Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 18 Αυγούστου 2023

682

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 27 – 33 – 27 ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου·

28 όπου γάρ εάν η το πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί. 29 Ευθέως δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, και αι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται.

30 και τότε φανήσεται το σημείον του υιού του ανθρώπου εν τώ ουρανώ, και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί της γης και όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

31 και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ’ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών.

32 Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν. όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος· 33 ούτω και υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 42 – 51

42 γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται. 43 Εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού.

44 διά τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται. 45 Τίς άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, όν κατέστησεν ο κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού του διδόναι αυτοίς την τροφήν εν καιρώ;

46 μακάριος ο δούλος εκείνος όν ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως. 47 αμήν λέγω υμίν ότι επί πάσι τοις υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. 48 εάν δε είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός μου ελθείν,

49 και άρξηται τύπτειν τους συνδούλους αυτού, εσθίη δε και πίνη μετά των μεθυόντων,

50 ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει, 51 και διχοτομήσει αυτόν, και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θήσει· εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 27 – 33

27 Διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικόν θα παρουσιασθή ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από το ανατολικόν σημείον του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετον δυτικόν σημείον, έτσι θα γίνη και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.Θα γίνη αμέσως παντού και εις όλους αισθητή. 28 Διότι εκεί όπου είναι το νεκρόν πτώμα, εκεί θα μαζευθούν και οι αετοί διά να χορτασθούν από αυτό.Με άλλα λόγια.Όταν η σαπίλα του κόσμου φθάση εις το απροχώρητον, τότε θα έλθη άφευκτος και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσις και τιμωρία.

29 Αμέσως δε ύστερα από την θλίψιν και τάς δοκιμασίας των ημερών εκείνων, όταν πλέον θα πλησιάζη η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάση την λάμψιν του και θα σκοτισθή, και η σελήνη δεν θα δώση το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν και όλος ο κόσμος θα γίνη καινούργιος, και αι ουράνιαι δυνάμεις των αγγέλων, αι συγκρατούσαι ήδη την τάξιν του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν και από την βαθείαν των συγκίνησιν δι’ όσα θα συμβαίνουν κατά την δευτέραν παρουσίαν, αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθη διά να ανακαινισθή το σύμπαν.

30 Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον, που θα προαναγγέλλη την εντός ολίγου έλευσιν και παρουσίαν του υιού του ανθρώπου.Και τότε θα θρηνήσουν όλαι αι φυλαί της γής, όσαι δεν επίστευσαν και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος εις τα σύννεφα του ουρανού με δύναμιν και συνοδείαν αγγέλων και με δόξαν πολλήν.

31 Και θα αποστείλη τους αγγέλους του με σάλπιγγα που θα σημαίνη δυνατά και θα μαζεύσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από τα οποία πνέουν οι τέσσαρες άνεμοι, από την μίαν άκρην του ορίζοντος έως την άλλην άκρην.

32 Από δε την συκιάν μάθετε την ομοιότητα· όταν πλέον ο κλάδος της γίνη απαλός και βγούν τα φύλλα, γνωρίζετε, ότι το θέρος είναι πλησίον. 33 Έτσι και σείς· όταν ίδητε να συμβαίνουν όλα αυτά τα σημεία, που σας προείπα, να γνωρίζετε, ότι πλησιάζει εις την πόρταν, έφθασε και θα εμφανισθή αμέσως η κρίσις του Θεού, που θα τιμωρήση την απιστίαν των Ιουδαίων διά καταστροφής της Ιερουσαλήμ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 42 – 51

42 Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξεύρετε ποίαν ώραν έρχεται ο κύριος σας και συνεπώς πρέπει να είσθε πάντοτε έτοιμοι. 43 Εκ πείρας δε γνωρίζετε και εκείνο, ότι δηλαδή, εάν εγνώριζεν ο οικοδεσπότης εις ποίον τρίωρον της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφινε να του τρυπήσουν το σπίτι του. 44 Διά τούτο και σείς, αφού δεν ξεύρετε πότε θα έλθη ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάζεσθε διαρκώς, διότι ο υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δι’ ένα έκαστον από σας διά του θανάτου και δι’ όλους μαζί κατά την δευτέραν παρουσίαν εις ώραν, που δεν περιμένετε.

45 Ποίος άρά γε να είναι ο έμπιστος δούλος και ο μυαλωμένος, εις τον οποίον ο κύριος του έδωκεν ειδικήν (εν τη θρησκευτική κοινωνία του) εξουσίαν και τον εγκατέστησε διά να φροντίζη διά τους άλλους δούλους και διά να δίνη εις αυτούς την ανάλογον τροφήν εις τον κατάλληλον χρόνον; 46 Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, τον οποίον, όταν έλθη ο κύριος του, θα εύρη να κάνη και να συμπεριφέρεται έτσι, φρόνιμα δηλαδή και πιστά.

47 Αληθινά σας λέγω, ότι θα τον εγκαταστήση επιστάτην και διαχειριστήν εις όλα τα υπάρχοντά του. 48 Εάν όμως είπη από μέσα του ο κακός εκείνος δούλος· Αργεί να έλθη ο κύριός μου, 49 και αρχίση να χρησιμοποιή εγωϊστικώς την εξουσίαν του και να κτυπά τους συνδούλους του, να τρώγη δε και να πίνη με εκείνους που μεθούν, ζητών με κάθε τρόπον να ευχαριστήση τον εαυτόν του,

50 θα έλθη ο κύριος του δούλου εκείνου εις ημέραν, που δεν περιμένει εκείνος, και εις ώραν που δεν ξεύρει. 51 Και θα τον τεμαχίση εις τα δύο καί, αφού πάρη την ψυχήν του με αιφνίδιον θάνατον, θα ορίση την θέσιν του μαζί με τους υποκριτάς.Εκεί θα είναι ο κλαυθμός και το τρίξιμο των δοντιών.