Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Αυγούστου 2022

341
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 14 – 22 – 14 Καί εξελθών είδε πολύν όχλον, καί εσπλαγχνίσθη επ αυτοίς καί εθεράπευσε τούς αρρώστους αυτών.

15 οψίας δέ γενομένης προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες Έρημός εστιν ο τόπος καί η ώρα ήδη παρήλθεν απόλυσον τούς όχλους, ίνα απελθόντες εις τάς κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώματα. 16 ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Ου χρείαν έχουσιν απελθείν δότε αυτοίς υμείς φαγείν.

17 οι δέ λέγουσιν αυτώ Ουκ έχομεν ώδε ει μή πέντε άρτους καί δύο ιχθύας. 18 ο δέ είπε Φέρετέ μοι αυτούς ώδε. 19 καί κελεύσας τούς όχλους ανακλιθήναι επί τούς χόρτους, λαβών τούς πέντε άρτους καί τούς δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τόν ουρανόν ευλόγησε, καί κλάσας έδωκε τοίς μαθηταίς τούς άρτους οι δέ μαθηταί τοίς όχλοις.

20 καί έφαγον πάντες καί εχορτάσθησαν, καί ήραν τό περισσεύον τών κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οι δέ εσθίοντες ήσαν άνδρες ωσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικών καί παιδίων. 22 Καί ευθέως ηνάγκασεν ο Ιησούς τούς μαθητάς αυτού εμβήναι εις τό πλοίον καί προάγειν αυτόν εις τό πέραν, έως ού απολύση τούς όχλους.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΔ/ 14 – 22

14 Καί ο Ιησούς, όταν εβγήκεν από τό ερημικόν καταφύγιόν του, είδε πολύν λαόν καί τούς συνεπάθησε πολύ καί εθεράπευσε τούς αρρώστους των. 15 Όταν δέ επλησίαζε νά βραδυάση, προσήλθον εις αυτόν οι μαθηταί του λέγοντες Είναι έρημος ο τόπος καί η ώρα πλέον επέρασε. Δώσε διαταγήν νά διαλυθούν τά πλήθη τού λαού, διά νά υπάγουν εις τά χωρία καί νά αγοράσουν διά τούς εαυτούς των τροφάς.

16 Ο Ιησούς όμως τούς είπε δέν έχουν ανάγκην νά απέλθουν καί νά αγοράσουν τρόφιμα. Δώσατέ τους σείς νά φάγουν. 17 Αλλ εκείνοι τού είπον Δέν έχομεν εδώ παρά πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια. 18 Ο δέ Κύριος είπε Φέρετέ τά μου εδώ.

19 Καί αφού παρεκίνησε τά πλήθη τού λαού νά εξαπλωθούν εις τήν πρασινάδα, επήρε τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια, καί, αφού εσήκωσε τά μάτια του εις τόν ουρανόν, ηυχαρίστησε καί επεκαλέσθη τόν Πατέρα του καί αφού έκοψε τά ψωμιά, τά έδωκεν εις τούς μαθητάς καί οι μαθηταί εις τά πλήθη τού λαού. 20 Καί έφαγαν όλοι καί εχόρτασαν, καί εσήκωσαν ό,τι επερίσσευσεν από τά κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.

21 Εκείνοι δέ πού έφαγαν ήσαν περίπου πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς νά συνυπολογίζωνται εις τόν αριθμόν αυτόν γυναίκες καί παιδιά. 22 Καί αμέσως ο Ιησούς διά νά μή παρασυρθούν οι μαθηταί του από τόν ενθουσιασμόν τού πλήθους, πού ήθελε νά τόν ανακηρύξη βασιλέα, ηνάγκασεν αυτούς νά έμβουν εις τό πλοίον καί νά περάσουν προτήτερα από αυτόν εις τό απέναντι μέρος τής λίμνης, έως ότου αυτός διαλύση τά πλήθη τού λαού.