Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου

2557
Euaggelio

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον θ΄ 36, ι΄ 1-8 – Τω καιρώ εκείνω, ιδών ο Ιησούς τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα.

Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

Των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα· πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του ᾿Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν.

Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε· πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.

Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, βλέποντας το πλήθος ο Ιησούς, τους σπλαγχνίσθηκε, διότι ήσαν κατακουρασμένοι και παρατημένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό.

Και αφού προσκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, τους έδωσε εξουσίαν επάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, να τα βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν.

Των δώδεκα αποστόλων ετά ονόματα είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός του και Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου και Λεββαίος, ο οποίος ωνομάσθη Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε.

Αυτούς τους δώδεκα έστειλε ο Ιησούς και τους παρήγγειλε τα εξής, «Προς τους εθνικούς μη πηγαίνετε και σε πόλιν των Σαμαρειτών μη μπαίνετε, αλλά πηγαίνετε μάλλον εις τα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ».

«Καθώς πηγαίνετε, να κηρύττετε και να λέγετε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιμόνια να διώχνετε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώσατε.