Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2023

296

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 – 8 – 1 και εγένετο εν μια των ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τον λαόν εν τω ιερώ και ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς και οι γραμματείς συν τοις πρεσβυτέροις.

2 και είπον προς αυτόν λέγοντες Ειπέ ημίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιεις, η τις εστιν ο δους σοι την εξουσίαν ταύτην ;

3 αποκριθείς δε είπε προς αυτούς Ερωτήσω υμάς καγώ ένα λόγον, και είπατέ μοι

4 το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ην η εξ ανθρώπων ;

5 οι δε συνελογίσαντο προς εαυτούς λέγοντες ότι εάν είπωμεν, εξ ουρανού, ερεί, διατί ουν ουκ επιστεύσατε αυτώ ;

6 εάν δε είπωμεν, εξ ανθρώπων, πας ο λαός καταλιθάσει ημάς πεπεισμένος γαρ εστιν Ιωάννην προφήτην είναι.

7 και απεκρίθησαν μη ειδέναι πόθεν. 8 και ο Ιησούς είπεν αυτοίς Ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 1 – 8

1 και κατά μίαν από τας αξιομνημονεύτους εκείνας ημέρας, ενώ αυτός εδίδασκε τον λαόν εις το ιερόν και εκήρυττε το ευαγγέλιον της σωτηρίας, συνέβη να έλθουν έξαφνα οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους προεστούς

2 και του είπαν αυτούς τους λόγους Ειπέ μας, με ποίαν εξουσίαν ενεργείς αυτά ; η ποίος σου έδωκε την εξουσίαν αυτήν του να διώχνης από το ιερόν τους ανθρώπους και να διδάσκης μέσα εις τον ιερόν αυτόν τόπον ;

3 Απεκρίθη δε και τους είπε θα σας ερωτήσω και εγώ περί ενός ζητήματος. εφ όσον δε σεις παρουσιάζεσθε ως εξουσιοδοτημένοι διδάσκαλοι, ομιλήσατε πρώτοι και είπατέ μου την επί του ερωτήματός μου τούτου απάντησίν σας.

4 το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος εμαρτύρησε δι εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, ήτο από τον ουρανόν και από εντολήν του Θεού η ήτο από επινόησιν και εντολήν ανθρώπων ;

5 Αυτοί δε εσυλλογίσθησαν μεταξύ των και είπαν, ότι εάν είπωμεν, ότι ήτο εξ ουρανού και συνεπώς είχεν ορισθή από τον Θεόν, θα είπη, διατί λοιπόν δεν επιστεύσατε εις αυτόν ;

6 Εάν δε είπωμεν, ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ήτο επινόησις ανθρώπων, όλος ο λαός θα μας καταλιθοβολήση, διότι όλοι είναι πεπεισμένοι, ότι ο Ιωάννης ήτο προφήτης.

7 και αυτοί, που εκαυχώντο, ότι ήσαν oι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν, ότι δεν ήξευραν, πόθεν ήτο το βάπτισμα του Ιωάννου.

8 και τότε ο Ιησούς είπεν εις αυτούς Ούτε εγώ σας λέγω, με ποίαν εξουσίαν και με ποίον δικαίωμα πράττω αυτά που βλέπετε.