Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουλίου 2023

5084
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 27 – 35 – 27 Και παράγοντι εκείθεν τω Ιησού ηκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες· Ελέησον ημάς, υιέ Δαυΐδ.

28 ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτώ οι τυφλοί, και λέγει αυτοίς ο Ιησούς· Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι; λέγουσιν αυτώ· Ναί, Κύριε. 29 τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών λέγων· Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν.

30 και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί· και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων· Οράτε μηδείς γινωσκέτω. 31 οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. 32 Αυτών δε εξερχομένων ιδού προσήνεγκαν αυτώ άνθρωπον κωφόν δαιμονιζόμενον· 33 και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κωφός. και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες, Ουδέποτε εφάνη ούτως εν τω Ισραήλ.

34 οι δε Φαρισαίοι έλεγον· Εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 35 Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 27 – 35

27 Και ενώ επροχώρει απ’ εκεί ο Ιησούς, τον ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν δυνατά και έλεγαν· Σπλαγχνίσου μας και ιάτρευσέ μας, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ. 28 Όταν δε ήλθεν εις το σπίτι, ήλθαν πλησίον του οι τυφλοί, και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Πιστεύετε, ότι έχω την δύναμιν να κάνω αυτό που ζητείτε; Λέγουν εις αυτόν εκείνοι· Ναί, Κύριε.

29 Τότε ήγγισε με τα δάκτυλά του τα μάτια τους και είπε· Σύμφωνα με την πίστιν σας ας γίνη εις σας. 30 Και ήνοιξαν τα μάτια τους· και με αυστηρότητα παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς και τους είπε· Προσέχετε, κανείς να μη μάθη το θαύμα που σας έκαμα. 31 Αυτοί όμως, όταν εβγήκαν από το σπίτι, διέδωκαν την φήμην του ως θαυματουργού και Μεσαίου εις όλην την χώραν εκείνην.

32 Όταν δε οι δύο αυτοί έβγαιναν από το σπίτι, ιδού έφεραν προς τον Ιησούν άνθρωπον, που κατείχετο από δαιμόνιον και ήτο κωφός και άλαλος. 33 Και αφού εξεδιώχθη το δαιμόνιον, ωμίλησεν ο κωφός και εθαύμασαν τα πλήθη του λαού και έλεγαν· Ουδέποτε εφάνησαν τέτοια θαύματα εις το έθνος του Ισραήλ.Ούτε όταν οι προφήται και οι λοιποί άγιοι άνδρες εθαυματούργουν εν μέσω αυτού.

34 Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν· Με την βοήθειαν και συνέργειαν του αρχηγού των δαιμόνων βγάζει από τους πάσχοντας τα δαιμόνια. 35 Και περιήρχετο ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωρία, διδάσκων εις τας συναγωγάς των και κηρύττων το χαρμόσυνον κήρυγμα της βασιλείας του Θεού και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και αδιαθεσίαν μεταξύ του λαού.