Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2021

1189

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 1 – 9 – 1 Καί εκπορευομένου αυτού εκ τού ιερού λέγει αυτώ είς τών μαθητών αυτού Διδάσκαλε, ίδε ποταποί λίθοι καί ποταπαί οικοδομαί.

2 καί ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτώ Βλέπεις ταύτας τάς μεγάλας οικοδομάς; ου μή αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ός ου μή καταλυθή.

3 Καί καθημένου αυτού εις τό όρος τών ελαιών κατέναντι τού ιερού, επηρώτων αυτόν κατ ιδίαν Πέτρος καί Ιάκωβος καί Ιωάννης καί Ανδρέας

4 Ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται, καί τί τό σημείον όταν μέλλη πάντα ταύτα συντελείσθαι;

5 ο δέ Ιησούς αποκριθείς ήρξατο λέγειν αυτοίς Βλέπετε μή τις υμάς πλανήση.

6 πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι, καί πολλούς πλανήσουσιν.

7 όταν δέ ακούσητε πολέμους καί ακοάς πολέμων, μή θροείσθε δεί γάρ γενέσθαι, αλλ ούπω τό τέλος.

8 εγερθήσεται γάρ έθνος επί έθνος καί βασιλεία επί βασιλείαν, καί έσονται σεισμοί κατά τόπους, καί έσονται λιμοί καί ταραχαί.

9 αρχαί ωδίνων ταύτα. Βλέπετε δέ υμείς εαυτούς. παραδώσουσι γάρ υμάς εις συνέδρια καί εν ταίς συναγωγαίς αυτών δαρήσεσθε, καί επί ηγεμόνων καί βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν εμού εις μαρτύριον αυτοίς

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 1 – 9
1 Και καθώς έβγαιναν από την αυλήν του ναού, του είπεν ένας από τους μαθητάς του· διδάσκαλε, κύτταξε, τι ωραία μάρμαρα και πόσον μεγαλοπρεπή κτίρια είναι αυτά!

2 Και ο Ιησούς απήντησε και του είπε· βλέπεις αυτάς τας μεγάλας οικοδομάς· δεν θα μείνη εδώ πέτρα επάνω εις την πέτραν, που να μη κρημνισθή.

3 Και ενώ εκάθητο στο όρος των Ελαιών απέναντι από τον ναόν, τον ηρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πετρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας,

4 Πες μας, πότε θα συμβούν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, όταν πρόκειται όλα αυτά να πραγματοποιηθούν;

5 Ο δε Ιησούς απήντησε και ήρχισε να τους λέγη· προσέχετε, μήπως τυχόν κανείς σας παραπλανήση.

6 Διότι πολλοί θα έλθουν παίρνοντες ως ιδικόν των το όνομά μου και λέγοντες, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, και πολλούς θα πλανήσουν.

7 Οταν δε ακούσετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων, μη ταραχθήτε. Διότι σύμφωνα με το σχέδιον του Θεού πρέπει να γίνουν αυτά, αλλ’ ακόμη δεν θα έχη φθάσει το τέλος.

8 Διότι θα εξεγερθή ένα έθνος εναντίου άλλου έθνους και ένα βασίλειον ενάντιον άλλου βασιλείου και θα γίνουν σεισμοί εις διαφόρους περιοχάς και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και ταραχές.

9 Αυτά όμως θα είναι η αρχή πόνων και δεινών. Αλλά σεις προσέχετε τους εαυτούς σας, διότι θα υποστήτε πολλάς δοκιμασίας· οι εχθροί του Ευαγγελίου θα σας παραδώσουν εις συνέδρια και δημοσία εις τας συναγωγάς των θα σας δείρουν και θα σταθήτε ως κατηγορούμενοι εμπρός εις άρχοντας και βασιλείς ένεκα της πίστεώς σας εις εμέ, δια να μαρτυρήσετε ενώπιον αυτών την αλήθεια του Ευαγγελίου.