Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020

2004
Euaggelio

: Κατά Ματθαίον ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 – Είπεν ο Κύριος· πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς·

όστις δ᾿ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς.

Ο φιλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ο φιλών υιόν η θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος· και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος.

Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτώ· ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ηκολουθήσαμέν σοι· τι άρα έσται ημίν;

Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε και υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

Και πας ος αφήκεν οικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η τέκνα η αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος: «Καθέναν που θα με ομολογήση εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον.

Εκείνον όμως που θα με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνος που αγαπά πατέρα η μητέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος.

Και εκείνος, που αγαπά υιόν η θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος.»

Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε· τι λοιπόν θα απολαύσωμεν;».

Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι σείς, οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα καθήσετε και σείς σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

Και καθένας που αφήκε σπίτια η αδελφούς η αδελφές η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η παιδιά η χωράφια διά το όνομά μου, θα πάρη εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήση ζωήν αιώνιον.

Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι, θα γίνουν πρώτοι».