Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2023

1497

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 19 – 26 – 19 Και εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς επιβαλείν επ’ αυτόν τας χείρας εν αυτή τη ώρα, και εφοβήθησαν τον λαόν· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς τας παραβολάς έλεγε.

20 Και παρατηρήσαντες απέστειλαν εγκαθέτους, υποκρινομένους εαυτούς δικαίους είναι, ίνα επιλάβωνται αυτού λόγου εις το παραδούναι αυτόν τη αρχή και τη εξουσία του ηγεμόνος.

21 και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες· Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις, και ου λαμβάνεις πρόσωπον, αλλ’ επ’ αληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις·

22 έξεστιν ημίν Καίσαρι φόρον δούναι η ού; 23 κατανοήσας δε αυτών την πανουργίαν είπε προς αυτούς· Τί μέ πειράζετε;

24 δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος έχει εικόνα και επιγραφήν; αποκριθέντες δε είπον· Καίσαρος. 25 ο δε είπεν αυτοίς· Απόδοτε τοίνυν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τώ Θεώ.

26 και ουκ ίσχυσαν επιλαβέσθαι αυτού ῥήματος εναντίον του λαού, και θαυμάσαντες επί τη αποκρίσει αυτού εσίγησαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 19 – 26

19 Και εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς επιβαλείν επ’ αυτόν τας χείρας εν αυτή τη ώρα, και εφοβήθησαν τον λαόν· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς τας παραβολάς έλεγε.

20 Και παρατηρήσαντες απέστειλαν εγκαθέτους, υποκρινομένους εαυτούς δικαίους είναι, ίνα επιλάβωνται αυτού λόγου εις το παραδούναι αυτόν τη αρχή και τη εξουσία του ηγεμόνος.

21 και επηρώτησαν αυτόν λέγοντες· Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις, και ου λαμβάνεις πρόσωπον, αλλ’ επ’ αληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις·

22 έξεστιν ημίν Καίσαρι φόρον δούναι η ού; 23 κατανοήσας δε αυτών την πανουργίαν είπε προς αυτούς· Τί μέ πειράζετε;

24 δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος έχει εικόνα και επιγραφήν; αποκριθέντες δε είπον· Καίσαρος. 25 ο δε είπεν αυτοίς· Απόδοτε τοίνυν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τώ Θεώ.

26 και ουκ ίσχυσαν επιλαβέσθαι αυτού ῥήματος εναντίον του λαού, και θαυμάσαντες επί τη αποκρίσει αυτού εσίγησαν.