Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Ιουλίου 2022

411
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 5 – 13 – 5 Εισελθόντι δέ αυτώ εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν καί λέγων …

6 Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. 7 καί λέγει αυτώ ο Ιησούς Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. 8 καί αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό τήν στέγην εισέλθης αλλά μόνον ειπέ λόγω, καί ιαθήσεται ο παίς μου.

9 καί γάρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ εμαυτόν στρατιώτας, καί λέγω τούτω, πορεύθητι, καί πορεύεται, καί άλλω, έρχου, καί έρχεται, καί τώ δούλω μου, ποίησον τούτο, καί ποιεί. 10 ακούσας δέ ο Ιησούς εθαύμασε καί είπε τοίς ακολουθούσιν Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τώ Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.

11 λέγω δέ υμίν ότι πολλοί από ανατολών καί δυσμών ήξουσιν καί ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ καί Ισαάκ καί Ιακώβ εν τή βασιλεία τών ουρανών,

12 οι δέ υιοί τής βασιλείας εκβληθήσονται εις τό σκότος τό εξώτερον εκεί έσται ο κλαυθμός καί ο βρυγμός τών οδόντων. 13 καί είπεν ο Ιησούς τώ εκατοντάρχώ Ύπαγε, καί ως επίστευσας γενηθήτω σοι. καί ιάθη ο παίς αυτού εν τή ώρα εκείνη.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 5 – 13

5 Όταν δέ ο Ιησούς εμβήκεν εις τήν Καπερναούμ, ήλθε πρός αυτόν εις εκατόνταρχος, ο οποίος τόν παρεκάλει καί τού έλεγε 6 Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος εις τό σπίτι παραλυτικός, καί βασανίζεται τρομερά από πόνους. 7 Καί λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Θά έλθω εγώ εις τό σπίτι σου καί θά τόν θεραπεύσω.

8 Καί ο εκατόνταρχος απεκρίθη καί είπε Κύριε, δέν είμαι άξιος διά νά εισέλθης κάτω από τήν στέγην τού σπιτιού μου.Αλλά μόνον ειπέ μέ απλούν λόγον αυτό πού θέλεις, καί θά ιατρευθή ο δούλος μου. 9 Διότι καί εγώ άνθρωπος είμαι, υπεξούσιος, πού λαμβάνω διαταγάς από ανωτέρους, έχων υπό τάς διαταγάς μου στρατιώτας καί λέγω εις τούτον τόν στρατιώτην πήγαινε, καί πηγαίνει καί εις τόν άλλον λέγω ελθέ, καί έρχεται.Καί εις τόν δούλον μου λέγω κάμε αυτό, καί τό εκτελεί.Πόσω μάλλον θά εκτελεσθή ο λόγος ο ιδικός σου, πού δέν είσαι υπό τάς διαταγάς κανενός, αλλ’ έχεις εξουσίαν επί όλων τών αοράτων δυνάμεων;

10 Όταν δέ ήκουσε τούς λόγους αυτούς ο Ιησούς, εθαύμασε καί είπεν εις εκείνους, πού τόν ηκολούθουν· Αληθώς σάς λέγω, ότι ούτε μεταξύ τών Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός τού Θεού, δέν εύρον τόσον μεγάλην πίστιν. 11 Σάς διαβεβαιώ δέ, ότι πολλοί σάν τόν εκατόνταρχον θά έλθουν από ανατολήν καί δύσιν, από όλα τά μέρη τού κόσμου, καί θά παρακαθήσουν ως εις άλλο ευφρόσυνον δείπνον μαζί μέ τόν Αβραάμ καί τόν Ισαάκ καί τόν Ιακώβ εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

12 Εκείνοι δέ, πού κατάγονται από τόν Αβραάμ καί σύμφωνα πρός τάς επαγγελίας καί υποσχέσεις τού Θεού εις τόν Αβραάμ είναι κληρονόμοι τής βασιλείας, θά ριφθούν έξω από αυτήν εις τό σκότος τό τελείως απομακρυσμένον από τήν βασιλείαν.Εκεί θά είναι ο κλαυθμός καί τό τρίξιμο τών οδόντων. 13 Καί είπεν ο Ιησούς εις τόν εκατόνταρχον Πήγαινε εις τό σπίτι σου καί όπως επίστευσες, ότι δηλαδή μέ μόνον τόν λόγον καί από μακρυά δύναμαι νά θεραπεύσω τόν δούλον σου, έτσι άς γίνη εις σέ.Πράγματι δέ κατά τήν στιγμήν εκείνην εθεραπεύθη ο δούλος του.