Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Απριλίου 2023

141
Euaggelio

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 32 – 45 – 32 Ήσαν δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ην προάγων αυτούς ο Ιησούς, και εθαμβούντο, και ακολουθούντες εφοβούντο. και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν, …

33 ότι Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσι, 34 και εμπαίξουσιν αυτώ και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. 35 και προσπορεύονται αυτώ Ιάκωβος και Ιωάννης υιοι Ζεβεδαίου λέγοντες Διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμεν ποιήσης ημίν. 36 ο δε είπεν αυτοίς τι θέλετε ποιήσαί με υμίν ;

37 οι δε είπον αυτώ δος ημίν ίνα εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου. 38 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ουκ οίδατε τι αιτείσθε. δύνασθε πιειν το ποτήριον ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι ;

39 οι δε είπον αυτώ Δυνάμεθα. ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε 40 το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ οις ητοίμασται.

41 και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί Ιακώβου και Ιωάννου. 42 ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς Οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών.

43 ουχ ούτω δε έσται εν υμίν, αλλ ος εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος, 44 και ος εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος 45 και γαρ ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 32 – 45

32 Επροχώρουν δε και ανέβαιναν εις τον δρόμον προς Ιεροσόλυμα. και επροπορεύετο από αυτούς ο Ιησούς κα θάμβωναν από θαυμασμόν οι μαθηταί, που τον έβλεπαν τόσον άφοβα και με τόσον θαρραλέαν απόφασιν να προχωρή προς την πόλιν, όπου επρόκειτο να πάθη τόσα. και ενώ από σεβασμόν τον ηκολούθουν, εφοβούντο δια τα όσα θα τους εύρισκον εις Ιεροσόλυμα. και αφού επήρεν ιδιαιτέρως τους δώδεκα, ήρχισε να τους λέγη εκείνα, που έμελλον να του συμβαίνουν.

33 τους έλεγε δηλαδή, ότι ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, θα παραδοθή εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν εις τους εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης.

34 και αυτοί θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον εμπτύσουν και θα τον φονεύσουν και την τρίτην ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθή. 35 και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοι του Ζεβεδαίου και λέγουν Διδάσκαλε, θέλομεν να μας κάμης εκείνο, που θα σου ζητήσωμεν. 36 Αυτός δε τους είπε τι θέλετε να σας κάμω ;

37 Αυτοί δε του είπαν δος μας, όταν έλθης εις την δόξαν σου και θα αναβής εις τον επίγειον βασιλικόν θρόνον του Δαβίδ να καθίσωμεν ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου. 38 ο δε Ιησούς τους είπε δεν ξεύρετε, τι ζητάτε. δεν είναι τώρα καιρός κοσμικών μεγαλείων και αξιωμάτων, αλλά κόπων και διωγμών και θανάτου μαρτυρικού. Μπορείτε λοιπόν να πίετε το ποτήριον του θανάτου, που πρόκειται εγώ μετ ολίγον να πίω, και να βαπτισθήτε το βάπτισμα του μαρτυρίου, που μετ ολίγον θα υποστώ ;

39 Αυτοί δε θέλοντες να εξασφαλίσουν το αίτημά των του είπαν, χωρίς να το σκεφθούν καλώς Δυνάμεθα. ο δε Ιησούς τους είπε το μεν ποτήριον του μαρτυρίου, το οποίον εγώ εντός ολίγου πίνω, θα το πίετε, και το βάπτισμα, το οποίον μετ ολίγον θα βαπτισθώ εις την θάλασσαν των παθημάτων μου, θα βαπτισθήτε. Διότι και σεις θα υποστήτε διωγμούς και μαρτύριον δια το ευαγγέλιον.

40 το να καθίσετε όμως εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου, δεν εξαρτάται από εμέ να το δώσω εις όποιον μου το ζητήση, αλλά θα δοθή τούτο εις εκείνους, εις τους οποίους έχει ετοιμασθή από τον δικαιοκρίτην Πατέρα μου, που κανονίζει τας ανταμοιβάς σύμφωνα με την αρετήν εκάστου.

41 και όταν ήκουσαν αυτό οι άλλοι δέκα μαθηταί, ήρχισαν να αγανακτούν δια την συμπεριφοράν αυτήν του Ιακώβου και του Ιωάννου, οι οποίοι εζήτουν να τους παραγκωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερον από αυτούς.

42 ο Ιησούς δε, αφού τους προσεκάλεσε, τους είπε Γνωρίζετε, ότι αυτοί που νομίζονται και φαίνονται άρχοντες των εθνών, συμπεριφέρονται προς τους λαούς των, ως να ήσαν ανεξέλεγκτοι κύριοί των και ως να ήσαν οι λαοί κτήματά των. και εκείνοι που έχουν μέγα αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλην εξουσίαν, σαν να είναι δούλοι τους.

43 Μεταξύ σας όμως δεν ημπορεί ούτε επιτρέπεται να γίνεται έτσι. αλλ οποιοσδήποτε θέλει να γίνη μεγάλος μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας και ας σπουδάζη να γίνεται εξυπηρετικός εις τους άλλους. 44 και οποιοσδήποτε θέλει να γίνη πρώτος από σας, οφείλει να γίνη δούλος όλων, ασκών με πάσαν ταπεινοφροσύνην την αγάπην.

45 Διότι και ο υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήλθεν εις τον κόσμον δια να υπηρετηθή, αλλ ήλθε δια να υπηρετήση και δώση την ζωήν του λύτρον, όπως εξαγορασθούν και ελευθερωθούν από την αμαρτίαν και τον θάνατον πολλοί.