Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου 2022

279

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 19 – 26 – 19 Καί εζήτησαν oί αρχιερείς καί οι γραμματείς νά βάλουν χέρι επάνω του καί νά τόν συλλάβουν κατ εκείνην ακριβώς τήν ώραν…

αλλ εφοβήθησαν τόν λαόν. Ήθελαν δέ αυτοστιγμεί νά τόν συλλάβουν, διότι εκατάλαβαν, ότι δι αυτούς έλεγε τάς παραβολάς.

20 Καί αφού εκαιροφυλάκτησαν, απέστειλαν κατασκόπους, oί οποίοι υπεκρίνοντο ότι ήσαν ευσυνείδητοι καί ενδιεφέροντο πολύ νά συμμορφώνωνται πρός τό δίκαιον. Τούς έστειλαν δέ, διά νά τού αποσπάσουν κάποιον λόγον ενοχοποιητικόν, ώστε νά τόν παραδώσουν εις τήν αρχήν καί τήν εξουσίαν τού ηγεμόνος.

21 Καί τόν ηρώτησαν καί είπαν Διδάσκαλε, γνωρίζομεν, ότι ορθά καί αληθή λέγεις καί διδάσκεις, χωρίς νά παρεκκλίνης διόλου από τήν ευθείαν γραμμήν, καί δέν λογαριάζεις ανθρώπους, ούτε χαρίζεσαι εις πρόσωπον, αλλά βασιζόμενος πάντοτε εις τήν αλήθειαν διδάσκεις τόν δρόμον τού Θεού.

22 Σέ συμβουλευόμεθα λοιπόν Επιτρέπεται εις ημάς, πού ανήκομεν εις τόν λαόν τού Θεού καί βασιλέα έχομεν αυτόν τόν Θεόν, νά δώσωμεν εις τόν Καίσαρα φόρον, ή δέν επιτρέπεται;

23 Αντελήφθη όμως τήν πονηρίαν των καί τούς είπε Διατί μέ εκθέτετε εις πειρασμόν καί ζητείτε νά μέ συλλάβετε εις παγίδα;

24 Δείξατέ μου έν δηνάριον. Ποίου τήν εικόνα καί επιγραφήν έχει τό νόμισμα αυτό; Απεκρίθησαν εκείνοι καί είπον τού Καίσαρος.

25 Αυτός δέ τότε τούς είπε Μόνοι σας εδέχθητε εις τάς συναλλαγάς σας τά νομίσματα τού Καίσαρος καί μέ αυτά διενεργείτε τό εμπόριον σας καί διευκολύνεσθε εις τάς μεταξύ σας σχέσεις. Δώσατε λοιπόν οπίσω εις τόν Καίσαρα εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Καίσαρα, τούς φόρους δηλαδή καί τήν υποταγήν εις τούς νόμους, πού ασφαλίζουν τήν απονομήν τού δικαίου καί τήν ειρηνικήν συμβίωσιν τών πολιτών. Δώσατε δέ καί εις τόν Θεόν εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Θεόν, δηλαδή ολόκληρον τόν εσωτερικόν σας άνθρωπον καί όλον τόν εαυτόν σας.

26 Καί δέν κατώρθωσαν νά τού πάρουν ούτε τόν παραμικρόν ενοχοποιητικόν λόγον ενώπιον τού λαού, ο οποίος τήν στιγμήν εκείνην τόν ήκουε καί θά εχρησίμευεν ως μάρτυς. Καί θαυμάσαντες διά τήν απόκρισίν του εσιώπησαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 19 – 26

19 Καί εζήτησαν oί αρχιερείς καί οι γραμματείς νά βάλουν χέρι επάνω του καί νά τόν συλλάβουν κατ εκείνην ακριβώς τήν ώραν, αλλ εφοβήθησαν τόν λαόν. Ήθελαν δέ αυτοστιγμεί νά τόν συλλάβουν, διότι εκατάλαβαν, ότι δι αυτούς έλεγε τάς παραβολάς. 20 Καί αφού εκαιροφυλάκτησαν, απέστειλαν κατασκόπους, oί οποίοι υπεκρίνοντο ότι ήσαν ευσυνείδητοι καί ενδιεφέροντο πολύ νά συμμορφώνωνται πρός τό δίκαιον. Τούς έστειλαν δέ, διά νά τού αποσπάσουν κάποιον λόγον ενοχοποιητικόν, ώστε νά τόν παραδώσουν εις τήν αρχήν καί τήν εξουσίαν τού ηγεμόνος.

21 Καί τόν ηρώτησαν καί είπαν Διδάσκαλε, γνωρίζομεν, ότι ορθά καί αληθή λέγεις καί διδάσκεις, χωρίς νά παρεκκλίνης διόλου από τήν ευθείαν γραμμήν, καί δέν λογαριάζεις ανθρώπους, ούτε χαρίζεσαι εις πρόσωπον, αλλά βασιζόμενος πάντοτε εις τήν αλήθειαν διδάσκεις τόν δρόμον τού Θεού. 22 Σέ συμβουλευόμεθα λοιπόν Επιτρέπεται εις ημάς, πού ανήκομεν εις τόν λαόν τού Θεού καί βασιλέα έχομεν αυτόν τόν Θεόν, νά δώσωμεν εις τόν Καίσαρα φόρον, ή δέν επιτρέπεται;

23 Αντελήφθη όμως τήν πονηρίαν των καί τούς είπε Διατί μέ εκθέτετε εις πειρασμόν καί ζητείτε νά μέ συλλάβετε εις παγίδα; 24 Δείξατέ μου έν δηνάριον. Ποίου τήν εικόνα καί επιγραφήν έχει τό νόμισμα αυτό; Απεκρίθησαν εκείνοι καί είπον τού Καίσαρος.

25 Αυτός δέ τότε τούς είπε Μόνοι σας εδέχθητε εις τάς συναλλαγάς σας τά νομίσματα τού Καίσαρος καί μέ αυτά διενεργείτε τό εμπόριον σας καί διευκολύνεσθε εις τάς μεταξύ σας σχέσεις. Δώσατε λοιπόν οπίσω εις τόν Καίσαρα εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Καίσαρα, τούς φόρους δηλαδή καί τήν υποταγήν εις τούς νόμους, πού ασφαλίζουν τήν απονομήν τού δικαίου καί τήν ειρηνικήν συμβίωσιν τών πολιτών. Δώσατε δέ καί εις τόν Θεόν εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Θεόν, δηλαδή ολόκληρον τόν εσωτερικόν σας άνθρωπον καί όλον τόν εαυτόν σας.

26 Καί δέν κατώρθωσαν νά τού πάρουν ούτε τόν παραμικρόν ενοχοποιητικόν λόγον ενώπιον τού λαού, ο οποίος τήν στιγμήν εκείνην τόν ήκουε καί θά εχρησίμευεν ως μάρτυς. Καί θαυμάσαντες διά τήν απόκρισίν του εσιώπησαν.