Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Μαρτίου 2021

1154
Euaggelio

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 14 – 21 – 14 Εάν γάρ αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, αφήσει καί υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος…

15 εάν δέ μή αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τά παραπτώματα υμών.

16 Όταν δέ νηστεύητε, μή γίνεσθε ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί, αφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αυτών όπως φανώσι τοίς ανθρώποις νηστεύοντες αμήν λέγω υμίν, ότι απέχουσιν τόν μισθόν αυτών.

17 σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι,

18 όπως μή φανής τοίς ανθρώποις νηστεύων αλλά τώ πατρί σου τώ εν τώ κρυπτώ καί ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.

19 Μή θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί τής γής, όπου σής καί βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται διορύσσουσιν καί κλέπτουσιν

20 θησαυρίζετε δέ υμίν θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν

21 όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται καί η καρδία υμών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 14 – 21

14 Πρέπει δέ, όταν ζητήτε τήν άφεσιν τών αμαρτιών σας, συγχωρήτε καί σείς τούς άλλους, διότι, εάν συγχωρήσετε τούς ανθρώπους τά αμαρτήματα, πού έκαμαν εις σάς, καί ο Πατήρ σας ο ουράνιος θά συγχωρήση καί εις σάς τά ιδικά σας αμαρτήματα.

15 Εάν όμως δέν συγχωρήσετε εις τούς ανθρώπους τά πρός σάς αμαρτήματά των, ούτε ο Πατήρ σας θά συγχωρήση τάς πρός αυτόν αμαρτίας σας.

16 Όταν δέ νηστεύετε, μή γίνεσθε σάν τούς υποκριτάς σκυθρωποί καί περίλυποι.Διότι αλλοιώνουν τά πρόσωπά των καί προσλαμβάνουν όψιν καί έκφρασιν καταβεβλημένου από τάς στερήσεις ανθρώπου, διά νά φανούν εις τούς ανθρώπους ότι νηστεύουν.Αληθινά σάς λέγω, ότι έλαβαν εξ ολοκλήρου από τούς επαίνους τών ανθρώπων τήν αμοιβήν των.

17 Σύ όμως, όταν νηστεύης, άλειψε τήν κεφαλήν σου καί νίψε τό πρόσωπόν σου, ώστε νά φαίνεσαι χαρούμενος.

18 Καί νά μή φανής εις τούς ανθρώπους, ότι νηστεύεις.Αλλά νά φανή η νηστεία σου μόνον εις τόν Πατέρα σου, πού είναι μέν αόρατος, αλλ ευρίσκεται παρών καί εις αυτά τά απόκρυφα μέρη.Καί ο Πατήρ σου, πού βλέπει εις τά κρυφά, θά σού αποδώση τήν αμοιβήν σου εις τά φανερά.

19 Μή μαζεύετε χάριν τού εαυτού σας θησαυρούς επί τής γής, όπου ο σκόρος καί η φθορά τής σαπίλας ή τής σκωρίας αφανίζουν τά αποθηκευόμενα είδη τού πλούτου καί όπου κλέπται διατρυπούν τούς τοίχους τών θησαυροφυλακίων σας καί τά κλέπτουν.

20 Μαζεύετε δέ διά τούς εαυτούς σας θησαυρούς εις τόν ουρανόν, όπου ούτε σκόρος ούτε σαπίλα καί σκωριά αφανίζουν τά θησαυριζόμενα καί όπου κλέπται δέν τρυπούν τούς τοίχους τών θησαυροφυλακίων ούτε κλέπτουν.

21 Πρέπει δέ νά θησαυρίζετε θησαυρούς εις τόν ουρανόν, διά νά είναι καί η καρδία σας προσκολλημένη εις τόν Θεόν καί εις τά ουράνια.Διότι εκεί, όπου θά είναι ο θησαυρός σας, θά είναι καί η καρδία σας.