Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Δεκεμβρίου 2020 – Του Αγίου Στεφάνου

1322
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 13 – 23 – 13 Αναχωρησάντων δέ αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ τώ Ιωσήφ λέγων Εγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί φεύγε εις Αίγυπτον, καί ίσθι εκεί έως άν είπω σοι μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν τό παιδίον τού απολέσαι αυτό.

14 ο δέ εγερθείς παρέλαβεν τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού νυκτός καί ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, 15 καί ήν εκεί έως τής τελευτής Ηρώδου ίνα πληρωθή τό ρηθέν υπό Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τόν υιόν μου.

16 Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό τών μάγων εθυμώθη λίαν, καί αποστείλας ανείλεν πάντας τούς παίδας τούς εν Βηθλέεμ καί εν πάσι τοίς ορίοις αυτής από διετούς καί κατωτέρω, κατά τόν χρόνον όν ηκρίβωσεν παρά τών μάγων. 17 τότε επληρώθη τό ρηθέν διά Ιερεμίου τού προφήτου λέγοντος 18 Φωνή εν Ραμά ηκούσθη, κλαυθμός καί οδυρμός πολύς Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής, καί ουκ ήθελεν παρακληθήναι, ότι ουκ εισί.

19 Τελευτήσαντος δέ τού Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ τώ Ιωσήφ εν Αιγύπτω 20 λέγων Εγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί πορεύου εις γήν Ισραήλ, τεθνήκασιν γάρ οι ζητούντες τήν ψυχήν τού παιδίου. 21 ο δέ εγερθείς παρέλαβεν τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί εισήλθεν εις γήν Ισραήλ. 22 ακούσας δέ ότι Αρχέλαος βασιλεύει τής Ιουδαίας αντί τού πατρός αυτού Ηρώδου εφοβήθη εκεί απελθείν χρηματισθείς δέ κατ όναρ ανεχώρησεν εις τά μέρη τής Γαλιλαίας, 23 καί ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, όπως πληρωθή τό ρηθέν διά τών προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 13 – 23
13 Οταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνηκε δι’ ονείρου στον Ιωσήφ και του είπε· σήκω αμέσως χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον, και μένε εκεί, μέχρις ότου πάλιν εγώ σου είπω· διότι ο Ηρώδης θα αναζητήση το παιδίον, δια να το θανατώση.

14 Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την Αίγυπτον. 15 Και έμενε εκεί, έως ότου απέθανε ο Ηρώδης και έτσι εξεπληρώθη και επραγματοποιήθη πλήρως εκείνο, που είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου, ο οποίος είπε· από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου.

16 Τοτε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι Μαγοι τον εξεγέλασαν, ωργίσθη παρά πολύ, και επάνω εις την φονικήν οργήν του έστειλε δημίους και έσφαξε όλα τα παιδιά, που ήσαν εις την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρα αυτής από ηλικίας δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους μάγους. 17 Τοτε εξεπληρώθη εκείνο που είχε λεχθή από τον προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίος είχε προφητεύσει·

18 Κραυγή πόνου και σπαραγμού ηκούσθη εις την περιοχήν Ραμά· θρήνος μεγάλος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· όλαι αι μητέρες της περιοχής, απόγονοι της συζύγου του Ιακώβ Ραχήλ (η οποία είχε ταφή εκεί) έκλαιαν και εκόπτοντο δια τα φονευθέντα τέκνα των και δεν ήθελαν με κανένα τρόπον να παρηγορηθούν, διότι τα αθώα αυτά πλάσματα δεν υπάρχουν πλέον.

19 Οταν δε απέθανε ο Ηρώδης, ιδού άγγελος πάλιν Κυρίου εφάνη δι’ ονείρου στον Ιωσήφ, που έμενε εις την Αίγυπτον 20 και του είπε· σήκω, πάρε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πήγαινε, χωρίς φόβον, εις την χώραν των Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, που εζητούσαν να αφαιρέσουν την ζωήν του παιδίου.

21 Αυτός δε εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την μητέρα του και επανήλθεν εις την Παλαιστίνην. 22 Οταν όμως ήκουσε ότι εις την Ιουδαίαν βασιλεύει αντί του Ηρώδου του πατρός του ο Αρχέλαος (μοχθηρός επίσης ηγεμών) εφοβήθη να μεταβή εκεί. Λαβών δε οδηγίας από τον Θεόν στο όνειρόν του ανεχώρησε και επήγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας (όπου ηγεμόνευεν ο Ηρώδης Αντίπας, ολιγώτερον σκληρός από τον αδελφόν του Αρχέλαον).

23 Και αφού ήλθεν εκεί, εγκατεστάθη εις την πόλιν ονομαζομένην Ναζαρέτ· και έτσι εξεπληρώθη αυτό που είχε προαναγγελθή από τους προφήτας, ότι δηλαδή ο Ιησούς θα ονομασθή (περιφρονητικώς από τους εχθρούς του) Ναζωραίος.