Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου 2022

557
Euaggelio

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ/ 31 46 – 31 Όταν δέ έλθη ο υιός τού ανθρώπου εν τή δόξη αυτού καί πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού …

32 καί συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τά έθνη, καί αφοριεί αυτούς απ αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τά πρόβατα από τών ερίφων,

33 καί στήσει τά μέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τά δέ ερίφια εξ ευωνύμων.

34 τότε ερεί ο βασιλεύς τοίς εκ δεξιών αυτού δεύτε, οι ευλογημένοι τού πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου

35 επείνασα γάρ καί εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα καί εποτίσατέ με, ξένος ήμην καί συνηγάγετέ με,

36 γυμνός καί περιεβάλετέ με, ησθένησα καί επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην καί ήλθετε πρός με.

37 τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα καί εθρέψαμεν, ή διψώντα καί εποτίσαμεν;

38 πότε δέ σε είδομεν ξένον καί συνηγάγομεν, ή γυμνόν καί περιεβάλομεν;

39 πότε δέ σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή καί ήλθομεν πρός σε;

40 καί αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς αμήν λέγω υμίν, εφ όσον εποιήσατε ενί τούτων τών αδελφών μου τών ελαχίστων, εμοί εποιήσατε.

41 Τότε ερεί καί τοίς εξ ευωνύμων πορεύεσθε απ εμού οι κατηραμένοι εις τό πύρ τό αιώνιον τό ητοιμασμένον τώ διαβόλω καί τοίς αγγέλοις αυτού

42 επείνασα γάρ καί ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα καί ουκ εποτίσατέ με,

43 ξένος ήμην καί ου συνηγάγετέ με, γυμνός καί ου περιεβάλετέ με, ασθενής καί εν φυλακή καί ουκ επεσκέψασθέ με.

44 τότε αποκριθήσονται αυτώ καί αυτοί λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή καί ου διηκονήσαμέν σοι;

45 τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων αμήν λέγω υμίν, εφ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων τών ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε.

46 καί απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δέ δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ/ 31 – 46

31 Όταν δέ έλθη ο υιός τού ανθρώπου μέ τήν δόξαν του καί όλοι οι άγιοι άγγελοι θά είναι μαζί του, τότε θά καθήση εις θρόνον ένδοξον καί λαμπρόν.

32 Καί θά συναχθούν εμπρός του όλα τά έθνη, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι, πού έζησαν απ αρχής τής δημιουργίας μέχρι τέλους τού κόσμου, καί θά χωρίση αυτούς τόν ένα από τόν άλλον, καθώς καί ο ποιμήν χωρίζει τά πρόβατα από τά γίδια.

33 Καί θά στήση τούς μέν δικαίους, πού είναι ήμεροι σάν τά πρόβατα, εις τά δεξιά του, τούς δέ αμαρτωλούς, πού είναι ατίθασοι καί άτακτοι σάν τά γίδια, εις τά αριστερά του.

34 Τότε θά είπη ο βασιλεύς εις εκείνους, πού θά είναι εις τά δεξιά του Ελάτε σείς, πού είσθε ευλογημένοι από τόν Πατέρα μου, λάβετε ως κληρονομίαν τήν βασιλείαν, πού έχει ετοιμασθή διά σάς, αφ ότου εθεμελιώνετο ο κόσμος.

35 Σάς ανήκει δέ η κληρονομία αυτή, διότι επείνασα καί μού εδώκατε νά φάγω, ήμουν διψασμένος καί μέ εποτίσατε, ξένος ήμουν καί δέν είχα πού νά μείνω καί μέ επεριμαζεύσατε εις τό σπίτι σας,

36 γυμνός ήμουν καί μέ ενεδύσατε, αρρώστησα καί μέ επεσκέφθητε, μέσα εις φυλακήν ήμουν καί ήλθατε νά μέ ιδήτε καί νά μέ παρηγορήσετε.

37 Τότε θά αποκριθούν εις αυτόν οι δίκαιοι καί θά είπουν Κύριε, πότε σέ είδαμεν πεινασμένον καί σέ εθρέψαμεν, ή διψασμένον καί σού εδώκαμεν νά πίης;

38 Πότε δέ σέ είδαμεν ξένον καί σέ επεριμαζεύσαμεν, ή γυμνόν καί σέ ενεδύσαμεν;

39 Πότε δέ σέ είδαμεν άρρωστον ή φυλακισμένον καί ήλθαμεν νά σέ επισκεφθώμεν;

40 Καί θά αποκριθή ο βασιλεύς καί θά τούς είπη Αληθινά σάς λέγω, ότι κάθε τι πού εκάματε εις ένα από τούς πτωχούς αυτούς αδελφούς μου, πού εφαίνοντο άσημοι καί πολύ μικροί, τό εκάματε εις εμέ.

41 Τότε θά είπη καί εις εκείνους, πού θά είναι εις τά αριστερά του Σείς πού από τά έργα σας εγίνατε καταραμένοι, πηγαίνετε μακράν από εμέ εις τό πύρ τό αιώνιον, πού έχει ετοιμασθή διά τόν διάβολον καί τούς αγγέλους του.

42 Διότι επείνασα καί δέν μού εδώκατε νά φάγω, εδίψασα καί δέν μέ εποτίσατε,

43 ξένος ήμουν καί δέν μέ επεριμαζεύσατε πρός φιλοξενίαν, γυμνός καί δέν μέ ενεδύσατε, άρρωστος ήμουν καί μέσα εις τήν φυλακήν καί δέν μέ επεσκέφθητε.

44 Τότε θά τού αποκριθούν καί αυτοί καί θά είπουν Κύριε, πότε σέ είδαμεν νά πεινάς ή νά διψάς ή νά είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή μέσα είς φυλακήν καί δέν σέ υπηρετήσαμεν;

45 Τότε θά τούς αποκριθή καί θά είπη Αληθινά σάς λέγω, κάθε τι πού δέν εκάματε εις ένα από αυτούς, τούς οποίους ο κόσμος εθεώρει πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ τό εκάματε.

46 Καί θά απέλθουν αυτοί εις κόλασιν, πού δέν θά έχη τέλος, αλλά θά είναι αιώνια, οι δέ δίκαιοι θά μεταβούν διά νά απολαύσουν ζωήν αιώνιον.