Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021

664

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 – 9 – 1 Καί πάλιν ήρξατο διδάσκειν παρά τήν θάλασσαν καί συνήχθη πρός αυτόν όχλος πολύς, ώστε αυτόν εμβάντα εις τό πλοίον καθήσθαι εν τή θαλάσση καί πάς ο όχλος πρός τήν θάλασσαν επί τής γής ήσαν.

2 καί εδίδασκεν αυτούς εν παραβολαίς πολλά, καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού

3 Ακούετε ιδού εξήλθεν ο σπείρων σπείραι.

4 καί εγένετο εν τώ σπείρειν ό μέν έπεσεν επί τήν οδόν, καί ήλθον τά πετεινά καί κατέφαγεν αυτό

5 καί άλλο έπεσεν επί τό πετρώδες, όπου ουκ είχε γήν πολλήν, καί ευθέως εξανέτειλε διά τό μή έχειν βάθος γής,

6 ηλίου δέ ανατείλαντος εκαυματίσθη, καί διά τό μή έχειν ρίζαν εξηράνθη

7 καί άλλο έπεσεν εις τάς ακάνθας, καί ανέβησαν αι άκανθαι καί συνέπνιξαν αυτό, καί καρπόν ουκ έδωκε

8 καί άλλο έπεσεν εις τήν γήν τήν καλήν καί εδίδου καρπόν αναβαίνοντα καί αυξανόμενα, καί έφερεν έν τριάκοντα καί έν εξήκοντα καί έν εκατόν.

9 καί έλεγεν αυτοίς Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ/ 1 – 9

1 Καί πάλιν ήρχισε νά διδάσκη πλησίον τής θαλάσσης. Καί εμαζεύθη τριγύρω του λαός πολύς, ώστε νά αναγκασθή νά έμβη εις τό πλοίον καί νά καθήση επ αυτού μέσα εις τήν θάλασσαν. Καί όλος ο λαός ήτο εις τήν ξηράν, κοντά εις τήν θάλασσαν,

2 Καί εδίδασκεν αυτούς πολλά μέ παραβολάς καί τούς έλεγεν εις τήν διδαχήν του

3 Ακούσατε τήν διήγησιν, πού θά σάς είπω. Ιδού εβγήκεν εις τό χωράφι, διά νά σπείρη αυτός πού σπέρνει. Ήλθεν εις τόν κόσμον ο μέγας σπορεύς τής αληθείας, διά νά τήν σπείρη εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων.

4 Καί συνέβη, όταν έσπερνεν, άλλο μέν μέρος τού σπόρου έπεσε πλησίον τού δρόμου, πού επερνούσεν από τό χωράφι, καί επειδή παρέμεινεν εκτεθειμένον εις τήν επιφάνειαν τού εδάφους, ήλθον τά πετεινά καί τό κατέφαγαν.

5 Άλλο δέ μέρος τού σπόρου έπεσεν εις τόπον, πού είχεν υποκάτω στρώμα πέτρινον καί δέν είχε χώμα πολύ. Καί αμέσως εβλάστησε, χωρίς νά ρίξη βαθείας ρίζας, διότι δέν είχε βάθος γής, πού τρέφει ρίζας στερεάς.

6 Όταν δέ ανέτειλεν ο ήλιος, εκάη από τήν ζέστην καί επειδή δέν είχε ρίζαν, εξηράνθη.

7 Καί άλλο μέρος τού σπόρου έπεσεν εις τά αγκάθια. Καί εβλάστησαν τά αγκάθια καί τό εκύκλωσαν από όλα τά μέρη καί τό έπνιξαν καί δέν έβγαλε καρπόν.

8 Καί άλλο μέρος τού σπόρου έπεσεν εις τήν γήν τήν μαλακήν καί εύφορον καί απέδιδε καρπόν, πού εβλάστανε πρός τά επάνω καί εμέστωνε. Καί έβγαλεν αλλού τριακονταπλάσιον καί αλλού εξηκονταπλάσιον καί αλλού εκατονταπλάσιον.

9 Καί τούς έλεγεν· Αυτός πού έχει αυτιά πνευματικά διά νά ακούη καί καλήν διάθεσιν διά νά δέχεται καί εγκολπώνεται αυτά πού λέγω, άς ακούη.