Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Αυγούστου 2022

362

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 12 – 14 – 12 Καί εισήλθεν ο Ιησούς εις τό ιερόν τού Θεού, καί εξέβαλε πάντας τούς πωλούντας καί αγοράζοντας εν τώ ιερώ…

καί τάς τραπέζας τών κολλυβιστών κατέστρεψε καί τάς καθέδρας τών πωλούντων τάς περιστεράς, 13 καί λέγει αυτοίς Γέγραπται, ο οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται υμείς δέ αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών. 14 Καί προσήλθον αυτώ χωλοί καί τυφλοί εν τώ ιερώ καί εθεράπευσεν αυτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 17 – 20

17 καί καταλιπών αυτούς εξήλθεν έξω τής πόλεως εις Βηθανίαν καί ηυλίσθη εκεί. 18 Πρωίας δέ επανάγων εις τήν πόλιν επείνασε 19 καί ιδών συκήν μίαν επί τής οδού ήλθεν επ αυτήν, καί ουδέν εύρεν εν αυτή ει μή φύλλα μόνον, καί λέγει αυτή Μηκέτι εκ σού καρπός γένηται εις τόν αιώνα. καί εξηράνθη παραχρήμα η συκή. 20 καί ιδόντες οι μαθηταί εθαύμασαν λέγοντες Πώς παραχρήμα εξηράνθη η συκή;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 12 – 14

12 Καί εμβήκεν ο Ιησούς εις τόν ιερόν ναόν, τόν αφιερωμένον εις τόν Θεόν, καί έβγαλεν έξω όλους εκείνους πού επώλουν καί ηγόραζον εις τό ιερόν προαύλιον τών εθνών, καί τάς τραπέζας τών αργυραμοιβών αναποδογύρισε, καθώς καί τά καθίσματα, όπου εκάθηντο αυτοί πού επώλουν τάς περιστεράς. 13 Καί λέγει εις αυτούς Είναι γραμμένον εις τόν Ησαΐαν Ο οίκος μου θά ονομασθή οίκος προσευχής.Σείς δέ τόν εκάματε σπήλαιον, πού συχνάζουν λησταί, αφού μέ τάς αισχροκερδείας σας κατακλέπτετε καί ληστεύετε τούς προσκυνητάς. 14 Καί τόν επλησίασαν κουτσοί καί τυφλοί εις τό ιερόν καί τούς εθεράπευσεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 17 – 20

17 Καί αφού τούς αφήκεν, εβγήκεν έξω από τήν πόλιν εις τήν Βηθανίαν καί επέρασε τήν νύκτα του εκεί. 18 Όταν δέ τό πρωί επέστρεφεν εις τήν πόλιν, επείνασε. 19 Καί όταν είδε κάποιαν συκήν εις τόν δρόμον, ήλθε πλησίον της καί δέν ηύρε τίποτε επάνω της παρά φύλλα μόνον, ακριβώς όπως καί η συναγωγή τών Ιουδαίων τότε φύλλα μόνον καί εξωτερικούς τύπους, όχι δέ καί καρπούς αρετής είχε νά επιδείξη.Καί διά νά δώση μάθημα περί τού ποία θά είναι η τύχη κάθε ανθρώπου ακάρπου σάν τήν συκήν, λέγει εις αυτήν Νά μή βγή ποτέ πλέον από σέ καρπός εις τόν αιώνα.Καί εξηράνθη αμέσως η συκή. 20 Καί όταν είδαν αυτό οι μαθηταί, εθαύμασαν καί είπαν Πώς αμέσως, εις τήν ιδίαν στιγμήν εξηράνθη η συκή;