Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 16 Ιουνίου 2023

5927

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 14 – 17 – 14 Τότε προσέρχονται αυτώ οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες· Διά τι ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί σου ου νηστεύουσι;

15 και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· Μη δύνανται οι υιοί του νυμφώνος πενθείν εφ’ όσον μετ’ αυτών εστιν ο νυμφίος; ελεύσονται δε ημέραι, όταν απαρθή απ’ αυτών ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν.

16 ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ· αίρει γαρ το πλήρωμα αυτού από του ιματίου, και χείρον σχίσμα γίνεται.

17 ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε μήγε, ρήγνυνται οι ασκοί, και ο οίνος εκχείται και οι ασκοί απολλούνται· αλλά οίνον νέον εις ασκούς βάλλουσι καινούς, και αμφότεροι συντηρούνται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 14 – 17

14 Τότε ήλθαν εις αυτόν οι μαθηταί του Ιωάννου και είπαν· Διατί ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολύ, οι δε μαθηταί σου δεν νηστεύουν;

15 Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς· μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμον φίλοι του γαμβρού να πενθούν και να νηστεύουν, ενόσω είναι μαζί τους ο γαμβρός και εορτάζεται ο γάμος; Έτσι και οι μαθηταί μου, εφ’ όσον εγώ ο Νυμφίος της Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν.Θα έλθουν όμως ημέραι, που θα πάρουν από αυτούς τον Νυμφίον, και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν.

16 Κανείς δεν πρέπει να βάλλη επάνω εις παλαιόν ρούχον εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούργιου, το οποίον ως αμεταχείριστον είναι σκληρόν· διότι το καινούργιο αυτό κομμάτι, που ετέθη ως συμπλήρωμα, μαζεύει και αποσπά από το παλαιόν ρούχον το μέρος, επί του οποίου είναι αι ραφαί, και το σχίσιμον γίνεται χειρότερον.Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμον να προσκολληθή επάνω εις εξωτερικούς τύπους, που επάληωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι.Διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα αχρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθή.

17 Ούτε βάλλουν μούστον εις ασκούς παληούς, που δεν αντέχουν εις την βράσιν του μούστου.Ει δ’ άλλως σπάζουν οι ασκοί, και ο οίνος χύνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν και θα γίνουν άχρηστοι.Αλλά βάλλουν μούστον εις ασκούς καινούργιους, που αντέχουν, και έτσι και τα δύο, και οι ασκοί δηλαδή και ο μούστος διατηρούνται.Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι, και όσοι τους ακολουθούν, είναι παλαιοί ασκοί, που δεν μπορούν να βαστάσουν την νέαν διδασκαλίαν μου, την οποίαν θα παραλάβουν οι μαθηταί μου, που ομοιάζουν προς νέα ενδύματα και νέους ασκούς.