Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου 2021

1243

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 – 9 –1 Καί πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά τήν θάλασσαν καί συνήχθη πρός αυτόν όχλος πολύς, ώστε αυτόν εμβάντα εις τό πλοίον καθήσθαι εν τή θαλάσση καί πάς ο όχλος πρός τήν θάλασσαν επί τής γής ήσαν.

2 καί εδίδασκεν αυτούς εν παραβολαίς πολλά, καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού 3 Ακούετε ιδού εξήλθεν ο σπείρων σπείραι. 4 καί εγένετο εν τώ σπείρειν ό μέν έπεσεν επί τήν οδόν, καί ήλθον τά πετεινά καί κατέφαγεν αυτό 5 καί άλλο έπεσεν επί τό πετρώδες, όπου ουκ είχε γήν πολλήν, καί ευθέως εξανέτειλε διά τό μή έχειν βάθος γής, 6 ηλίου δέ ανατείλαντος εκαυματίσθη, καί διά τό μή έχειν ρίζαν εξηράνθη

7 καί άλλο έπεσεν εις τάς ακάνθας, καί ανέβησαν αι άκανθαι καί συνέπνιξαν αυτό, καί καρπόν ουκ έδωκε 8 καί άλλο έπεσεν εις τήν γήν τήν καλήν καί εδίδου καρπόν αναβαίνοντα καί αυξανόμενα, καί έφερεν έν τριάκοντα καί έν εξήκοντα καί έν εκατόν. 9 καί έλεγεν αυτοίς Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 – 9
1 Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη ο Ιησούς εις την παραλίαν. Και εμαζεύθηκε πολύς λαός, δια να τον ακούση, ώστε αυτός ηναγκάσθη να ανεβή στο πλοίον και να καθίση εις αυτό μέσα εις την θάλασσαν. Ολος δε ο λαός ευρίσκετο εις την ξηράν πλησίον της θαλάσσης.

2 Και τους εδίδασκε πολλά με παραβολάς και τους έλεγεν εις την διδασκαλίαν του· 3 Ακούσατε με προσοχήν. Ιδού εβγήκε ο γεωργός να σπείρη. 4 Και καθώς έσπερνε ένα μέρος του σπόρου έπεσε στον δρόμον και ήλθαν τα πτηνά και τον κατέφαγαν. 5 Και άλλο έπεσεν εις έδαφος πετρώδες, όπου δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως εβλάστησε, διότι δεν είχε βάθος γης.

6 Οταν δε ανέτειλε ο ήλιος, εκαψαλίσθηκε από τον καύσωνα και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράθηκε. 7 Και άλλο έπεσεν εις τα αγκάθια· εβλάστησαν δε και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν ολόγυρα και δεν απέδωσε καρπόν.

8 Και άλλο έπεσεν εις την γην την γόνιμον και απέδιδε καρπόν καθώς εβλάστανε προς τα άνω και εμέστωνε. Και έφερε αλλού τριάντα κόκκους, αλλού εξήντα και αλλού εκατόν. 9 Και έλεγεν εις αυτούς· εκείνος που έχει αυτιά να ακούη, ας ακούη. (Εκείνος που έχει αγαθήν διάθεσιν ας ακούση και ας διδαχθή).