Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2021

1255
Euaggelio

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 1 – 10 – 1 Καί εισελθών διήρχετο τήν Ιεριχώ 2 καί ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, καί αυτός ήν αρχιτελώνης, καί ούτος ήν πλούσιος…

3 καί εζήτει ιδείν τόν Ιησούν τίς εστι, καί ουκ ηδύνατο από τού όχλου, ότι τή ηλικία μικρός ήν.

4 καί προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκομορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι δι εκείνης ήμελλε διέρχεσθαι. 5 καί ως ήλθεν επί τόν τόπον, αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν καί είπεν πρός αυτόν Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι σήμερον γάρ εν τώ οίκω σου δεί με μείναι.

6 καί σπεύσας κατέβη, καί υπεδέξατο αυτόν χαίρων. 7 καί ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι.

8 σταθείς δέ Ζακχαίος είπε πρός τόν Κύριον Ιδού τά ημίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοίς πτωχοίς, καί εί τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι τετραπλούν.

9 είπε δέ πρός αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τώ οίκω τούτω εγένετο, καθότι καί αυτός υιός Αβραάμ εστιν 10 ήλθε γάρ ο υιός τού ανθρώπου ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 1 – 10
1 Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλιν. 2 Και ιδού υπήρχεν εκεί ένας άνθρωπος, ονόματι Ζακχαίος, και αυτός ήτο αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος.

3 Και εζητούσε να ιδή τον Ιησούν, ποίος είναι, και δεν ημπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήτο μικρός κατά το ανάστημα.

4 Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε εις μία συκομορέαν, χωρίς να λογαριάση την θέσιν και την ηλικίαν του, δια να ίδη τον Ιησούν, διότι από τον δρόμον εκείνον θα επερνούσε.

5 Και ο Κυριος αμέσως μόλις έφθασε στον τόπον της συκομορέας, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου.

6 Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη με μεγάλην χαράν.

7 Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγυζαν όλοι μεταξύ των και με αγανάκτησιν έλεγαν, ότι εμπήκε να καταλύση στο σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου.

8 Εστάθη δε ο Ζακχαίος εμπρός στον Κυριον και του είπε· Κυριε, ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίδω στους πτωχούς. Και αν τυχόν, σαν τελώνης που είμαι, αδίκησα με ψευδείς μαρτυρίας κάποιον και εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω τετραπλάσια.

9 Ο Ιησούς ιδών την ειλικρινή μετάνοιαν του Ζακχαίου είπε προς αυτόν ότι σήμερον στο σπίτι τούτο ήλθε σωτηρία εκ μέρους του Θεού, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος είχε λάβει από τον Θεόν υποσχέσεις δια την σωτηρίαν των απογόνων του.

10 Διότι ο υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και σώση τον αμαρτωλόν άνθρωπον, που ομοιάζει με το χαμένο πρόβατο.