Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Ιανουαρίου 2023

92
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 – 17 – 12 Ακούσας δε ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν.

13 και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ

14 ίνα πληρωθή το ρηθέν δια Ησαίου του προφήτου λέγοντος 15 γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών,

16 ο λαός ο καθήμενος εν σκότει φως είδεν μέγα, και τοις καθημένοις εν χώρα και σκια θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς. 17 Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν Μετανοείτε ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 12 – 17

12 Όταν δε ήκουσεν ο Ιησούς, ότι ο Ιωάννης παρεδόθη υπό του βασιλέως Αντίπα εις φυλακήν, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν.

13 και αφού αφήκε την Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησεν εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κτισμένη πλησίον της λίμνης, εις τα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, 14 δια να επαληθεύση και πραγματοποιηθή εκείνο, που είπεν ο Θεός δια μέσου του προφήτου Ησαΐου, ο οποίος λέγει

15 η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλείμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης και πέραν από τον Ιορδάνην, προς ανατολάς αυτού, η Γαλιλαία, εις την οποίαν κατοικούν πολλοί εθνικοί,

16 ο λαός, που κάθηται ωσάν κρατημένος και ακίνητος εις το πνευματικόν σκότος της ειδωλολατρικής πλάνης και της ασεβείας, είδε φως πνευματικόν μέγα, τον Χριστόν, και εις εκείνους, που κάθηνται εις την χώραν, την οποίαν σκιάζει το πυκνότατον σκότος της αμαρτίας και του θανάτου, έλαμψεν εξ ουρανού φως εις αυτούς.

17 Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη συστηματικώς και να λέγη Μετανοείτε, διότι επλησίασαν αι ημέραι κατά τας οποίας ο Μεσσίας με την νέαν, πνευματικήν, αγίαν και ουράνιον ζωήν, η οποία θα μεταδίδεται εν τη Εκκλησία του, θα εγκαθιδρύση και επί της γης την βασιλείαν των ουρανών.