Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2023

4811
Euaggelio

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 31 – 36 – 31 και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.

32 και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γάρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι.

33 και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστί; και γάρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. 34 και εάν δανείζητε παρ’ ών ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; και γάρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα.

35 πλήν αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός εστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς.

36 Γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστί.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 31 – 36

31 Και με ολίγας λέξεις, όπως θέλετε να συμπεριφέρωνται προς σας και να σας κάνουν οι άνθρωποι, και σείς να κάνετε εις αυτούς τα ίδια.

32 Διότι εάν αγαπάτε μόνον εκείνους, που σας αγαπούν, ποία εύνοια από τον Θεόν και ποία αμοιβή από αυτόν σας ανήκει; Καμμία. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους, οι οποίοι τους αγαπούν.

33 Και αν κάνετε το καλόν εις εκείνους, που σας ευεργετούν, ποία εύνοια και χάρις και ανταμοιβή σας ανήκει από τον Θεόν; Καμμία. Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν.

34 Και εάν δανείζετε εκείνους, από τους οποίους ελπίζετε να λάβετε οπίσω τα δανεισθέντα, ποία χάρις και ανταπόδοσις από τον Θεόν σας ανήκει; Καμμία. Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν άλλους αμαρτωλούς διά να λάβουν οπίσω ολόκληρον το δανεισθέν ποσόν η και εν καιρώ ανάγκης λάβουν και αυτοί ίσα ωφελήματα και δάνεια από εκείνους, που εδάνεισαν.

35 Σείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετήτε και να τους δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε τίποτε ως ανταπόδοσιν από αυτούς. Και θα είναι πολύς ο μισθός σας και μεγάλη η ανταμοιβή σας από τον Θεόν. Και θα είσθε εν τη βασιλεία των ουρανών κατά χάριν τέκνα του υψίστου Θεού, προς τον οποίον θα ομοιάζετε ηθικώς. Διότι και αυτός είναι ευεργετικός και ωφέλιμος εις τους ανθρώπους, οι οποίοι δεικνύουν αχαριστίαν εις τας τόσας ευεργεσίας του και οι οποίοι δεν έχουν καλήν διάθεσιν και προαίρεσιν αλλ’ είναι πονηροί.

36 Γίνεσθε λοιπόν σπλαγχνικοί προς τον πλησίον και συμπονετικοί εις τας δυστυχίας του και τας ανάγκας του, καθώς και ο ουράνιος Πατήρ σας είναι ευσπλαγχνικός προς όλους.