Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2023

74
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κε/ 31 – 46 – 31 Όταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού …

32 και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, 33 και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερίφια εξ ευωνύμων.

34 τότε ερεί ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού δεύτε, οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου 35 επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με,

36 γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με. 37 τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, η διψώντα και εποτίσαμεν ; 38 πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, η γυμνόν και περιεβάλομεν ; 39 πότε δε σε είδομεν ασθενή η εν φυλακή και ήλθομεν προς σε;

40 και αποκριθείς ο βασιλεύς ερεί αυτοίς αμήν λέγω υμίν, εφ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε. 41 Τότε ερεί και τοις εξ ευωνύμων πορεύεσθε απ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού 42 επείνασα γαρ και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και ουκ εποτίσατέ με,

43 ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με, γυμνός και ου περιεβάλετέ με, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ με. 44 τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα η διψώντα η ξένον η γυμνόν η ασθενή η εν φυλακή και ου διηκονήσαμέν σοι ;

45 τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων αμήν λέγω υμίν, εφ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε. 46 και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κε/ 31 – 46

31 Όταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου με την δόξαν του και όλοι οι άγιοι άγγελοι θα είναι μαζί του, τότε θα καθήση εις θρόνον ένδοξον και λαμπρόν. 32 και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι, που έζησαν απ αρχής της δημιουργίας μέχρι τέλους του κόσμου, και θα χωρίση αυτούς τον ένα από τον άλλον, καθώς και ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια.

33 και θα στήση τους μεν δικαίους, που είναι ήμεροι σαν τα πρόβατα, εις τα δεξιά του, τους δε αμαρτωλούς, που είναι ατίθασοι και άτακτοι σαν τα γίδια, εις τα αριστερά του. 34 Τότε θα είπη ο βασιλεύς εις εκείνους, που θα είναι εις τα δεξιά του Ελάτε σεις, που είσθε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, λάβετε ως κληρονομίαν την βασιλείαν, που έχει ετοιμασθή δια σας, αφ ότου εθεμελιώνετο ο κόσμος.

35 σας ανήκει δε η κληρονομία αυτή, διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, ήμουν διψασμένος και με εποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν είχα που να μείνω και με επεριμαζεύσατε εις το σπίτι σας, 36 γυμνός ήμουν και με ενεδύσατε, αρρώστησα και με επεσκέφθητε, μέσα εις φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ιδήτε και να με παρηγορήσετε. 37 Τότε θα αποκριθούν εις αυτόν οι δίκαιοι και θα είπουν Κύριε, πότε σε είδαμεν πεινασμένον και σε εθρέψαμεν, η διψασμένον και σου εδώκαμεν να πίης ;

38 Πότε δε σε είδαμεν ξένον και σε επεριμαζεύσαμεν, η γυμνόν και σε ενεδύσαμεν ; 39 Πότε δε σε είδαμεν άρρωστον η φυλακισμένον και ήλθαμεν να σε επισκεφθώμεν ; 40 και θα αποκριθή ο βασιλεύς και θα τους είπη Αληθινά σας λέγω, ότι κάθε τι που εκάματε εις ένα από τους πτωχούς αυτούς αδελφούς μου, που εφαίνοντο άσημοι και πολύ μικροί, το εκάματε εις εμέ.

41 Τότε θα είπη και εις εκείνους, που θα είναι εις τα αριστερά του σεις που από τα έργα σας εγίνατε καταραμένοι, πηγαίνετε μακράν από εμέ εις το πυρ το αιώνιον, που έχει ετοιμασθή δια τον διάβολον και τους αγγέλους του.

42 Διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε, 43 ξένος ήμουν και δεν με επεριμαζεύσατε προς φιλοξενίαν, γυμνός και δεν με ενεδύσατε, άρρωστος ήμουν και μέσα εις την φυλακήν και δεν με επεσκέφθητε.

44 Τότε θα του αποκριθούν και αυτοί και θα είπουν Κύριε, πότε σε είδαμεν να πεινάς η να διψάς η να είσαι ξένος η γυμνός η ασθενής η μέσα εις φυλακήν και δεν σε υπηρετήσαμεν ;

45 Τότε θα τους αποκριθή και θα είπη Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που δεν εκάματε εις ένα από αυτούς, τους οποίους ο κόσμος εθεώρει πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ το εκάματε.

46 και θα απέλθουν αυτοί εις κόλασιν, που δεν θα έχη τέλος, αλλά θα είναι αιώνια, οι δε δίκαιοι θα μεταβούν δια να απολαύσουν ζωήν αιώνιον.