Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουλίου

2635
Euaggelio

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8) – Τω καιρώ εκείνω, εμβάς ο ᾿Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν.

Και ιδού προσέφερον αυτώ παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ· θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου.

Και ιδού τινες των γραμματέων είπον εν εαυτοίς· ούτος βλασφημεί.

Και ιδών ο ᾿Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτών είπεν· ίνα τι υμείς ενθυμείσθε πονηρά εν ταίς καρδίαις υμών; Τι γαρ εστιν ευκοπώτερον, ειπείν, αφέωνταί σου αι αμαρτίαι, η ειπείν, έγειρε και περιπάτει;

Ίνα δε ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέναι αμαρτίας τότε λέγει τω παραλυτικώ· εγερθείς άρόν σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκόν σου.

Και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. ιδόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τοιαύτην τοις ανθρώποις.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, εμπήκε ο ᾿Ιησούς εις πλοιάριο, επέρασε απέναντι και ήλθεν εις την δική του πόλιν. Και του έφεραν ένα παράλυτον, ξαπλωμένον σε ένα κρεββάτι.

Ο Ιησούς όταν είδε την πίστιν τους, είπε εις τον παράλυτον, «Έχε θάρρος, παιδί μου. Σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι σου».

Και μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Αυτός βλασφημεί».

Ο δε Ιησούς, επειδή κατάλαβε τας σκέψεις των, , είπε, «Γιατί σκέπτεσθε πονηρά μέσα στην καρδιά σας; Τι είναι ευκολώτερον να πω «Σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι σου» η να πω «Σήκω επάνω και περπάτει»;

Αλλά διά να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αμαρτίας επί της γης», – τότε λέγει εις τον παράλυτον, «Σήκω επάνω, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε εις το σπίτι σου».

Αυτός εσηκώθηκε και επήγε εις το σπίτι του. Όταν είδεν αυτό ο κόσμος, εθαύμασε και δόξασε τον Θεόν, που έδωσε τέτοιαν εξουσίαν εις τους ανθρώπους.