Το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης 21 Απριλίου 2022

405

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 2 – 20 – 2 Οίδατε ότι μετά δύο ημέρας τό πάσχα γίνεται, καί ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται εις τό σταυρωθήναι.

3 Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς καί οι γραμματείς καί οι πρεσβύτεροι τού λαού εις τήν αυλήν τού αρχιερέως τού λεγομένου Καϊάφα, 4 καί συνεβουλεύσαντο ίνα τόν Ιησούν δόλω κρατήσωσι καί αποκτείνωσιν. 5 έλεγον δέ Μή εν τή εορτή, ίνα μή θόρυβος γένηται εν τώ λαώ. 6 Τού δέ Ιησού γενομένου εν Βηθανία εν οικία Σίμωνος τού λεπρού, 7 προσήλθεν αυτώ γυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου, καί κατέχεεν επί τήν κεφαλήν αυτού ανακειμένου. 8 ιδόντες δέ οι μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες Εις τί η απώλεια αύτη; 9 ηδύνατο γάρ τούτο τό μύρον πραθήναι πολλού καί δοθήναι τοίς πτωχοίς. 10 γνούς δέ ο Ιησούς είπεν αυτοίς Τί κόπους παρέχετε τή γυναικί; έργον γάρ καλόν ειργάσατο εις εμέ. 11 τούς πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε μεθ εαυτών, εμέ δέ ου πάντοτε έχετε. 12 βαλούσα γάρ αύτη τό μύρον τούτο επί τού σώματός μου, πρός τό ενταφιάσαι με εποίησεν. 13 αμήν λέγω υμίν, όπου εάν κηρυχθή τό ευαγγέλιον τούτο εν όλω τώ κόσμω, λαληθήσεται καί ό εποίησεν αύτη εις μνημόσυνον αυτής. 14 Τότε πορευθείς είς τών δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, πρός τούς αρχιερείς είπε 15 Τί θέλετέ μοι δούναι, καί εγώ υμίν παραδώσω αυτόν; οι δέ έστησαν αυτώ τριάκοντα αργύρια. 16 καί από τότε εζήτει ευκαιρίαν ίνα αυτόν παραδώ. 17 Τή δέ πρώτη τών αζύμων προσήλθον οι μαθηταί τώ Ιησού λέγοντες αυτώ Πού θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν τό πάσχα; 18 ο δέ είπεν Υπάγετε εις τήν πόλιν πρός τόν δείνα καί είπατε αυτώ ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς εστι πρός σε ποιώ τό πάσχα μετά τών μαθητών μου. 19 καί εποίησαν οι μαθηταί ως συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς, καί ητοίμασαν τό πάσχα. 20 Οψίας δέ γενομένης ανέκειτο μετά τών δώδεκα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΓ/ 3 – 17

3 ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτώ ο πατήρ εις τάς χείρας, καί ότι από Θεού εξήλθε καί πρός τόν Θεόν υπάγει, 4 εγείρεται εκ τού δείπνου καί τίθησι τά ιμάτια, καί λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. 5 είτα βάλλει ύδωρ εις τόν νιπτήρα, καί ήρξατο νίπτειν τούς πόδας τών μαθητών καί εκμάσσειν τώ λεντίω ώ ήν διεζωσμένος. 6 έρχεται ούν πρός Σίμωνα Πέτρον, καί λέγει αυτώ εκείνος Κύριε, σύ μου νίπτεις τούς πόδας; 7 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ Ό εγώ ποιώ, σύ ουκ οίδας άρτι, γνώση δέ μετά ταύτα. 8 λέγει αυτώ Πέτρος Ου μή νίψης τούς πόδας μου εις τόν αιώνα. απεκρίθη αυτώ ο Ιησούς Εάν μή νίψω σε, ουκ έχεις μέρος μετ εμού. 9 λέγει αυτώ Σίμων Πέτρος Κύριε, μή τούς πόδας μου μόνον, αλλά καί τάς χείρας καί τήν κεφαλήν. 10 λέγει αυτώ ο Ιησούς Ο λελουμένος ου χρείαν έχει ή τούς πόδας νίψασθαι, αλλ έστι καθαρός όλος καί υμείς καθαροί εστε, αλλ ουχί πάντες. 11 ήδει γάρ τόν παραδιδόντα αυτόν διά τούτο είπεν ουχί πάντες καθαροί εστε. 12 Ότε ούν ένιψε τούς πόδας αυτών καί έλαβε τά ιμάτια αυτού, αναπεσών πάλιν, είπεν αυτοίς Γινώσκετε τί πεποίηκα υμίν; 13 υμείς φωνείτέ με, ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος, καί καλώς λέγετε ειμί γάρ. 14 ει ούν εγώ ένιψα υμών τούς πόδας, ο Κύριος καί ο Διδάσκαλος, καί υμείς οφείλετε αλλήλων νίπτειν τούς πόδας. 15 υπόδειγμα γάρ δέδωκα υμίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν, καί υμείς ποιήτε. 16 αμήν αμήν λέγω υμίν, ουκ έστι δούλος μείζων τού κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος μείζων τού πέμψαντος αυτόν. 17 ει ταύτα οίδατε, μακάριοί εστε εάν ποιήτε αυτά.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 21 – 39

21 καί εσθιόντων αυτών είπεν Αμήν λέγω υμίν ότι είς εξ υμών παραδώσει με. 22 καί λυπούμενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν αυτώ έκαστος αυτών Μήτι εγώ ειμι, Κύριε; 23 ο δέ αποκριθείς είπεν Ο εμβάψας μετ εμού εν τώ τρυβλίω τήν χείρα ούτός με παραδώσει. 24 ο μέν υιός τού ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού ουαί δέ τώ ανθρώπω εκείνω δι ού ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται καλόν ήν αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. 25 αποκριθείς δέ Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν είπε Μήτι εγώ ειμι, ραββί; λέγει αυτώ Σύ είπας. 26 Εσθιόντων δέ αυτών λαβών ο Ιησούς τόν άρτον καί ευλογήσας έκλασε καί εδίδου τοίς μαθηταίς καί είπε Λάβετε φάγετε τούτό εστι τό σώμά μου 27 καί λαβών τό ποτήριον καί ευχαριστήσας έδωκεν αυτοίς λέγων Πίετε εξ αυτού πάντες 28 τούτο γάρ εστι τό αίμά μου τό τής καινής διαθήκης τό περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. 29 λέγω δέ υμίν ότι ου μή πίω απ άρτι εκ τούτου τού γεννήματος τής αμπέλου έως τής ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω μεθ υμών καινόν εν τή βασιλεία τού πατρός μου. 30 Καί υμνήσαντες εξήλθον εις τό όρος τών ελαιών. Τότε λέγει αυτοίς ο Ιησούς 31 Πάντες υμείς σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τή νυκτί ταύτη γέγραπται γάρ, πατάξω τόν ποιμένα, καί διασκορπισθήσονται τά πρόβατα τής ποίμνης 32 μετά δέ τό εγερθήναί με προάξω υμάς εις τήν Γαλιλαίαν. 33 αποκριθείς δέ ο Πέτρος είπεν αυτώ Ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοί, εγώ δέ ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 34 έφη αυτώ ο Ιησούς Αμήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τή νυκτί πρίν αλέκτορα φωνήσαι τρίς απαρνήση με. 35 λέγει αυτώ ο Πέτρος Κάν δέη με σύν σοί αποθανείν, ου μή σε απαρνήσομαι. ομοίως δέ καί πάντες οι μαθηταί είπον. 36 Τότε έρχεται μετ αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή, καί λέγει τοίς μαθηταίς Καθίσατε αυτού έως ού απελθών προσεύξωμαι εκεί. 37 καί παραλαβών τόν Πέτρον καί τούς δύο υιούς Ζεβεδαίου ήρξατο λυπείσθαι καί αδημονείν. 38 τότε λέγει αυτοίς ο Ιησούς Περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε καί γρηγορείτε μετ εμού. 39 καί προελθών μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος καί λέγων Πάτερ μου, ει δυνατόν εστι, παρελθέτω απ εμού τό ποτήριον τούτο πλήν ουχ ως εγώ θέλω, αλλ ως σύ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΒ/ 43 – 44

43 ώφθη δέ αυτώ άγγελος απ ουρανού ενισχύων αυτόν. 44 καί γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσηύχετο. εγένετο δέ ο ιδρώς αυτού ωσεί θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες επί τήν γήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 40 – 75

40 καί έρχεται πρός τούς μαθητάς καί ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας, καί λέγει τώ Πέτρω Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσαι μετ εμού! 41 γρηγορείτε καί προσεύχεσθε, ίνα μή εισέλθητε εις πειρασμόν τό μέν πνεύμα πρόθυμον, η δέ σάρξ ασθενής. 42 πάλιν εκ δευτέρου απελθών προσηύξατο λέγων Πάτερ μου, ει ου δύναται τούτο τό ποτήριον παρελθείν απ εμού εάν μή αυτό πίω, γενηθήτω τό θέλημά σου. 43 καί ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας ήσαν γάρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι. 44 καί αφείς αυτούς απελθών πάλιν προσηύξατο εκ τρίτου τόν αυτόν λόγον ειπών. 45 τότε έρχεται πρός τούς μαθητάς αυτού καί λέγει αυτοίς Καθεύδετε τό λοιπόν καί αναπαύεσθε! ιδού ήγγικεν η ώρα καί ο υιός τού ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας αμαρτωλών. 46 εγείρεσθε, άγωμεν ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς με. 47 Καί έτι αυτού λαλούντος ιδού Ιούδας είς τών δώδεκα ήλθε, καί μετ αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών καί ξύλων από τών αρχιερέων καί πρεσβυτέρων τού λαού. 48 ο δέ παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτοίς σημείον λέγων Όν άν φιλήσω αυτός εστι κρατήσατε αυτόν. 49 καί ευθέως προσελθών τώ Ιησού είπε Χαίρε, ραββί, καί κατεφίλησεν αυτόν. 50 ο δέ Ιησούς είπεν αυτώ Εταίρε, εφ ό πάρει; τότε προσελθόντες επέβαλον τάς χείρας επί τόν Ιησούν καί εκράτησαν αυτόν. 51 καί ιδού είς τών μετά Ιησού εκτείνας τήν χείρα απέσπασε τήν μάχαιραν αυτού, καί πατάξας τόν δούλον τού αρχιερέως αφείλεν αυτού τό ωτίον. 52 τότε λέγει αυτώ ο Ιησούς Απόστρεψον σου τήν μάχαιραν εις τόν τόπον αυτής πάντες γάρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρη αποθανούνται. 53 ή δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τόν πατέρα μου, καί παραστήσει μοι πλείους ή δώδεκα λεγεώνας αγγέλων; 54 πώς ούν πληρωθώσιν αι γραφαί ότι ούτω δεί γενέσθαι; 55 Εν εκείνη τή ώρα είπεν ο Ιησούς τοίς όχλοις Ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών καί ξύλων συλλαβείν με καθ ημέραν πρός υμάς εκαθεζόμην διδάσκων εν τώ ιερώ, καί ουκ εκρατήσατέ με. 56 τούτο δέ όλον γέγονεν ίνα πληρωθώσιν αι γραφαί τών προφητών. Τότε οι μαθηταί πάντες αφέντες αυτόν έφυγον. 57 Οι δέ κρατήσαντες τόν Ιησούν απήγαγον πρός Καϊάφαν τόν αρχιερέα, όπου οι γραμματείς καί οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 58 ο δέ Πέτρος ηκολούθει αυτώ από μακρόθεν έως τής αυλής τού αρχιερέως, καί εισελθών έσω εκάθητο μετά τών υπηρετών ιδείν τό τέλος. 59 οι δέ αρχιερείς οι πρεσβύτεροι καί τό συνέδριον όλον εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά τού Ιησού όπως θανατώσωσιν αυτόν, 60 καί ουχ εύρον καί πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων, ουχ εύρον. ύστερον δέ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 61 είπον Ούτος έφη, δύναμαι καταλύσαι τόν ναόν τού Θεού καί διά τριών ημερών οικοδομήσαι αυτόν. 62 καί αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ Ουδέν αποκρίνη; τί ούτοί σου καταμαρτυρούσιν; 63 ο δέ Ιησούς εσιώπα. καί αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ Εξορκίζω σε κατά τού Θεού τού ζώντος ίνα ημίν είπης ει σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού. 64 λέγει αυτώ ο Ιησούς Σύ είπας πλήν λέγω υμίν, απ άρτι όψεσθε τόν υιόν τού ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών τής δυνάμεως καί ερχόμενον επί τών νεφελών τού ουρανού. 65 τότε ο αρχιερεύς διέρρηξε τά ιμάτια αυτού λέγων ότι Εβλασφήμησε τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων; ίδε νύν ηκούσατε τήν βλασφημίαν αυτού 66 τί υμίν δοκεί; οι δέ αποκριθέντες είπον Ένοχος θανάτου εστί. 67 Τότε ενέπτυσαν εις τό πρόσωπον αυτού καί εκολάφισαν αυτόν, οι δέ ερράπισαν 68 λέγοντες Προφήτευσον ημίν, Χριστέ, τίς εστιν ο παίσας σε; 69 Ο δέ Πέτρος έξω εκάθητο εν τή αυλή καί προσήλθεν αυτώ μία παιδίσκη λέγουσα Καί σύ ήσθα μετά Ιησού τού Γαλιλαίου. 70 ο δέ ηρνήσατο έμπροσθεν αυτών πάντων λέγων Ουκ οίδα τί λέγεις. 71 εξελθόντα δέ αυτόν εις τόν πυλώνα είδεν αυτόν άλλη καί λέγει αυτοίς Εκεί καί ούτος ήν μετά Ιησού τού Ναζωραίου. 72 καί πάλιν ηρνήσατο μεθ όρκου ότι Ουκ οίδα τόν άνθρωπον. 73 μετά μικρόν δέ προσελθόντες οι εστώτες είπον τώ Πέτρω Αληθώς καί σύ εξ αυτών εί καί γάρ η λαλιά σου δήλόν σε ποιεί. 74 τότε ήρξατο καταθεματίζειν καί ομνύειν ότι Ουκ οίδα τόν άνθρωπον καί ευθέως αλέκτωρ εφώνησε. 75 καί εμνήσθη ο Πέτρος τού ρήματος Ιησού ειρηκότος ότι πρίν αλέκτορα φωνήσαι τρίς απαρνήση με καί εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΖ/ 1 – 5

1 Πρωίας δέ γενομένης συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς καί οι πρεσβύτεροι τού λαού κατά τού Ιησού ώστε θανατώσαι αυτόν 2 καί δήσαντες αυτόν απήγαγον καί παρέδωκαν αυτόν Ποντίω Πιλάτω τώ ηγεμόνι. 3 Τότε ιδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τά τριάκοντα αργύρια τοίς αρχιερεύσι καί πρεσβυτέροις 4 λέγων Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον. οι δέ είπον Τί πρός ημάς; σύ όψει. 5 καί ρίψας τά αργύρια εν τώ ναώ ανεχώρησε, καί απελθών απήγξατο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 2 – 20

2 Ξεύρετε ότι μετά δύο ημέρας γίνεται η εορτή τού Πάσχα καί ο υιός τού ανθρώπου θά παραδοθή διά νά σταυρωθή. 3 Τότε εμαζεύθησαν οι αρχιερείς καί οι γραμματείς καί οι προεστοί τού λαού εις τό μέγαρον τού αρχιερέως, ο οποίος ωνομάζετο Καϊάφας. 4 Καί συναπεφάσισαν νά συλλάβουν τόν Ιησούν μέ δόλον καί νά τόν φονεύσουν. 5 Έλεγον δέ Νά μή γίνη τούτο κατά τήν εορτήν, διά νά μή προκληθή ταραχή εις τόν λαόν. 6 Καί όταν ο Ιησούς ήλθεν εις τήν Βηθανίαν εις τήν οικίαν Σίμωνος τού λεπρού, 7 προσήλθε πρός αυτόν μία γυναίκα, πού εκράτει αγγείον από αλάβαστρον γεμάτο μύρον πολύ ακριβόν καί περιέχυνε τούτο εις τήν κεφαλήν του, ενώ ήτο γερμένος εις τό τραπέζι. 8 Όταν δέ είδαν τούτο οι μαθηταί, ηγανάκτησαν καί έλεγαν Διατί νά γίνη αυτή η άσκοπος καί χαμένη σπατάλη τού πολυτίμου αυτού μύρου; 9 Διότι μπορούσε τό μύρον αυτό νά πωληθή ακριβά καί τό αντίτιμόν του νά δοθή εις τούς πτωχούς. 10 Αλλ ο Ιησούς αντελήφθη τούτο καί είπεν εις αυτούς Διατί ενοχλείτε τήν γυναίκα; Μή τήν πικραίνετε.Διότι έργον καλόν έκαμεν εις εμέ.Τό έργον αυτό είναι διά τήν παρούσαν περίστασιν προτιμότερον καί από αυτήν τήν ελεημοσύνην καί συνδρομήν τών πτωχών. 11 Διότι τούς πτωχούς τούς έχετε πάντοτε μαζί σας καί μπορείτε οποτεδήποτε νά τούς ευεργετήσετε.Εμέ όμως δέν μέ έχετε πάντοτε.Καί δι αυτό μή ενοχλείτε τήν γυναίκα δι αυτό,πού έκαμε. 12 Διότι όταν αυτή έχυσε τό μύρον τούτο εις τό σώμά μου, τό έκαμε διά νά μέ ετοιμάση πρός ταφήν. 13 Αληθινά σάς λέγω, οπουδήποτε καί άν κηρυχθή τό ευαγγέλιον αυτό, τό οποίον κηρύττω καί σάς παρέδωκα, εις όλον τόν κόσμον δηλαδή, θά διαλαληθή καί αυτό πού έκαμεν αυτή, διά νά παραμένη αλησμόνητος η μνήμη τής γυναικός αυτής. 14 Τότε επήγεν ένας από τούς δώδεκα, αυτός πού ελέγετο Ιούδας Ισκαριώτης, εις τούς αρχιερείς καί είπε 15 τί θέλετε νά μού δώσετε καί εγώ θά σάς τόν παραδώσω; Αυτοί δέ τού εζύγισαν καί τού παρέδωκαν άργυρον βάρους τριάκοντα διδράχμων, αξίας περίπου ογδοήκοντα πέντε χρυσών δραχμών. 16 Καί από τότε εζήτει ευκαιρίαν διά νά τόν παραδώση. 17 Κατά δέ τήν πρώτην από τάς επτά ημέρας, πού διήρκει η εορτή τών αζύμων ή τού Πάσχα, ήλθαν οι μαθηταί εις τόν Ιησούν καί τού είπαν Πού θέλεις νά σού ετοιμάσωμεν νά φάγης τό Πάσχα; 18 Ο δέ Ιησούς είπε Πηγαίνετε εις τήν πόλιν πρός τόν δείνα καί είπατέ του ο διδάσκαλος λέγει Ο καιρός τού πάθους μου πλησιάζει σκέπτομαι νά κάμω μέ τούς μαθητάς μου εις τό σπίτι σου τό καινούργιο Πάσχα καί όχι εκείνο, πού από αύριον τό βράδυ θά αρχίσουν νά εορτάζουν οι Ιουδαίοι. 19 Καί έκαμαν οι μαθηταί, καθώς τούς παρήγγειλεν ο Ιησούς καί ετοίμασαν τό μέρος, όπου θά εγίνετο τό Πάσχα. 20 Όταν δέ εβράδυασεν, ήταν γερμένος εις τό τραπέζι μέ τούς δώδεκα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΓ/ 3 – 17

3 ο Ιησούς μολονότι είχεν επίγνωσιν τού θεοπρεπούς μεγαλείου του καί εγνώριζεν, ότι τού είχε παραδώσει ο Πατήρ τά πάντα εις τάς χείρας καί εις τήν εξουσίαν του καί ότι από τόν Θεόν εγεννήθη καί απεστάλη εις τόν κόσμον καί εις τόν Θεόν επρόκειτο μετ ολίγον νά επιστρέψη πάλιν, εν τούτοις υπηρέτησεν ήδη τούς μαθητάς του ως δούλος. 4 Σηκώνεται δηλαδή από τό τραπέζι τού δείπνου εις ώραν, πού είχαν καταλάβει όλοι τάς θέσεις των εις αυτό καί βγάζει τά εξωτερικά του ενδύματα καί αφού έλαβε μίαν εμπροσθέλλαν εζώσθη μέ αυτήν. 5 Έπειτα ρίπτει νερό εις τήν λεκάνην τού νιψίματος καί ήρχισε νά πλύνη τούς πόδας τών μαθητών καί νά τούς σφογγίζη μέ τήν πετσέταν, μέ τήν οποίαν ήτο ζωσμένος. 6 Έρχεται λοιπόν πρός τόν Σίμωνα Πέτρον διά νά πλύνη καί τούτου τούς πόδας καί λέγει εις αυτόν εκείνος Κύριε, σύ ο Διδάσκαλος καί Θεός μου θά μού νίψης τούς πόδας; 7 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τού είπε Τήν σημασίαν καί τήν έννοιαν αυτού, τό οποίον εγώ πράττω αυτήν τήν στιγμήν, σύ δέν τήν εννοείς τώρα, θά τήν καταλάβης όμως υστερώτερα. 8 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος Ποτέ δέν θά δεχθώ νά μού πλύνης σύ τά πόδια. Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς Εάν δέν διδαχθής από τό παράδειγμα τής ταπεινοφροσύνης, πού σάς δίδω, αλλ εξακολουθήσης νά ανθίστασαι εγωϊστικώς διά νά μή σέ νίψω, δέν έχεις καμμίαν θέσιν μαζί μου, ούτε θά συμμετάσχης εις τήν δόξαν μου. 9 Λέγει τότε πρός αυτόν ο Σίμων Πέτρος Κύριε, άν πρόκειται νά πάθω τήν συμφοράν αυτήν, πλύνε όχι μόνον τά πόδια μου, αλλά καί τάς χείρας καί τήν κεφαλήν μου. 10 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Εκείνος πού έχει λούσει ολόκληρον τό σώμα του, δέν έχει ανάγκην παρά νά πλύνη τά πόδια του μόνον, τά οποία λερώνονται διαρκώς από τήν σκόνην καί τήν λάσπην τού εδάφους. Τό υπόλοιπον όμως σώμα του παραμένει ολόκληρον καθαρόν. Έτσι καί σείς, πού προσεκολλήθητε εις εμέ καί εχωρίσθητε διά παντός από τήν αμαρτίαν. Μόνον από ελαφρούς τίνας μολυσμούς, εις τούς οποίους εξ ασθενείας συναρπάζεσθε, έχετε ανάγκην νά καθαρίζεσθε. Κατά τά άλλα δέ είσθε καθαροί δυστυχώς όμως δέν είσθε καθαροί όλοι. 11 Καί είπε τούτο ο Ιησούς, διότι εγνώριζεν εκείνον, πού επρόκειτο νά τόν παραδώση εις τούς σταυρωτάς του. Δι αύτο είπε Δέν είσθε όλοι καθαροί. 12 Όταν λοιπόν έπλυνε τά πόδια των καί ξαναφόρεσε τά εξωτερικά ενδύματά του, εξαπλώθη πάλιν πλησίον τής τραπέζης καί τούς είπε Γνωρίζετε τήν σημασίαν αυτού, πού σάς έκαμα διά νά σάς διδάξω; 13 Ιδού αυτή Σείς μέ φωνάζετε ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος. Καί καλώς λέγετε. Διότι είμαι καί ο Διδάσκαλος καί ο Κύριος. 14 Εάν λοιπόν έπλυνα τά πόδια σας, εγώ, πού είμαι ο Κύριος καί ο Διδάσκαλος, οφείλετε πολύ περισσότερον καί σείς υπό τής ταπεινοφροσύνης καί τής αγάπης εμπνεόμενοι νά πλύνετε μεταξύ σας ο ένας τού άλλου τά πόδια καί νά έχετε τήν διάθεσιν καί εις τήν ταπεινωτικωτέραν υπηρεσίαν χάριν τού πλησίον νά υποβληθήτε. 15 Διότι μέ αυτό πού σάς έκαμα, σάς έδωκα τέλειον παράδειγμα, ώστε καθώς εγώ έκαμα εις σάς, έτσι καί σείς νά κάνετε ο ένας εις τόν άλλον καί εξ αγάπης νά ταπεινούσθε καί νά υπηρετήσθε μεταξύ σας. 16 Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, δέν είναι δούλος μεγαλύτερος καί ανώτερος από τόν κύριον του, ούτε απεσταλμένος μεγαλύτερος από εκείνον, πού τόν έστειλεν. Εάν λοιπόν εγώ, τού οποίου είσθε δούλοι καί απόστολοι, εταπεινώθην εξ αγάπης καί σάς υπηρέτησα, πολύ περισσότερον οφείλετε νά τό πράξετε καί σείς εις τούς άλλους, οι οποίοι δέν είναι δούλοι σας, αλλά συνάδελφοι καί σύνδουλοί σας. 17 Εάν γνωρίζετε καί καταλαβαίνετε αυτά πού σάς είπον, είσθε μακάριοι εάν τά επιτελήτε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 21 – 39

21 Καί ενώ έτρωγον αυτοί, είπε Μετά βεβαιότητος σάς λέγω, ότι ένας από σάς θά μέ παραδώση διά προδοσίας εις τούς εχθρούς μου. 22 Καί μέ λύπην πολλήν ήρχισαν νά λέγουν εις αυτόν καθένας από αυτούς μήπως είμαι εγώ, Κύριε; 23 Ο δέ Κύριος απεκρίθη καί είπεν Εκείνος πού εβούτηξε μαζί μου εις τόν ζωμόν τής πιατέλλας τό χέρι, αυτός θά μέ παραδώση νά θανατωθώ. 24 Ο μέν υιός τού ανθρώπου φεύγει από τήν παρούσαν ζωήν, σύμφωνα μέ τάς προφητείας, πού έχουν γραφή περί αυτού.Αλλοίμονον όμως εις τόν άνθρωπον εκείνον, πού γίνεται όργανον διά νά παραδοθή ο υιός τού ανθρώπου.Ήτο συμφερώτερον δι αυτόν νά μήν είχε γεννηθή ο άνθρωπος εκείνος. 25 Απεκρίθη δέ ο Ιούδας, πού τόν παρέδωκε, καί είπε· Μήπως είμαι εγώ, διδάσκαλε; Λέγει εις αυτόν· Σύ είπες, ότι είσαι σύ. 26 Ενώ δέ αυτοί έτρωγον, επήρεν εις τάς χείρας του ο Ιησούς τόν άρτον καί αφού ηυχαρίστησε, τόν έκοψεν εις τεμάχια καί έδιδεν εις τούς μαθητάς καί είπε Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι τό σώμα μου. 27 Καί αφού επήρε τό ποτήριον καί ηυχαρίστησεν, έδωκεν εις αυτούς καί είπε Πίετε από αυτό όλοι 28 διότι αυτό είναι τό αίμα μου, διά τού οποίου επικυρούται η νέα Διαθήκη καί τό οποίον χύνεται πρός σωτηρίαν πολλών διά νά συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των. 29 Σάς λέγω δέ, ότι από τώρα δέν θά ξαναπιώ από τό προϊόν αυτό καί γένημα τής αμπέλου μέχρι τής ημέρας εκείνης, όταν ευφραινόμενος θά τό πίνω μαζί σας καί καινούργιο καί πολύ πιό χαρμόσυνον εις τήν βασιλείαν τού Πατρός μου.Ο μυστικός ούτος δείπνος δηλαδή είναι πρόγευμα τής τελείας κοινωνίας καί ενώσεώς μας, η οποία θά πραγματοποιηθή εν ατελευτήτω ευφροσύνη καί χαρά εις τήν μέλλουσαν εν ουρανού βασιλείαν. 30 Καί αφού έψαλαν ύμνον, εβγήκαν εις τό όρος τών Ελαιών.Τότε λέγει εις αυτούς ο Ιησούς 31 Κατά τήν νύκτα αυτήν όλοι σείς θά κλονισθήτε εις τήν πρός εμέ πίστιν σας.Διότι έχει γραφή εις τόν Ζαχαρίαν Θά επιτρέψω εγώ ο Θεός καί Πατήρ νά κτυπηθή καί νά θανατωθή ο ποιμήν, ήτοι εγώ ο Χριστός, καί θά διασκορπισθούν τά πρόβατα τού κοπαδιού, τουτέστι σείς οι μαθηταί μου. 32 Όταν όμως αναστηθώ, θά σάς προλάβω εις τήν Γαλιλαίαν, όπου θά υπάγω προτήτερα από σάς καί θά σάς περιμένω, εκεί δέ θά συναντηθώμεν πάλιν. 33 Αλλ ο Πέτρος απεκρίθη καί είπε πρός αυτόν Εάν όλοι κλονισθούν εις τήν πρός σέ πίστιν, εγώ όμως ουδέποτε θά σκανδαλισθώ. 34 Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς Εν πάση αλήθεια σέ βεβαιώ, ότι κατ αυτήν τήν νύκτα προτού νά λαλήση ο πετεινός, θά μέ αρνηθής τρείς φοράς. 35 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος Καί άν ακόμη χρειασθή νά αποθάνω εγώ μαζί σου, κατ ουδένα λόγον θά σέ αρνηθώ.Παρόμοια δέ είπον καί όλοι οι μαθηταί. 36 Τότε ο Ιησούς έρχεται μαζί μέ αυτούς εις κάποιο αγρόκτημα, πού ελέγετο Γεθσημανή, καί είπεν εις τούς μαθητάς Καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω καί προσευχηθώ εκεί. 37 Καί αφού επήρε μαζί του τόν Πέτρον καί τούς δύο υιούς τού Ζεβεδαίου, ήρχισε νά λυπήται καί νά στενοχωρήται πολύ. 38 Τότε τούς λέγει ο Ιησούς Καταλυπημένη είναι η ψυχή μου μέχρι σημείου, πού νά κινδυνεύω νά αποθάνω από τήν λύπην. Μείνατε εδώ καί αγρυπνείτε μαζί μου. 39 Καί αφού επροχώρησεν ολίγον, έπεσε μέ τό πρόσωπον κατά γής καί προσηύχετο καί έλεγε Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν νά, συμβιβασθή πρός τό περί σωτηρίας τών ανθρώπων σχέδιόν σου, άς περάση από εμέ τό ποτήριον αυτό τού πάθους.Όχι όμως νά γίνη όπως θέλω εγώ, αλλ όπως θέλεις σύ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΒ/ 43 – 44

43 Ενεφανίσθη δέ εις αυτόν άγγελος από τόν ουρανόν, ο οποίος ενίσχυε τάς σωματικάς του δυνάμεις, αι οποίαι είχον εξαντληθή μέχρι λιποθυμίας. 44 Καί τόν κατέλαβεν εν τώ μεταξύ αγωνία καί δι αυτό προσηύχετο τώρα θερμότερον καί μέ περισσοτέραν επιμονήν. Καί ο ιδρώς του έγινε άφθονος καί πηκτός σάν κομμάτια πηγμένου αίματος, πού πίπτουν εις τήν γήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κ/ 40 – 75

40 Καί έρχεται εις τούς μαθητάς καί τούς ευρίσκει νά κοιμώνται καί λέγει εις τόν Πέτρον Τόσην δύναμιν είχατε, ώστε δεν ημπορέσατε μίαν ώραν νά μείνετε μαζί μου άγρυπνοι; 41 Αγρυπνείτε καί προσεύχεσθε διά νά μή πέσετε εις πειρασμόν, πού θά σάς παρασύρη εις τήν αμαρτίαν τής άρνησεως καί τού σκανδαλισμού σας δι εμέ.Τό βάθος τής ψυχής σας ναί πρόθυμον νά υπακούη εις τό καθήκον, τό σαρκικόν φρόνημα όμως κάμνει τήν ανθρωπίνην φύσιν αδύνατον καί παρασύρει τόν άνθρωπον παρά τήν αγαθήν διάθεσιν του εις τό κακόν. 42 Πάλιν διά δευτέραν φοράν επήγε καί προσηυχήθη λέγων Πάτερ μου, εάν δέν είναι δυνατόν τό ποτήριον αυτό νά παρέλθη από εμέ, καί δέν μπορή νά γίνη διαφορετικά παρά νά πίω τό ποτήριον, άς γίνη τό θέλημά σου. 43 Καί σάν ήλθε, πάλιν τούς εύρε νά κοιμώνται, διότι ήσαν τά μάτια τους βαριά από τόν νυσταγμόν. 44 Καί αφήσας αυτούς, επήγε πάλιν καί προσηυχήθη διά τρίτην φοράν καί είπε τά αυτά λόγια τής προσευχής. 45 Τότε έρχεται πρός τούς μαθητάς του καί τούς λέγει· Εξακολουθείτε λοιπόν νά κοιμάσθε καί νά αναπαύεσθε! Ιδού πλησίασεν η ώρα καί ο υιός τού ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. 46 Σηκωθήτε, άς υπάγωμεν πρός συνάντησίν των.Ιδού επλησίασεν αυτός πού μέ παραδίδει. 47 Καί ενώ ο Ιησούς ωμίλει ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τούς δώδεκα, ήλθε καί μαζί του πλήθος πολύ ωπλισμένος μέ μαχαίρας καί μέ ρόπαλα, τό οποίον είχεν αποσταλή από τούς αρχιερείς καί τούς πρεσβυτέρους τού λαού. 48 Εκείνος δέ πού τόν παρέδωκεν, είχε δώσει εις αυτούς προσυμφωνημένον σημείον καί είπεν Εκείνον πού θά φιλήσω, αυτός είναι συλλάβετέ τον, προσέχοντες νά μή σάς διαφύγη 49 Καί αμέσως επλησίασε τόν Ιησούν καί είπε Χαίρε, διδάσκαλε.Καί τόν εφίλησε μέ προσποιητήν εγκαρδιότητα. 50 Ο δέ Ιησούς τού είπε Σύντροφε, άφησε τό φίλημα καί κάμε εκείνο, διά τό οποίον ήλθες καί ευρίσκεσαι τώρα εδώ. Τότε επλησίασαν καί έβαλαν τάς χείρας επί τού Ιησού καί τόν συνέλαβον. 51 Καί ιδού ένας από εκείνους, πού ήσαν μαζί μέ τόν Ιησούν, άπλωσε τό χέρι του καί έβγαλε τό μαχαίρι του.Καί αφού εκτύπησε τόν δούλον τού αρχιερέως, τού έκοψε τό αυτί 52 Τότε τού είπεν ο Ιησούς Γύρισε πίσω τήν μάχαιράν σου εις τήν θήκην της διότι όλοι όσοι επήραν μάχαιραν διά νά τήν χρησιμοποιήσουν κατά τού πλησίον, μέ μάχαιραν θά αποθάνουν. 53 Ή νομίζεις, ότι δέν μπορώ τώρα νά παρακαλέσω τόν Πατέρα μου καί νά παρατάξη εις τό πλευρόν μου περισσοτέρας από δώδεκα λεγεώνας αγγελών; 54 Αλλ εάν ζητήσω τήν βοήθειαν τών αγγέλων, πώς λοιπόν θά πληρωθούν καί θά επαληθεύσουν αι προφητείαι τών Γραφών, αι οποίαι λέγουν, ότι έτσι πρέπει νά γίνη καί έτσι πρέπει ο Μεσσίας νά θανατωθή; 55 Εκείνην τήν ώραν είπεν ο Ιησούς πρός τούς όχλους Σάν νά επρόκειτο περί ληστού, εβγήκατε μέ μαχαίρας καί μέ ρόπαλα νά μέ πιάσετε.Κάθε ημέρα κοντά σας εκαθήμην διδάσκων μέσα εις τό ιερόν καί δέν μέ συνελάβετε. 56 Όμως αυτό όλον έγινε διά νά πληρωθούν καί αληθεύσουν όσα προφητικώς έγραψαν οι προφήται.Τότε όλοι οι μαθηταί τόν αφήκαν καί έφυγαν. 57 Ούτοι δέ, αφού έπιασαν τόν Ιησούν, τόν έφεραν εις τόν Καϊάφαν τόν Αρχιερέα, όπου οι γραμματείς καί οι πρεσβύτεροι εμαζεύθησαν. 58 Ο δέ Πέτρος τόν ηκολούθει από μακράν μέχρι τού προαυλίου τού σπιτιού τού αρχιερέως καί αφού εμβήκεν εις τήν εσωτερικήν αυλήν, εκάθητο μαζί μέ τούς υπηρέτας διά νά ίδη, πώς θά ετελείωνεν η υπόθεσις. 59 Οι δέ αρχιερείς καί οι πρεσβύτεροι καί όλα τά μέλη τού συνεδρίου, αφού ήτο αδύνατον νά εύρουν μαρτυρίαν αληθή εναντίον τού Ιησού, εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατ αυτού, διά νά τόν θανατώσουν, 60 καί δέν ηύραν.Καί μολονότι ήλθαν πρός εξέτασιν πολλοί ψευδομάρτυρες, δέν ηύραν.Ύστερον δέ από πολλά, ήλθαν εμπρός εις τό δικαστήριον δύο ψευδομάρτυρες 61 καί είπαν Αυτός είπεν ημπορώ νά κρημνίσω τόν ναόν τού Θεού καί μέσα εις τρείς ημέρας νά κτίσω αυτόν. 62 Καί αφού εσηκώθη όρθιος ο αρχιερεύς, είπεν εις αυτόν Δέν αποκρίνεσαι τίποτε; Τί σέ κατηγορούν αυτοί; 63 Ο Ιησούς όμως εσιώπα.Καί απεκρίθη ο αρχιερεύς καί τού είπε· Σέ ορκίζω εις τόν Θεόν, ο οποίος ζή καί τιμωρεί τούς επιόρκους, νά μάς είπης, εάν είσαι σύ ο Χριστός, ο υιός τού Θεού. 64 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Τό είπες σύ, ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός τού Θεού.Αλλ όμως σάς λέγω, ότι από τώρα θά ιδήτε τόν υιόν τού ανθρώπου, τόν Θεάνθρωπον Μεσσίαν, νά κάθηται εις τά δεξιά τού παντοδυνάμου Θεού καί νά έρχεται επάνω εις τά συννεφα τού ουρανού ως ένδοξος Κριτής. 65 Τότε ο αρχιερεύς εκδηλώνων υποκριτικώς τήν αγανάκτησιν καί αποδοκιμασίαν αυτού κατά τής φρικτής βλασφημίας πού ηκούσθη, έσχισε τά ρούχα του κατά συνήθειαν, πού επεκράτει μεταξύ τών Ιουδαίων, καί είπεν ότι ο κατηγορούμενος εβλασφήμησε.Τί μάς χρειάζονται πλέον μάρτυρες; Νά, τώρα ηκούσατε τήν βλασφημίαν. 66 Τί γνώμην έχετε; Ούτοι δέ απεκρίθησαν καί είπον Είναι ένοχος εγκλήματος, πού τιμωρείται μέ θάνατον. 67 Τότε τόν έπτυσαν εις τό πρόσωπόν του καί τού έδωσαν σβερκιές, άλλοι δέ τόν ερράπισαν 68 λέγοντες Προφήτευσέ μας, Χριστέ, ποίος είναι εκείνος, πού σέ εκτύπησε; 69 Ο δέ Πέτρος εκάθητο έξω εις τήν αυλήν.Καί τόν επλησίασε μία μικρά υπηρέτρια καί τού είπε Καί σύ ήσουν μαζί μέ τόν Ιησούν τόν Γαλιλαίον. 70 Αυτός δέ ηρνήθη εμπρός εις όλους αυτούς καί είπε Δέν ξεύρω τι λέγεις. 71 Όταν δέ εβγήκεν εις τήν εξώπορταν καί τό προαύλιον, τόν είδεν άλλη καί είπεν εις αυτούς, πού ήσαν μαζευμένοι Εκεί ήτο καί αυτός μαζί μέ τόν Ιησούν τόν Ναζωραίον. 72 Καί πάλιν ηρνήθη μέ όρκον, ότι δέν γνωρίζω τόν άνθρωπον. 73 Ύστερον δέ από ολίγον, αφού επλησίασαν εκείνοι, πού εστέκοντο εκεί, είπαν εις τόν Πέτρον· Πράγματι καί σύ από αυτούς είσαι.Γιατί καί η προφορά τής ομιλίας σου σέ φανερώνει. 74 Τότε ήρχισε νά καταράται τόν εαυτόν του καί νά ορκίζεται, ότι δέν ηξεύρω τόν άνθρωπον.Καί αμέσως ο πετεινός ελάλησε. 75 Καί ενεθυμήθη ο Πέτρος τόν λόγον τού Ιησού, πού τού είχεν είπει, ότι προτού ο πετεινός λαλήση θά μέ αρνηθής τρείς φοράς.Καί αφού εβγήκεν έξω από τήν εξώπορταν καί τό προαύλιον έκλαυσε πικρά.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΖ/ 1 – 5

1 Όταν δέ έγινε πρωΐ, έκαμαν σύσκεψιν όλοι οι αρχιερείς καί οι πρεσβύτεροι τού λαού κατά τού Ιησού, διά νά επιτύχουν τήν εκτέλεσιν τής θανατικής ποινής του. 2 Καί αφού τόν έδεσαν, τόν επήραν απ εκεί καί τόν παρέδωκαν εις τόν Πόντιον Πιλάτον τόν ηγεμόνα. 3 Τότε σάν είδεν ο Ιούδας, πού τόν παρέδωκε μέ προδοσίαν εις τούς Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη, μετεμελήθη καί επέστρεψε τά τριάκοντα αργυρά νομίσματα εις τούς αρχιερείς καί τούς πρεσβυτέρους 4 καί είπεν Ημάρτησα παραδώσας αίμα αθώον διά νά χυθή.Αυτοί δέ είπαν Τί μάς ενδιαφέρει αυτό; Σύ θά φροντίσης νά απαλλαγής από τήν ευθύνην καί σύ θά δώσης λόγον δι αυτό. 5 Καί αφού έρριψε τά αργυρά νομίσματα εις τόν περίβολον τού ναού, ανεχώρησε καί επήγε καί επνίγη μέ σχοινίον.