Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Αυγούστου 2023

566
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 16 – 26 – 16 Και ιδού εις προσελθών είπεν αυτώ· Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον;

17 ο δε είπεν αυτώ· Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μη εις ο Θεός. ει δε θέλεις εισελθείν εις την ζωήν, τήρησον τας εντολάς. 18 λέγει αυτώ· Ποίας; ο δε Ιησούς είπε· Το ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις,

19 τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. 20 λέγει αυτώ ο νεανίσκος· Πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου· τι έτι υστερώ; 21 έφη αυτώ ο Ιησούς· Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι.

22 ακούσας δε ο νεανίσκος τον λόγον απήλθε λυπούμενος· ην γαρ έχων κτήματα πολλά. 23 Ο δε Ιησούς είπε τοις μαθηταίς αυτού· Αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών.

24 πάλιν δε λέγω υμίν, ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν.

25 ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τις άρα δύναται σωθήναι; 26 εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατόν εστι, παρά δε Θεώ πάντα δυνατά εστι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 16 – 26

16 Και ιδού ένας τον επλησίασε και του είπε· Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν και τι καλόν να κάμω διά να έχω ζωήν αιώνιον;

17 Ο δε Κύριος του είπε· Αφού απευθύνεσαι προς εμέ ως εις άνθρωπον απλούν, διατί με λέγεις αγαθόν; Κανείς δεν είναι από τον εαυτόν του και πραγματικά αγαθός παρά μόνον ένας, ο Θεός.Εάν όμως θέλης να έμβης εις την αιώνιον και μακαρίαν ζωήν, φύλαξε καθ’ όλον τον βίον σου τας εντολάς.

18 Λέγει εις αυτόν· Ποίας εντολάς; Ο δε Ιησούς είπε· το να μη φονεύσης, να μη μοιχεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, 19 τίμα τον πατέρα και την μητέρα και να αγαπήσης τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου.

20 Λέγει εις αυτόν ο νέος, ο οποίος δεν είχε διδαχθή ποία είναι και πως εφαρμζεται η προς τον πλησίον αγάπη· Όλα αυτά τα εφύλαξα από τότε, που ήμουν νέος.Τι μου λείπει ακόμη; 21 Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· Εάν θέλης να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχης θησαυρόν εις τους ουρανούς.Και έλα να με ακολουθήσης.

22 Όταν όμως ο νέος ήκουσε τον λόγον αυτόν, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδία του ήτο κολλημένη εις αυτά. 23 Και ο Ιησούς τότε είπεν εις τους μαθητάς του· Αληθώς σας λέγω, ότι δύσκολα άνθρωπος πλούσιος θα έμβη εις την βασιλείαν των ουρανών.

24 Πάλιν δε σας λέγω, ευκολώτερον είναι να περάση μία γκαμήλα από την τρύπα, που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να έμβη εις την βασιλείαν του Θεού.

25 Αλλ’ όταν ήκουσαν τούτο οι μαθηταί του, τους κατέλαβε πολύ μεγάλη έκπληξις και είπαν· Ποίος τάχα ημπορεί να σωθή;

26 Αφού δε ο Ιησούς τους εκύτταξεν εκφραστικά, τους επε· Εις τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον, εις τον Θεόν όμως όλα είναι δυνατά.Δύναται λοιπόν ο Θεός διά της χάριτός του να λύση κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και να καταστήση αυτόν άξιον της σωτηρίας.