Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 20 Μαΐου 2022

181

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 – 30 – 21 Είπεν ούν πάλιν αυτοίς ο Ιησούς Εγώ υπάγω καί ζητήσετέ με, καί εν τή αμαρτία υμών αποθανείσθε όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν.

22 έλεγον ούν οι Ιουδαίοι Μήτι αποκτενεί εαυτόν, ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω, υμείς ου δύνασθε ελθείν;

23 καί είπεν αυτοίς Υμείς εκ τών κάτω εστέ, εγώ εκ τών άνω ειμί υμείς εκ τού κόσμου τούτου εστέ, εγώ ουκ ειμί εκ τού κόσμου τούτου.

24 είπον ούν υμίν ότι αποθανείσθε εν ταίς αμαρτίαις υμών εάν γάρ μή πιστεύσητε ότι εγώ ειμι, αποθανείσθε εν ταίς αμαρτίαις υμών.

25 έλεγον ούν αυτώ Σύ τίς εί; καί είπεν αυτοίς ο Ιησούς Τήν αρχήν ό,τι καί λαλώ υμίν.

26 πολλά έχω περί υμών λαλείν καί κρίνειν αλλ ο πέμψας με αληθής εστι, καγώ ά ήκουσα παρ αυτού, ταύτα λέγω εις τόν κόσμον.

27 ουκ έγνωσαν ότι τόν πατέρα αυτοίς έλεγεν.

28 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς Όταν υψώσητε τόν υιόν τού ανθρώπου, τότε γνώσεσθε ότι εγώ ειμι, καί απ εμαυτού ποιώ ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ.

29 καί ο πέμψας με μετ εμού εστιν ουκ αφήκέ με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τά αρεστά αυτώ ποιώ πάντοτε.

30 Ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η/ 21 – 30

21 Εφ όσον λοιπόν κανείς δέν ετόλμα νά τόν εμποδίση από τού νά διδάσκη, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς Εγώ φεύγω από τήν παρούσαν ζωήν καί πηγαίνω πρός τόν εν ουρανοίς Πατέρα μου. Εις στιγμάς δέ απελπισίας θά μέ ζητήσετε ως Μεσσίαν καί λυτρωτήν σας. Λόγω τής απιστίας σας όμως θά αποθάνετε μέσα εις τήν αμαρτίαν σας, χωρισμένοι εντελώς από τόν Θεόν. Εκεί πού πηγαίνω εγώ, σείς δέν ημπορείτε νά έλθετε, διά νά εύρετε πλησίον μου τήν σωτηρίαν σας.

22 Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι Μήπως αυτοκτονήση καί θανατώση μόνος του τόν εαυτόν του; Διότι λέγει, όπου εγώ πηγαίνω, σείς δέν ημπορείτε νά έλθετε. Ωρισμένως δέ, εάν σκέπτεται νά αυτοκτονήση, ημείς δέν θά τόν ακολουθήσωμεν ποτέ εις τόν Άδην.

23 Καί είπεν εις αυτούς Σείς είσθε από τά κάτω, από τήν γήν, καί είσθε κυριευμένοι από γηΐνας σκέψεις καί ελατήρια. Εγώ είμαι από τά επάνω, από τόν ουρανόν, μέ φρονήματα καί σκέψεις εντελώς αντίθετα από τά ιδικά σας. Σείς είσθε από τόν μάταιον καί αμαρτωλόν αυτόν κόσμον, διότι κατέχεσθε από τά σαρκικά φρονήματα τών μακράν τού Θεού ανθρώπων. Εγώ δέν είμαι από τόν κόσμον αυτόν. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν νά μή χωρισθώμεν διά παντός;

24 Αφού λοιπόν είσθε από τόν κόσμον αυτόν, σάς είπα, ότι θά αποθάνετε βυθισμένοι εις τάς αμαρτίας σας. Διότι, εάν δέν πιστεύσετε, ότι εγώ είμαι ο μόνος καί πραγματικός Σωτήρ, θά αποθάνετε θαμμένοι εις τάς αμαρτίας σας.

25 Κατόπιν λοιπόν τής βεβαιώσεως αυτής τού Ιησού, τού έλεγαν εκείνοι: Καί ποίος είσαι σύ, ώστε χωρίς σέ νά είναι αδύνατον νά σωθώμεν; Καί εις απάντησιν ο Ιησούς είπεν εις αυτούς Ακριβώς καί εξ ολοκλήρου είμαι εκείνο, πού σάς λέγω τώρα.

26 Καί διά νά επανέλθω εις τήν σειράν τών λόγων μου, σάς προσθέτω, ότι έχω ακόμη πολλά νά ειπώ διά σάς καί νά σάς κατακρίνω δι αυτά. Καί δέν θά δεχθήτε μέν σείς ως αληθή καί δικαίαν τήν κρίσιν μου. Αλλ εκείνος πού μέ έστειλεν, είναι αληθής, καί δέν πλανάται, ούτε ψεύδεται ποτέ. Καί εγώ εκείνα, πού ήκουσα από αυτόν, αυτά λέγω εις τόν κόσμον, καί συνεπώς όσα λέγω, είναι δίκαια καί αληθή.

27 Οι Ιουδαίοι όμως δέν εκατάλαβαν, ότι τούς έλεγε διά τόν Πατέρα του καί διά τήν ιδιαιτέραν σχέσιν καί κοινωνίαν, εις τήν οποίαν καί ως άνθρωπος διετέλει πρός αυτόν.

28 Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς Όταν υψώσετε επί τού σταυρού τόν υιόν τού ανθρώπου, τότε θά μάθετε ότι εγώ είμαι ο μόνος Σωτήρ, καί ότι τίποτε απολύτως δέν κάμνω από τόν εαυτόν μου, αλλά συμφωνώ απολύτως πρός τόν Πατέρα μου. Καί διά νά σάς ομιλήσω σύμφωνα μέ εκείνα, πού συμβαίνουν μεταξύ τών ανθρώπων, ώστε νά μέ καταλάβετε καλύτερα, σάς προσθέτω: Καθώς μέ εδίδαξεν ο Πατήρ μου, έτσι ομιλώ καί αυτά ακριβώς λέγω.

29 Καί εκείνος, πού μέ έστειλεν, είναι μαζί μου. Δέν μέ αφήκε ποτέ μοναχόν ο Πατήρ, διότι εγώ πράττω πάντοτε εκείνα, πού τού αρέσουν, καί δι αυτό διατηρώ αδιάσπαστον πάντοτε καί πολύ στενήν τήν επικοινωνίαν καί σχέσιν πρός τόν Πατέρα μου.

30 Όταν δέ έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, ότι είναι ο Μεσσίας.