Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Μαρτίου 2021

1129
Euaggelio

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 44 – 52 – 44 Τή επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις τήν Γαλιλαίαν, καί ευρίσκει Φίλιππον καί λέγει αυτώ Ακολούθει μοι.

45 ήν δέ ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ τής πόλεως Ανδρέου καί Πέτρου.

46 ευρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ καί λέγει αυτώ Όν έγραψε Μωϋσής εν τώ νόμω καί οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τόν υιόν τού Ιωσήφ τόν από Ναζαρέτ.

47 καί είπεν αυτώ Ναθαναήλ Εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος Έρχου καί ίδε.

48 είδεν ο Ιησούς τόν Ναθαναήλ ερχόμενον πρός αυτόν καί λέγει περί αυτού Ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ώ δόλος ουκ έστι.

49 λέγει αυτώ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις; απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ Πρό τού σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό τήν συκήν είδόν σε.

50 απεκρίθη Ναθαναήλ καί λέγει αυτώ Ραββί, σύ εί ο υιός τού Θεού, σύ εί ο βασιλεύς τού Ισραήλ.

51 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτώ Ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω τής συκής, πιστεύεις; μείζω τούτων όψη.

52 καί λέγει αυτώ Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ άρτι όψεσθε τόν ουρανόν ανεωγότα, καί τούς αγγέλους τού Θεού αναβαίνοντας καί καταβαίνοντας επί τόν υιόν τού ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α/ 44 – 52

44 Τήν άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Ιησούς νά αναχωρήση εις τήν Γαλιλαίαν καί ευρίσκει τόν Φίλιππον καί τού λέγει Ακολούθησέ με εις τό ταξίδιον, τό οποίον πρόκειται νά κάμω.

45 Ήτο δέ ο Φίλιππος από τήν Βησθαϊδά, από τήν πατρίδα τού Ανδρέου καί τού Πέτρου.

46 Ευρίσκει εν τώ μεταξύ ο Φίλιππος τόν Ναθαναήλ καί είπε πρός αυτόν Εκείνον, διά τόν οποίον έγραψεν ο Μωϋσής εις τόν νόμον καί τόν οποίον προανήγγειλαν οι προφήται, τόν ευρήκαμεν. Καί αυτός είναι ο Ιησούς, ο υιός τού Ιωσήφ, καί κατάγεται από τήν Ναζαρέτ.

47 Αλλ ο Ναθαναήλ είπε πρός αυτόν Από τήν Ναζαρέτ, τό κακό καί άσημον αυτό χωριό, μπορεί νά βγή τίποτε καλόν; Λέγει πρός αυτόν ο Φίλιππος Έλα καί όταν τόν ίδης μέ τά μάτια σου, θά πεισθής.

48 Είδεν ο Ιησούς τόν Ναθαναήλ νά έρχεται πρός αυτόν καί λέγει δι αυτόν Νά ένας γνήσιος καί πραγματικός Ισραηλίτης, εις τόν οποίον δέν υπάρχει πονηρία καί ανειλικρίνεια, αλλ ο οποίος μέ ευθύτητα ποθεί νά ανεύρη τήν αλήθειαν.

49 Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ Από πού μέ γνωρίζεις; Καί πώς είσαι πληροφορημένος περί τής ειλικρινείας τών αποκρύφων σκέψεων καί ελατηρίων μου; Απεκρίθη ο Ιησούς καί τού είπε Προτού νά σέ φωνάξη ο Φίλιππος, όταν μακράν από κάθε μάτι ανθρώπου ήσο κάτω από τήν συκήν καί προσηύχεσο, εγώ μέ τό υπερφυσικόν καί θείον μάτι μου σέ είδα.

50 Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ καί τού είπε Διδάσκαλε, πράγματι σύ είσαι ο Υιός τού Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς τού Ισραήλ, πού επεριμέναμε σύμφωνα μέ τάς προφητείας.

51 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τού είπεν Επειδή σού είπα, ότι σέ είδα κάτω από τήν συκήν, πιστεύεις; Θά ίδης μεγαλύτερα καί θαυμαστότερα από αυτά.

52 Καί λέγει εις αυτόν Εν πάση αληθεία σάς διαβεβαιώ, ότι από τώρα, πού ήνοιξε κατά τήν βάπτισίν μου ο ουρανός, θά τόν ίδετε καί σείς ανοιγμένον καί τούς αγγέλους τού Θεού να ανεβαίνουν καί νά κατεβαίνουν επί τού Υιού τού Θεού, πού έγινε καί τέλειος άνθρωπος καί ως υιός τού ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος τού ανθρωπίνου γένους καί πρόκειται νά έλθη πάλιν κριτής ένδοξος καθήμενος επί τών νεφελών. Θά ανεβαίνουν δέ καί θά κατεβαίνουν οι άγγελοι διά νά υπηρετούν αυτόν καί τήν Εκκλησίαν του.