Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιανουαρίου 2022

270
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 – 17 – 12 Ακούσας δέ ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις τήν Γαλιλαίαν.

13 καί καταλιπών τήν Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ

14 ίνα πληρωθή τό ρηθέν διά Ησαίου τού προφήτου λέγοντος

15 Γή Ζαβουλών καί γή Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν τού Ιορδάνου, Γαλιλαία τών εθνών,

16 ο λαός ο καθήμενος εν σκότει φώς είδεν μέγα, καί τοίς καθημένοις εν χώρα καί σκιά θανάτου φώς ανέτειλεν αυτοίς.

17 Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν καί λέγειν Μετανοείτε ήγγικεν γάρ η βασιλεία τών ουρανών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 – 17

12 Όταν δέ ήκουσεν ο Ιησούς, ότι ο Ιωάννης παρεδόθη υπό τού βασιλέως Αντίπα εις φυλακήν, ανεχώρησεν εις τήν Γαλιλαίαν.

13 Καί αφού αφήκε τήν Ναζαρέτ, ήλθε καί κατοίκησεν εις τήν Καπερναούμ, η οποία ήτο κτισμένη πλησίον τής λίμνης, εις τά σύνορα τών φυλών Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ,

14 διά νά επαληθεύση καί πραγματοποιηθή εκείνο, πού είπεν ο Θεός διά μέσου τού προφήτου Ησαΐου, ο οποίος λέγει

15 Η χώρα τής φυλής Ζαβουλών καί η χώρα τής φυλής Νεφθαλείμ, πού εκτείνεται πλησίον τής θαλάσσης καί πέραν από τόν Ιορδάνην, πρός ανατολάς αυτού, η Γαλιλαία, εις τήν οποίαν κατοικούν πολλοί εθνικοί,

16 ο λαός, πού κάθηται ωσάν κρατημένος καί ακίνητος εις τό πνευματικόν σκότος τής ειδωλολατρικής πλάνης καί τής ασεβείας, είδε φώς πνευματικόν μέγα, τόν Χριστόν, καί εις εκείνους, πού κάθηνται εις τήν χώραν, τήν οποίαν σκιάζει τό πυκνότατον σκότος τής αμαρτίας καί τού θανάτου, έλαμψεν εξ ουρανού φώς εις αυτούς.

17 Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς νά κηρύττη συστηματικώς καί νά λέγη Μετανοείτε, διότι επλησίασαν αι ημέραι κατά τάς οποίας ο Μεσσίας μέ τήν νέαν, πνευματικήν, αγίαν καί ουράνιον ζωήν, η οποία θά μεταδίδεται εν τή Εκκλησία του, θά εγκαθιδρύση καί επί τής γής τήν βασιλείαν τών ουρανών.