Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου 2022

62

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ/ 31 – 35 – 31 Εν αυτή τή ημέρα προσήλθόν τινες Φαρισαίοι λέγοντες αυτώ Έξελθε καί πορεύου εντεύθεν, ότι Ηρώδης θέλει σε αποκτείναι.

32 καί είπεν αυτοίς Πορευθέντες είπατε τή αλώπεκι ταύτη ιδού εκβάλλω δαιμόνια καί ιάσεις επιτελώ σήμερον καί αύριον, καί τή τρίτη τελειούμαι 33 πλήν δεί με σήμερον καί αύριον καί τή εχομένη πορεύεσθαι, ότι ουκ ενδέχεται προφήτην απολέσθαι έξω Ιερουσαλήμ.

34 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τούς προφήτας καί λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους πρός αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τά τέκνα σου όν τρόπον όρνις τήν εαυτής νοσσιάν υπό τάς πτέρυγας, καί ουκ ηθελήσατε!

35 ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος. λέγω δέ υμίν ότι ου μή με ίδητε έως άν ήξη ότε είπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ/ 31 – 35

31 Κατ αυτήν τήν ημέραν ήλθαν μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι εκ φθόνου επεδίωκον νά διακόψουν τό έργον τού Ιησού καί νά εκφοβίσουν τούς ακολούθους του, ήθελαν δέ καί νά ευαρεστήσουν εις τόν Ηρώδην, ο οποίος εθεώρει επικίνδυνον διά τόν εαυτόν του τήν παρουσίαν τού Ιησού εις τά μέρη τής δικαιοδοσίας του, καί είπαν πρός αυτόν διά νά τόν αναγκάσουν νά φύγη Έβγα από τά όρια τής δικαιοδοσίας τού Ηρώδου καί πήγαινε απ εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλει νά σέ φονεύση.

32 Καί είπεν εις αυτούς Πηγαίνετε καί είπατε εις τόν άνθρωπον αυτόν, πού έχει τήν πονηρίαν καί δολιότητα τής αλεπούς· Είναι μετρημέναι αι ημέραι τής ζωής μου. Ιδού σήμερον καί αύριον πράττω ευεργετικά καί κοινής ωφελείας έργα, βγάζω δαιμόνια καί κάνω θεραπείας καί τήν τρίτην ημέραν, πολύ σύντομα δηλαδή, φθάνω εις τό τέλος τού έργου μου καί τής ζωής μου.

33 Άς μή ενοχλήται όμως ο Ηρώδης καί άς μή προχωρή εις απειλάς. Δέν θά μέ φονεύση αυτός. Εγώ πρέπει σύμφωνα μέ τήν απόφασιν τού Πατρός μου σήμερον καί αύριον, τάς ολίγας δηλαδή ακόμη ημέρας μου νά τάς ζήσω καί δέν ημπορεί κανείς νά ματαιώση τήν βουλήν τού Θεού. Καί κατά τάς ακολούθους ημέρας πρέπει, συμμορφούμενος πρός τήν θείαν βουλήν, νά μεταβώ εις Ιεροσόλυμα διά νά αποθάνω όχι εδώ, όπως απειλεί ο Ηρώδης, αλλ εκεί. Διότι δέν είναι ενδεχόμενον καί πιθανόν προφήτης νά φονευθή έξω από τήν Ιερουσαλήμ.

34 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ταλαίπωρε καί αξιοθρήνητε πόλις ! σύ πού φονεύεις τούς προφήτας καί λιθοβολείς εκείνους, πού σού απέστειλεν ο Θεός ! Πόσας φοράς ηθέλησα νά συμμαζεύσω τά παιδιά σου μέ στοργήν παρομοίαν πρός εκείνην, μέ τήν οποίαν περιμαζεύει η όρνιθα τό πλήθος τών μικρών πουλιών της κάτω από τά πτερά της, καί δέν ηθελήσατε !

35 Ιδού πρός τιμωρίαν σας αφίνεται έρημος καί απροστάτευτος από τόν Θεόν, εις μόνας τάς ιδικάς σας χείρας, ο οίκος σας, δηλαδή η πόλις σας μέ τόν ναόν της. Σάς λέγω δέ, ότι δέν θά μέ ίδετε πλέον. Έως ότου μετανοήσετε καί πιστεύσετε, οπότε συγκαταριθμούμενοι εις τά μέλη τής Εκκλησίας μου θά είπετε δι εμέ Ευλογημένος είναι αυτός, πού έρχεται εις τό όνομα τού Κυρίου ως απεσταλμένος του καί αντιπρόσωπός του.