Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Απριλίου 2023

5543
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19 Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς Ειρήνη υμίν.

20 και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. 21 είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς.

22 και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς Λάβετε Πνεύμα άγιον 23 αν τινων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

24 Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. 25 έλεγον ουν αυτώ οι άλλοι μαθηταί Εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω.

26 και μεθ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ αυτών. έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις το μέσον και είπεν Ειρήνη υμίν. 27 είτα λέγει τω Θωμά Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός.

28 και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτώ ο Κύριός μου και ο Θεός μου. 29 λέγει αυτώ ο Ιησούς Ότι εώρακάς με, πεπίστευκας μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. 30 Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω 31 ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31

19 εις επιβεβαίωσιν λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν εβράδυασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ αι θύραι του σπιτιού, όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί, ήσαν κλεισταί ένεκα του φόβου, που είχαν ούτοι δια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και είπεν εις αυτούς ας είναι ειρήνη εις σας.

20 και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και την πλευράν του δια να ίδουν τα σημάδια των πληγών και πεισθούν, ότι αυτός ήτο ο σταυρωθείς Διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευθεισών πληγών εσχημάτισαν, εχάρησαν οι μαθηταί, όταν είδαν τον Κύριον.

21 Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησις, που εδοκίμασαν εξ αιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθηταί, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέσει προς την μέλλουσαν κλήσιν και αποστολήν των ας είναι ειρήνη εις σας. Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ δια το έργον της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ σας στέλλω προς εξακολούθησιν του αυτού έργου.

22 και αφού είπεν αυτό, προκειμένου να μεταδώση εις αυτούς την πνοην της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσησεν εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπον του Αδάμ, και τους είπε Λάβετε Πνεύμα Άγιον. 23 εις όποιους συγχωρήσετε τας αμαρτίας, τους συγχωρούνται αυταί και από τον Θεόν εις όποιους δε τας κρατείτε ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες.

24 ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, που ελέγετο από τους ομιλούντας την ελληνικήν γλώσσαν Εβραίους Δίδυμος, δεν ήτο μαζί τους, όταν ήλθεν ο Ιησούς. 25 Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθηταί Είδαμεν τον Κύριον. Αυτός όμως τους απήντησεν· Εάν δεν ίδω με τα μάτια μου εις τας χείρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευράν του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου, αλλά και με τα δάκτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω.

26 Πράγματι δε ύστερα από οκτώ ημέρας ήσαν πάλιν μέσα εις το σπίτι οι μαθηταί και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλεισταί αι θύραι και εστάθη εις το μέσον των μαθητών και είπεν ας είναι ειρήνη εις σας.

27 Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν Φέρε εδώ τον δάκτυλόν σου. και ενώ με την ψηλάφησίν σου θα εξετάζης τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου ίδε τας χείράς μου και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευράν μου, που εκτυπήθη από την λόγχην, και μη αφίνης τον εαυτόν σου να κυριευθή από την απιστίαν, ώστε να γίνης μονίμως και ανεπανορθώτως άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστιν, ώστε να γίνης αμετακίνητος και αδιάσειστος εις αυτήν.

28 και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν Πιστεύω και ομολογώ, ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. 29 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Επίστευσες, επειδή με είδες. Μακαριώτεροι και περισσότερον καλοτύχοι είναι εκείνοι, οι οποίοι, καίτοι δεν είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες συ, επίστευσαν. και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς.

30 Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του έκαμεν ο Ιησούς εμπρός εις τα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα, που εδείκνυαν την θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίον αυτό.

31 Αυτά δε, που εξεθέσαμεν, εγράφησαν δια να πιστεύσετε, ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών προκηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής υιος του Θεού, και ίνα πιστεύοντες έχετε ως αναφαίρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων δια μέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.