Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Οκτωβρίου 2021

668
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 31 – 36 – 31 καί καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, καί υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.

32 καί ει αγαπάτε τούς αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; καί γάρ οι αμαρτωλοί τούς αγαπώντας αυτούς αγαπώσι.

33 καί εάν αγαθοποιήτε τούς αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; καί γάρ οι αμαρτωλοί τό αυτό ποιούσι.

34 καί εάν δανείζητε παρ ών ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; καί γάρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τά ίσα.

35 πλήν αγαπάτε τούς εχθρούς υμών καί αγαθοποιείτε καί δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, καί έσται ο μισθός υμών πολύς, καί έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστιν επί τούς αχαρίστους καί πονηρούς.

36 Γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς καί ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 31 – 36

31 Καί μέ ολίγας λέξεις, όπως θέλετε νά συμπεριφέρωνται πρός σάς καί νά σάς κάνουν οι άνθρωποι, καί σείς νά κάνετε εις αυτούς τά ίδια.

32 Διότι εάν αγαπάτε μόνον εκείνους, πού σάς αγαπούν, ποία εύνοια από τόν Θεόν καί ποία αμοιβή από αυτόν σάς ανήκει; Καμμία. Διότι καί οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους, οι οποίοι τούς αγαπούν.

33 Καί άν κάνετε τό καλόν εις εκείνους, πού σάς ευεργετούν, ποία εύνοια καί χάρις καί ανταμοιβή σάς ανήκει από τόν Θεόν; Καμμία. Διότι καί οι αμαρτωλοί τό ίδιο κάνουν.

34 Καί εάν δανείζετε εκείνους, από τούς οποίους ελπίζετε νά λάβετε οπίσω τά δανεισθέντα, ποία χάρις καί ανταπόδοσις από τόν Θεόν σάς ανήκει; Καμμία. Διότι καί οι αμαρτωλοί δανείζουν άλλους αμαρτωλούς διά νά λάβουν οπίσω ολόκληρον τό δανεισθέν ποσόν ή καί εν καιρώ ανάγκης λάβουν καί αυτοί ίσα ωφελήματα καί δάνεια από εκείνους, πού εδάνεισαν.

35 Σείς όμως νά αγαπάτε τούς εχθρούς σας καί νά τούς ευεργετήτε καί νά τούς δανείζετε, χωρίς νά ελπίζετε τίποτε ως ανταπόδοσιν από αυτούς. Καί θά είναι πολύς ο μισθός σας καί μεγάλη η ανταμοιβή σας από τόν Θεόν. Καί θά είσθε εν τή βασιλεία τών ουρανών κατά χάριν τέκνα τού υψίστου Θεού, πρός τόν οποίον θά ομοιάζετε ηθικώς. Διότι καί αυτός είναι ευεργετικός καί ωφέλιμος εις τούς ανθρώπους, οι οποίοι δεικνύουν αχαριστίαν εις τάς τόσας ευεργεσίας του καί οι οποίοι δέν έχουν καλήν διάθεσιν καί προαίρεσιν αλλ είναι πονηροί.

36 Γίνεσθε λοιπόν σπλαγχνικοί πρός τόν πλησίον καί συμπονετικοί εις τάς δυστυχίας του καί τάς ανάγκας του, καθώς καί ο ουράνιος Πατήρ σας είναι ευσπλαγχνικός πρός όλους.