Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου

3273
Euaggelio

Ε΄ των Νηστειών – Της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας – Ευαγγέλιο: Μαρκ. ι´ 32-45: Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο ᾿Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν…

ότι ιδού αναβαίνομεν εις ῾Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν τοις έθνεσι, και εμπαίξουσιν αυτώ και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτώ και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται.

Και προσπορεύονται αυτώ ᾿Ιάκωβος και ᾿Ιωάννης υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμεν ποιήσης ημίν. ῾Ο δε είπεν αυτοίς· Τι θέλετε ποιήσαί με υμίν; Οι δε είπον αυτώ· Δος ημίν ίνα εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευωνύμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου. ῾Ο δε ᾿Ιησούς είπεν αυτοίς·

Ουκ οίδατε τι αιτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι; Οι δε είπον αυτώ· Δυνάμεθα. ῾Ο δε ᾿Ιησούς είπεν αυτοίς·

Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ ευωνύμων ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ᾿ οις ητοίμασται. Και ακούσαντες οι δέκα ήρξαντο αγανακτείν περί ᾿Ιακώβου και ᾿Ιωάννου. ῾

Ο δε ᾿Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτοίς· Οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών· ουχ ούτω δε έσται εν υμίν, αλλ᾿ ος εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος, και ος εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος· και γαρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι, και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Απόδοση στη νεολληνική:
Εκείνο τον καιρό, πήρε ο ᾿Ιησούς τους δώδεκα μαθητές του κι άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να του συμβούν.

«᾿Ακούστε», τους έλεγε· «τώρα που ανεβαίνουμε στα ῾Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ᾿Ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς.

Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν· και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».Πλησιάζουν τότε τον ᾿Ιησού ο ᾿Ιάκωβος και ο ᾿Ιωάννης, οι γιοί του Ζεβεδαίου, και του λένε·

«Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας;» τους ρώτησε εκείνος. «῞Οταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου κι ο άλλος στα αριστερά σου». ῾

Ο ᾿Ιησούς τότε τους είπε· «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιώ εγώ η να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ;» «Μπορούμε», του λένε.

Κι ο ᾿Ιησούς τους απάντησε· «Το ποτήρι που θα πιώ εγώ θα το πιείτε, και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε· το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σ’ αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί».

῞Οταν τ’ άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι δέκα μαθητές, άρχισαν ν’ αγανακτούν με τον ᾿Ιάκωβο και τον ᾿Ιωάννη.

Τους κάλεσε τότε ο ᾿Ιησούς και τους λέει· «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους, και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν.

Σ’ εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας· και όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων.

Γιατί και ο Υιός του ᾿Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους».