Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 11 Αυγούστου 2023

867

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ´ 23 – 33 – 23 Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι, οι λέγοντες μη είναι ανάστασιν, και επηρώτησαν αυτόν…

24 λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνη μη έχων τέκνα, επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα τω αδελφώ αυτού. 25 ήσαν δε παρ’ ημίν επτά αδελφοί· και ο πρώτος γαμήσας ετελεύτησε, και μη έχων σπέρμα αφήκε την γυναίκα αυτού τω αδελφώ αυτού· 26 ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος, έως των επτά.

27 ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. 28 εν τη ούν αναστάσει τίνος των επτά έσται η γυνή; πάντες γαρ έσχον αυτήν. 29 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· Πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού· 30 εν γαρ τη αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται, αλλ’ ως άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι.

31 περί δε της αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωτε το ρηθέν υμίν υπό του Θεού λέγοντος, 32 εγώ ειμι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ; ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. 33 και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ´ 23 – 33

23 Κατ’ εκείνην την ημέραν τον επλησίασαν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν, ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον ηρώτησαν 24 λέγοντες· Διδάσκαλε, ο Μωϋσής είπεν· Εάν κανείς αποθάνη χωρίς να αποκτήση παιδιά, πρέπει να νυμφευθή ο αδελφός του την γυναίκα του και να γεννήση απόγονον εις τον αδελφόν του.

25 Ήσαν δε μεταξύ μας επτά αδελφοί.Και ο πρώτος, αφού ήλθεν εις γάμον, απέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, αφήκε την γυναίκα του εις τον αδελφόν του· 26 Κατά τον ίδιον τρόπον και ο δεύτερος και ο τρίτος ενυμφεύθησαν την αυτήν γυναίκα, μέχρις ου και οι επτά έλαβον αυτήν. 27 Ύστερον δε από όλους απέθανε και η γυνή.

28 Κατά την ανάστασιν λοιπόν ποίου σύζυγος εκ των επτά θα είναι η γυνή; Διότι όλοι την είχαν γυναίκα. 29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· Πλανάσθε και δεν γνωρίζετε ούτε τας Γραφάς, αι οποίαι δεν υποστηρίζουν υλιστικάς και παχυλάς αντιλήψεις περί αναστάσεως, όπως φαντάζεσθε την ανάστασιν σείς, αύτε την δύναμιν του Θεού, διά την οποίαν τίποτε δεν είναι αδύνατον η δύσκολον.

30 Πλανάσθε δε και δεν εννοείτε το αληθές νόημα των Γραφών, διότι δεν ξεύρετε, ότι εις την ανάστασιν ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε αι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλ’ είναι όλοι σαν άγγελοι Θεού εις τον ουρανόν.

31 Διά την ανάστασιν δε των νεκρών δεν ανεγνώσατε εκείνο, που σας ελέχθη από τον Θεόν, ο οποίος εις καιρόν, που προ πολλού είχον αποθάνει οι τρεις πατριάρχαι, είπεν·

32 Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ; Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, που κατάντησαν εις ανυπαρξίαν, όπως φαντάζεσθε σείς, αλλ’ είναι Θεός ζωντανών.Και οι πατριάρχαι λοιπόν, μολονότι είναι πεθαμένοι, ζούν.

33 Και όταν ήκουσαν αυτά το πλήθος του λαού εκυριεύθησαν από έκπληξιν και βαθύν θαυμασμόν διά την διδαχήν του.