Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Οκτωβρίου 2021

682

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 17 – 23 – 17 καί καταβάς μετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, καί όχλος μαθητών αυτού, καί πλήθος πολύ τού λαού από πάσης τής Ιουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής παραλίου Τύρου καί Σιδώνος, οί ήλθον ακούσαι αυτού καί ιαθήναι από τών νόσων αυτών,

18 καί οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων, καί εθεραπεύοντο

19 καί πάς ο όχλος εζήτει άπτεσθαι αυτού, ότι δύναμις παρ αυτού εξήρχετο καί ιάτο πάντας.

20 Καί αυτός επάρας τούς οφθαλμούς αυτού εις τούς μαθητάς αυτού έλεγε Μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία τού Θεού.

21 μακάριοι οι πεινώντες νύν, ότι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οι κλαίοντες νύν, ότι γελάσετε.

22 μακάριοί εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι, καί όταν αφορίσωσιν υμάς καί ονειδίσωσι καί εκβάλωσι τό όνομα υμών ως πονηρόν ένεκα τού υιού τού ανθρώπου.

23 χάρητε εν εκείνη τή ημέρα καί σκιρτήσατε ιδού γάρ ο μισθός υμών πολύς εν τώ ουρανώ κατά τά αυτά γάρ εποίουν τοίς προφήταις οι πατέρες αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 17 – 23

17 Καί όταν κατέβη μαζί μέ αυτούς από τό όρος, εστάθη εις κάποιαν πεδιάδα. Καί είχε μαζευθή εκεί πλήθος από μαθητάς του καί λαός πολύς από όλην τήν Ιουδαίαν καί από τήν Ιερουσαλήμ καί από τήν παραλίαν τής Τύρου καί τής Σιδώνος, οι οποίοι ήλθον διά νά ακούσουν τήν διδασκαλίαν του καί διά νά ιατρευθούν από τάς ασθενείας των.

18 Ήσαν δέ εκεί καί πολλοί, πού ηνοχλούντο από πνεύματα ακάθαρτα. Καί εθεραπεύοντο.

19 Καί όλος ο λαός εζήτει νά τόν εγγίση διότι ως Θεάνθρωπος ήτο πηγή χάριτος καί δυνάμεως καί δέν είχεν ανάγκην νά δανεισθή από άλλον ταύτα καί η δύναμις αύτή, πού έβγαινεν από επάνω του, ιάτρευεν όλους.

20 Καί αυτός, αφού εσήκωσε τά μάτια του καί τά προσήλωσεν εις τούς μαθητάς του, έλεγε Πανευτυχείς καί μακάριοι είσθε σείς οι πτωχοί, πού δέν ξιππάζεσθε από τά πλούτη, αλλά εξαρτάτε ταπεινώς τόν εαυτόν σας από τόν Θεόν καί έχετε στηριγμένην τήν ελπίδα σας εις τήν πρόνοιάν του. Καί είσθε μακάριοι, διότι είναι ιδική σας η βασιλεία τού Θεού.

21 Μακάριοι είσθε σείς, πού πεινάτε τώρα καί υπομένετε καρτερικώς καί χωρίς νά γογγύζετε τάς στερήσεις καί τάς ανάγκας τής πτωχείας, διότι θά χορτασθήτε μέ τά πνευματικά αγαθά τής ουρανίου βασιλείας. Μακάριοι είσθε σείς, πού κλαίετε τώρα διά τά αμαρτήματά σας καί διά τάς δοκιμασίας, πού δέχεσθε μέ ευγνωμοσύνην από τόν Θεόν, ο οποίος δι αυτών σάς παιδαγωγεί, διότι θά γελάσετε καί θά χαρήτε κατά τήν μέλλουσαν ζωήν.

22 Μακάριοι είσθε, όταν σάς μισήσουν οι άνθρωποι καί όταν σάς αφορίσουν καί διακόψουν κάθε θρησκευτικήν καί κοινωνικήν σχέσιν μαζί σας καί όταν σάς υβρίσουν καί όταν βγάλουν τό όνομά σας ως κακόν καί σάς διαπομπεύσουν, όλα δέ αυτά σάς τά κάμουν, επειδή είσθε μαθηταί καί πιστοί ακόλουθοι τού υιού τού ανθρώπου.

23 Χαρήτε κατ εκείνην τήν ημέραν καί πηδήσατε από τήν μεγάλην σας χαράν. Διότι ιδού ο μισθός σας καί η ανταμοιβή σας θά είναι μεγάλη εις τόν ουρανόν. Διότι καί εις τούς τιμηθέντας καί βραβευθέντας από τόν Θεόν προφήτας τά ίδια έκαναν οι πρόγονοι τών σημερινών διωκτών σας.