Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021

1000

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 1 – 10 – 1 Εν εκείναις ταίς ημέραις πάλιν πολλού όχλου όντος καί μή εχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τούς μαθητάς αυτού λέγει αυτοίς…

2 Σπλαγχνίζομαι επί τόν όχλον, ότι ήδη ημέραι τρείς προσμένουσί μοι καί ουκ έχουσι τί φάγωσι 3 καί εάν απολύσω αυτούς νήστεις εις οίκον αυτών, εκλυθήσονται εν τή οδώ τινές γάρ αυτών από μακρόθεν ήκασι.

4 καί απεκρίθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ώδε χορτάσαι άρτων επ ερημίας; 5 καί επηρώτα αυτούς Πόσους έχετε άρτους; οι δέ είπον Επτά.

6 καί παρήγγειλε τώ όχλω αναπεσείν επί τής γής καί λαβών τούς επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε καί εδίδου τοίς μαθηταίς αυτού ίνα παρατιθώσι καί παρέθηκαν τώ όχλω. 7 καί είχον ιχθύδια ολίγα καί αυτά ευλογήσας είπε παρατιθέναι καί αυτά.

8 έφαγον δέ καί εχορτάσθησαν, καί ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπυρίδας. 9 ήσαν δέ ως τετρακισχίλιοι καί απέλυσεν αυτούς. 10 Καί εμβάς ευθύς εις τό πλοίον μετά τών μαθητών αυτού ήλθεν εις τά μέρη Δαλμανουθά.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 1 – 10
1 Κατά τας ημέρας εκείνας πάλιν πολύς λαός ήτο μαζή του και επειδή δεν είχαν τι να φάγουν, επροακάλεσεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού και τους λέγει· 2 σπλαγχνίζομαι τον λαόν, διότι τρεις ημέρας μένουν κοντά μου και δεν έχουν τι να φάγουν.

3 Και εάν τους απολύσω να φύγουν νηστικοί δια τα σπίτια των, θα εξαντληθούν και θα αποκάμουν στον δρόμον. Διότι μερικοί από αυτούς έχουν έλθει από μακρυά. 4 Και απήντησαν εις αυτόν οι μαθηταί του· από που εδώ εις την έρημον θα μπορέση να χορτάση κανείς με ψωμιά αυτούς;

5 Και τους ηρώτησε· πόσα ψωμιά έχετε; Εκείνοι δε είπαν· επτά. 6 Και παρήγγειλεν εις τα πλήθη να καθήσουν κάτω. Και αφού επήρε τα επτά ψωμιά, ευχαρίστησε τον Πατέρα, τα έκοψε και έδιδε στους μαθητάς τα τεμάχια, δια να τα παραθέσουν στον λαόν. Και εκείνοι τα παρέθεσαν στο πλήθος. 7 Είχαν δε και κάτι λίγα ψαράκια. Και αυτά, αφού τα ευλόγησεν, είπε να τα παραθέσουν.

8 Εφαγαν δε όλοι και εχόρτασαν και εμαζεψαν από τα κομμάτια που επερίσσευσαν επτά μεγάλα κοφίνια. 9 Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν τέσσαρες χιλιάδες. Και κατόπιν τους έστειλεν ο Κυριος εις τα σπίτια των. 10 Και εμέσως εμπήκε αυτός στο πλοίον με τους μαθητάς του και ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά.