Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2022

339

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 3 – 9 – 3 καί ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων

4 Ιδού εξήλθεν ο σπείρων τού σπείραι. καί εν τώ σπείρειν αυτόν ά μέν έπεσεν παρά τήν οδόν, καί ελθόντα τά πετεινά κατέφαγεν αυτά

5 άλλα δέ έπεσεν επί τά πετρώδη όπου ουκ είχε γήν πολλήν, καί ευθέως εξανέτειλε διά τό μή έχειν βάθος γής. 6 ηλίου δέ ανατείλαντος εκαυματίσθη, καί διά τό μή έχειν ρίζαν εξηράνθη

7 άλλα δέ έπεσεν επί τάς ακάνθας, καί ανέβησαν αι άκανθαι καί απέπνιξαν αυτά

8 άλλα δέ έπεσεν επί τήν γήν τήν καλήν καί εδίδου καρπόν ό μέν εκατόν, ό δέ εξήκοντα, ό δέ τριάκοντα.

9 ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 3 – 9

3 Καί είπεν εις αυτούς πολλά διά παραβολών λέγων

4 Ιδού αυτός πού σπέρνει εβγήκεν έξω εις τό χωράφι, διά νά σπείρη.Καί όταν αυτός έσπερνεν, άλλοι μέν σπόροι έπεσαν κοντά εις τόν δρόμον τού χωραφιού καί επειδή παρέμειναν εκτεθειμένοι εις τήν επιφάνειαν τού εδάφους, ήλθαν τά πετεινά καί τούς κατέφαγαν. τό οποίον τρέφει ρίζας στερεάς.

5 Όταν δέ ανέτειλεν ο ήλιος, εκάησαν από τήν ζέστην, καί επειδή δέν είχαν ρίζαν, εξηράνθησαν. 6 Άλλοι δέ σπόροι έπεσαν εις μέρη, πού είχαν καί σπόρους αγκαθιών.Καί εβλάστησαν τά αγκάθια καί έπνιξαν τελείως αυτούς.

7 Άλλοι δέ σπόροι έπεσαν επάνω εις τήν γήν τήν μαλακήν καί εύφορον καί απέδιδαν καρπόν, άλλος μέν σπόρος εκατόν, άλλος δέ εξήκοντα, άλλος δέ τριάκοντα.

8 Εκείνος πού έχει αυτιά πνευματικά διά νά ακούη καί καλήν διάθεσιν διά νά δέχεται καί εγκολπώνεται αυτά πού λέγω, άς ακούη.

9 Καί αφού προσήλθον οι μαθηταί, τού είπαν· Διατί τούς ομιλείς μέ παραβολάς;