Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Αυγούστου 2023

863
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 1 – 9 – 1 Και μεθ’ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν·

2 και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. 3 και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωϋσής και Ηλίας μετ’ αυτού συλλαλούντες. 4 αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε τω Ιησού· Κύριε, καλόν εστιν ημάς ώδε είναι· ει θέλεις, ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς, σοι μίαν και Μωσεί μίαν και μίαν Ηλία.

5 έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε· 6 και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα.

7 και προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών και είπεν· Εγέρθητε και μη φοβείσθε. 8 επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ει μη τον Ιησούν μόνον. 9 και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων· Μηδενί είπητε το όραμα έως ου ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 1 – 9

1 Και ύστερα από εξ ημέρας παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην τον αδελφόν του και τους ανέβασεν εις όρος υψηλόν ιδιαιτέρωςαυτούς μόνους· 2 και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς· και εγινε λαμπρόν το πρόσωπόν του σαν τον ήλιον, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν το φως.

3 Και ιδού ενεφανίσθησαν και έγιναν ορατοί εις αυτούς ο Μωϋσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνωμίλουν μαζί του. 4 Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν εις τον Ιησούν· Κύριε, καλόν είναι να μένωμεν εδώ.Εάν θέλης, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς· μίαν διά σε και διά τον Μωϋσήν μίαν και μίαν διά τον Ηλίαν.

5 Ενώ δε αυτός ωμίλει ακόμη, ιδού νεφέλη γεμάτη φως εσκέπασεν αυτούς, και έξαφνα ηκούσθη φωνή από την νεφέλην, που έλεγεν· Αυτός είναι ο υιός μου, που εξαιρετικά τον αγαπώ και εις τον οποίον ευηρεστήθην.Να υπακούετε εις αυτόν. 6 Και όταν ήκουσαν την φωνήν αυτήν οι μαθηταί, έπεσαν με το πρόσωπον εις το χώμα και εφοβήθησαν πάρα πολύ.

7 Και αφού τους επλησίασεν ο Ιησούς, τους ήγγισε και είπε· Σηκωθήτε και μη φοβείσθε. 8 Όταν δε εσήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησούν μόνον. 9 Και όταν κατέβαιναν από το όρος, τους παρήγγειλεν ο Ιησούς και τους είπε· Να μην είπητε εις κανένα αυτό που είδατε, έως ότου ο υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών, οπότε δεν θα υπάρχη κίνδυνος ακαίρων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και περισσότερον κατανοητόν και πιστευτόν το γεγονός αυτό θα καταστή.