Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Αυγούστου 2021

903
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42 – 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής.

39 καί τήδε ήν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή καί παρακαθίσασα παρά τούς πόδας τού Ιησού ήκουε τόν λόγον αυτού.

40 η δέ Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δέ είπε Κύριε, ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; ειπέ ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται.

41 αποκριθείς δέ είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζη περί πολλά

42 ενός δέ εστι χρεία Μαρία δέ τήν αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ αυτής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Εγένετο δέ εν τώ λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ τού όχλου είπεν αυτώ Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε καί μαστοί ούς εθήλασας.

28 αυτός δέ είπε Μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42

38 Ενώ δέ οι μαθηταί καί οι ακολουθούντες τόν Ιησούν επήγαιναν έχοντες κατεύθυνσιν τήν Ιερουσαλήμ, συνέβη νά έμβη ο Ιησούς εις κάποιο χωρίον καί μία γυναίκα, πού ωνομάζετο Μάρθα, τόν υπεδέχθη εις τό σπίτι της.

39 Καί είχεν αυτή αδελφήν, πού ελέγετο Μαρία, η οποία όχι μόνον υπεδέχθη τόν Ιησούν ως η Μάρθα, αλλά καί εκάθησε κοντά εις τούς πόδας του ως ταπεινή μαθήτρια καί ήκουε μέ προσοχήν απερίσπαστον τήν διδασκαλίαν του.

40 Η δέ Μάρθα ήταν απασχολημένη καί πνιγμένη εις πολλήν εργασίαν, φροντίζουσα νά ετοιμάση τό φαγητόν καί νά περιποιηθή τόν Διδάσκαλον. Αφού δέ εστάθη πλησίον τού Χριστού, είπε Κύριε, δέν σέ μέλει, πού η αδελφή μου μέ αφήκε μοναχήν νά υπηρετώ καί νά ετοιμάζω τό τραπέζι; Πές της λοιπόν νά μέ βοηθήση.

41 Απεκρίθη δέ ο Ιησούς καί τής είπε Μάρθα, Μάρθα, ασχολείται η διάνοιά σου από ανησύχους φροντίδας καί κουράζεται τό σώμα σου διά νά προετοιμάσης πολλά.

42 Ένα δέ είναι χρήσιμον καί αναγκαίον, η ακρόασις τής διδασκαλίας μου, πού είναι τροφή πνευματική, αναγκαία διά τήν ψυχήν. Η Μαρία δέ εξέλεξε τήν καλήν καί ωφέλιμον μερίδα, η οποία δέν θά τής αφαιρεθή ποτέ. Διότι αι ωφέλειαι τής μερίδος αυτής τού πνευματικού φαγητού δέν είναι προσωριναί καί φθαρταί, άλλα πνευματικαί καί αιώνιοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Ενώ δέ ο Ιησούς έλεγε ταύτα, κάποια γυναίκα από τό πλήθος, ενθουσιασθείσα από τήν διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην καί είπε Μακαρία η κοιλία, πού σέ εβάστασε, καί οι μαστοί τούς οποίους εθήλασες. Μακαρία δηλαδή η μητέρα, πού σέ εγέννησε καί σέ έθρεψεν.

28 Αυτός δέ είπεν Αληθώς, μακαρία είναι η μητέρα μου αλλά μή λησμονείτε, ότι μακάριοι κυρίως είναι εκείνοι, πού ακούουν τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσουν αυτόν. Εις τρόπον ώστε καί αυτή, πού μέ εγέννησε καί μέ εθήλασεν, ηξιώθη τής τιμής αυτής, διότι εφύλαξε πάντοτε τόν λόγον τού Θεού.