Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου 2022

69

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 18 – 22 – 18 Καί ήσαν οι μαθηταί Ιωάννου καί οι τών Φαρισαίων νηστεύοντες. καί έρχονται καί λέγουσιν αυτώ Διατί οι μαθηταί Ιωάννου καί οι τών Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δέ σοί μαθηταί ου νηστεύουσι;

19 καί είπεν αυτοίς ο Ιησούς Μή δύνανται οι υιοί τού νυμφώνος, εν ώ ο νυμφίος μετ αυτών εστι, νηστεύειν; όσον χρόνον μεθ εαυτών έχουσι τόν νυμφίον, ου δύνανται νηστεύειν. 20 ελεύσονται δέ ημέραι όταν απαρθή απ αυτών ο νυμφίος, καί τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταίς ημέραις.

21 ουδείς επίβλημα ράκους αγνάφου επιρράπτει επί ιματίω παλαιώ ει δέ μήγε, αίρει τό πλήρωμα αυτού, τό καινόν τού παλαιού, καί χείρον σχίσμα γίνεται.

22 καί ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δέ μή, ρήσσει ο οίνος ο νέος τούς ασκούς, καί ο οίνος εκχείται καί οι ασκοί απολούνται αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλετέον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 18 – 22

18 Καί οι μαθηταί τού Ιωάννου, καθώς καί οι μαθηταί τών Φαρισαίων ενήστευον τάς νηστείας, πού είχαν επικρατήσει από μόνην τήν παράδοσιν καί συνήθειαν. Καί έρχονται μερικοί καί λέγουν εις αυτόν Διατί οι μαθηταί τού Ιωάννου καί τών Φαρισαίων νηστεύουν, καί τηρούν τάς νηστείας, πού μάς παρέδωκαν οι παλαιοτεροι ραββίνοι, οι δέ ιδικοί σου μαθηταί δέν νηστεύουν;

19 Καί είπεν εις αυτούς ο Ιησούς Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμον φίλοι τού γαμβρού, εφ όσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των καί εορτάζεται ο γάμος, νά πενθούν καί νά νηστεύουν; Όσον καιρόν έχουν μαζί τους τόν γαμβρόν, δέν είναι δυνατόν νά νηστεύουν. Έτσι καί οι μαθηταί μου, εφ όσον εγώ ο Νυμφίος τής Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δέν είναι δυνατόν νά πενθούν καί νά νηστεύουν.

20 Θά έλθουν όμως ημέραι, όταν θά τούς πάρουν τόν νυμφίον, καί τότε θά νηστεύσουν καί θά πενθήσουν κατά τάς ημέρας εκείνας.

21 Καί διά νά σάς ομιλήσω καταληπτότερα μέ κάποιο παράδειγμα, σάς λέγω Κανείς δέν ράπτει επάνω εις παλαιόν ρούχον εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούργιου. Εάν όμως δέν προσέξη κανείς εις αυτό, τότε τό τεμάχιον, πού ετέθη ως συμπλήρωμά του, μαζεύει καί παίρνει από τό ρούχον, τό καινούργιον δηλαδή εμβάλωμα αποσπά από τό παλαιόν ρούχον τό μέρος, επί τού οποίου είναι αι ραφαί, καί τό σχίσιμον γίνεται χειρότερον. Έτσι καί η νέα διδασκαλία δέν είναι ωφέλιμον νά προσκολληθή επάνω εις εξωτερικούς τύπους, πού επάληωσαν πλέον καί είναι εφθαρμένοι. Διότι καί οι εξωτερικοί τύποι θά αχρηστευθούν επιβλαβώς καί η διδασκαλία μου θά νοθευθή.

22 Καί κανείς δέν βάζει μούστον εις παληούς ασκούς. Ει δ άλλως, σπάζει ο μούστος τούς ασκούς καί ο οίνος χύνεται έξω καί οι ασκοί θά χαθούν. Αλλά πρέπει κανείς νά βάζη μούστον εις ασκούς καινούργιους. Έτσι καί οι Φαρισαίοι μέ τούς ακολούθους των είναι ασκοί παλαιοί, πού δέν μπορούν νά βαστάσουν τήν νέαν διδασκαλίαν μου, τήν οποίαν θά παραλάβουν οι μαθηταί μου, πού ομοιάζουν πρός νέους ασκούς.