Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2023

566

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 31 – 35 – 31 Εν αυτή τη ημέρα προσήλθόν τινες Φαρισαίοι λέγοντες αυτώ· Έξελθε και πορεύου εντεύθεν, ότι Ηρώδης θέλει σε αποκτείναι.

32 και είπεν αυτοίς· Πορευθέντες είπατε τη αλώπεκι ταύτη· ιδού εκβάλλω δαιμόνια και ιάσεις επιτελώ σήμερον και αύριον, και τη τρίτη τελειούμαι· 33 πλήν δεί με σήμερον και αύριον και τη εχομένη πορεύεσθαι, ότι ουκ ενδέχεται προφήτην απολέσθαι έξω Ιερουσαλήμ.

34 Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τα τέκνα σου όν τρόπον όρνις την εαυτής νοσσιάν υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε!

35 ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος. λέγω δε υμίν ότι ου μη με ίδητε έως αν ήξη ότε είπητε· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΓ´ 31 – 35

31 Κατ’ αυτήν την ημέραν ήλθαν μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι εκ φθόνου επεδίωκον να διακόψουν το έργον του Ιησού και να εκφοβίσουν τους ακολούθους του, ήθελαν δε και να ευαρεστήσουν εις τον Ηρώδην, ο οποίος εθεώρει επικίνδυνον διά τον εαυτόν του την παρουσίαν του Ιησού εις τα μέρη της δικαιοδοσίας του, και είπαν προς αυτόν διά να τον αναγκάσουν να φύγη· Έβγα από τα όρια της δικαιοδοσίας του Ηρώδου και πήγαινε απ’ εδώ, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε φονεύση.

32 Και είπεν εις αυτούς· Πηγαίνετε και είπατε εις τον άνθρωπον αυτόν, που έχει την πονηρίαν και δολιότητα της αλεπούς· Είναι μετρημέναι αι ημέραι της ζωής μου. Ιδού σήμερον και αύριον πράττω ευεργετικά και κοινής ωφελείας έργα, βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείας και την τρίτην ημέραν, πολύ σύντομα δηλαδή, φθάνω εις το τέλος του έργου μου και της ζωής μου.

33 Άς μη ενοχλήται όμως ο Ηρώδης και άς μη προχωρή εις απειλάς. Δεν θα με φονεύση αυτός. Εγώ πρέπει σύμφωνα με την απόφασιν του Πατρός μου σήμερον και αύριον, τας ολίγας δηλαδή ακόμη ημέρας μου να τας ζήσω και δεν ημπορεί κανείς να ματαιώση την βουλήν του Θεού. Και κατά τας ακολούθους ημέρας πρέπει, συμμορφούμενος προς την θείαν βουλήν, να μεταβώ εις Ιεροσόλυμα διά να αποθάνω όχι εδώ, όπως απειλεί ο Ηρώδης, αλλ’ εκεί. Διότι δεν είναι ενδεχόμενον και πιθανόν προφήτης να φονευθή έξω από την Ιερουσαλήμ.

34 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ταλαίπωρε και αξιοθρήνητε πόλις ! σύ που φονεύεις τους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους, που σου απέστειλεν ο Θεός ! Πόσας φοράς ηθέλησα να συμμαζεύσω τα παιδιά σου με στοργήν παρομοίαν προς εκείνην, με την οποίαν περιμαζεύει η όρνιθα το πλήθος των μικρών πουλιών της κάτω από τα πτερά της, και δεν ηθελήσατε !

35 Ιδού προς τιμωρίαν σας αφίνεται έρημος και απροστάτευτος από τον Θεόν, εις μόνας τας ιδικάς σας χείρας, ο οίκος σας, δηλαδή η πόλις σας με τον ναόν της. Σας λέγω δέ, ότι δεν θα με ίδετε πλέον. Έως ότου μετανοήσετε και πιστεύσετε, οπότε συγκαταριθμούμενοι εις τα μέλη της Εκκλησίας μου θα είπετε δι’ εμέ· Ευλογημένος είναι αυτός, που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου ως απεσταλμένος του και αντιπρόσωπός του.