Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020

1668
Euaggelio

: Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) – Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο Ιησούς εις κώμην τινά.

Γυνή δε τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τήδε ην αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού ήκουε τον λόγον αυτού.

Η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν· επιστάσα δε είπε· Κύριε, ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; Ειπέ ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται.

Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά· ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ᾿ αυτής.

Εγένετο δε εν τω λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτώ· μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ούς εθήλασας.

Αυτός δε είπε· μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, εμπήκε ο Ιησούς εις ένα χωριό. Μία γυναίκα, που ωνομάζετο Μάρθα, τον υποδέχθηκε εις το σπίτι της. Αυτή είχε αδελφήν που ωνομάζετο Μαρία, η οποία εκαθότανε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και άκουε όσα έλεγε.

Αλλ’ η Μάρθα ήτο απησχολημένη με πολλήν υπηρεσίαν και επλησίασε και είπε, «Κύριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να υπηρετώ; Πες της λοιπόν να με βοηθήση».

Ο Ιησούς της απεκρίθη, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και ανησυχείς διά πολλά πράγματα, αλλ’ ένα πράγμα είναι αναγκαίον. Η Μαρία εδιάλεξε την καλήν μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθή».

Ενώ έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από τον κόσμον εφώναξε και του είπε, «Μακαρία η κοιλιά που σ’ εβάσταξε και οι μαστοί που εθήλασες».

Αυτός δε είπε, «Μακάριοι μάλλον είναι εκείνοι που ακούουν τον λόγον του Θεού και τον φυλάττουν».