Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2023

430
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιζ/ 12 – 19 – 12 και εισερχομένου αυτού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν,

13 και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς.

14 και ιδών είπεν αυτοίς Πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι. και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν.

15 εις δε εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν,

16 και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτώ και αυτός ην Σαμαρείτης.

17 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν Ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν ; οι δε εννέα που ;

18 ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος ;

19 και είπεν αυτώ Αναστάς πορεύου η πίστις σου σέσωκέ σε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιζ/ 12 – 19

12 και όταν εισήρχετο εις κάποιο χωρίον, τον συνήντησαν δέκα λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάθησαν από μακράν, επειδή σύμφωνα με τον νόμον κάθε λεπρός εθεωρείτο ακάθαρτος και δεν του επετρέπετο να πλησιάση κανένα.

13 και αυτοί έβγαλαν φωνήν μεγάλην και είπαν Ιησού, Κύριε, κάμε έλεος εις ημάς και θεράπευσέ μας.

14 και όταν τους είδε, είπε προς αυτούς Πηγαίνετε και δείξατε το σώμα σας εις τους ιερείς δια να βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα με την διάταξιν του νόμου, εάν πράγματι εθεραπεύθητε. και συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν να εξετασθούν από τους ιερείς, εκαθαρίσθησαν από την λέπραν.

15 Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε και με φωνήν μεγάλην εκφράζων την χαράν και ευγνωμοσύνην του εδόξαζε τον Θεόν, που δια μέσου του Ιησού τον εθεράπευσε.

16 και έπεσε με το πρόσωπον κατά γης πλησίον των ποδών του Ιησού και τον ευχαριστεί. και αυτός ήτο Σαμαρείτης, σχισματικός και ολιγώτερον φωτισμένος από τους Ιουδαίους και συνεπώς δεν θα επερίμενε κανείς να δείξη αυτός ευγνωμοσύνην, οποίαν δεν έδειξαν οι άλλοι εννέα, που ήσαν Ισραηλίται.

17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε δεν εκαθαρίσθησαν από την λέπραν και οι δέκα ; οι δε άλλοι εννέα που είναι;

18 Εχάθησαν να γυρίσουν πίσω και να δώσουν δόξαν εις τον Θεόν, εκτός από τον ξένον αυτόν, που δεν ανήκει εις το γνήσιον ιουδαϊκόν γένος ; 19 και είπε προς αυτόν Σήκω και πήγαινε η πίστις σου δεν εθεράπευσε το σώμα σου μόνον, αλλ αποτελεί και καλήν αρχήν, που θα σε οδηγηση εις την πνευματικήν σωτηρίαν.