Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022

67

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 15 – 21 – 15 Ο δέ Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς πάντας, …

16 καί επετίμησεν αυτοίς ίνα μή φανερόν ποιήσωσιν αυτόν,

17 όπως πληρωθή τό ρηθέν διά Ησαίου τού προφήτου λέγοντος

18 Ιδού ο παίς μου, όν ηρέτισα, ο αγαπητός μου, εις όν ευδόκησεν η ψυχή μου θήσω τό Πνεύμά μου επ αυτόν, καί κρίσιν τοίς έθνεσιν απαγγελεί

19 ουκ ερίσει ουδέ κραυγάσει ουδέ ακούσει τις εν ταίς πλατείαις τήν φωνήν αυτού.

20 κάλαμον συντετριμμένον ου κατεάξει καί λίνον τυφόμενον ου σβέσει, έως άν εκβάλη εις νίκος τήν κρίσιν

21 καί τώ ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 15 – 21

15 Ο Ιησούς όμως έμαθε τά σχέδια των καί ανεχώρησεν απ εκεί καί ηκολούθησαν αυτόν πλήθη λαού πολλά καί εθεράπευσεν όλους, όσοι ήσαν ασθενείς.

16 Καί εντόνως παρήγγειλεν εις αυτούς νά μή τόν φανερώσουν, ότι εργάζεται τόσα καί τέτοια θαύματα

17 διά νά πραγματοποιηθή καί επαληθεύση εκείνο, πού ελέχθη διά τού προφήτου Ησαΐου, ο οποίος είπεν·

18 Ιδού ο απεσταλμένος μου, τόν οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου καί μονάκριβός μου, εις τόν οποίον ευηρεστήθη η ψυχή μου θά βάλω τό Πνεύμα μου επάνω του, καί θά αναγγείλη εις τά έθνη νέον τέλειον νόμον.

19 Δέν θά φιλονεικήση, ούτε θά βγάλη παραφόρους κραυγάς, ούτε θά ακούση κανείς τήν φωνήν του εις τάς δημοσίας πλατείας, όπως συμβαίνει μέ τούς δημαγωγούς, πού διά σκοπούς ιδιοτελείς ξεσηκώνουν τόν λαόν εις θορυβώδη συλλαλητήρια.

20 Ψυχάς, πού ομοιάζουν μέ τσακισμένον κάλαμον, δέν θά συντρίψη, καί καρδίας, εις τάς οποίας ο θείος φωτισμός πλησιάζει νά σβεσθή, ώστε νά ομοιάζουν αυταί πρός φυτίλι πού καπνίζει, δέν θά σβήση, έως ότου νά κάμη νικητήν τόν νόμον τού Θεού, ώστε νά επικρατήση ούτος εις τάς καρδίας όλων.

21 Καί εις τό όνομά του ως Μεσσίου καί Σωτήρος οι εθνικοί θά στηρίξουν τάς πρός σωτηρίαν ελπίδας των.