απόστολοι,

2 καί μερικαί γυναίκες, αι οποίαι είχαν θεραπευθή υπό τού Ιησού από νοσήματα καί βασανιστικούς πόνους καί από πνεύματα πονηρά καί ασθενείας. Δηλαδή η Μαρία, η οποία ελέγετο Μαγδαληνή, (διότι πιθανώς κατήγετο από τά Μάγδαλα), από τήν οποίαν διά τής παρεμβάσεως τού Κυρίου είχαν βγή επτά δαιμόνια,

3 καί η Ιωάννα η σύζυγος τού Χουζά, τού οικονομού καί διαχειριστού τού Ηρώδου, καί η Σουσάννα καί πολλαί άλλαι, αι οποίαι υπηρέτουν τόν Κύριον καί εισέφερον διά τήν συντήρησιν αυτού καί τών Αποστόλων του από τά υπάρχοντά των.