Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2023

88
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιε/ 21 – 28 – 21 και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος.

22 και ιδού γυνή Χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν με, Κύριε, υιε δαυιδ η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. 23 ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτουν αυτόν λέγοντες Απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών.

24 ο δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. 25 η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα Κύριε, βοήθει μοι. 26 ο δε αποκριθείς είπεν ουκ έστι καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοις κυναρίοις.

27 η δε είπε ναι, Κύριε, και γαρ τα κυνάρια εσθίει από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των κυρίων αυτών. 28 τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. και ιάθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιε/ 21 – 28

21 και αφού εβγήκεν από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 22 και ιδού μία γυναίκα Χαναναία, που εβγήκεν από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ. η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά.

23 Αυτός όμως δεν απεκρίθη εις αυτήν ούτε λέξιν. και αφού επλησίασαν οι μαθηταί του, τον παρεκάλουν λέγοντες· Κάμε της αυτό που ζητεί δια να φύγη, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τας φωνάς της θα μαζευθή λαός πολύς.

24 Αυτός όμως απεκρίθη και είπε δεν απεστάλην από τον Πατέρα μου παρά δια τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους. 25 αλλ αυτή, αφού ήλθε πλησίον, έπεσε με ευλάβειαν εις τους πόδας του Κυρίου και έλεγε· Κύριε, βοήθα με εις την δυστυχίαν μου! 26 Αυτός όμως απεκρίθη και είπε δεν είναι σωστό να πάρη κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψη στα σκυλάκια.

27 Αυτή δε είπε ναι, Κύριε δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι. Διότι και τα σπιτίσια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα, που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των. 28 Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν ω γυναίκα, η πίστις σου είναι μεγάλη. ας γίνη εις σε όπως θέλεις. και πράγματι από την ώραν ακριβώς εκείνην ιατρεύθη η θυγατέρα της.