Το Ευαγγέλιο της Καθαράς Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου 2023

368

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 8 – 36 – 8 ο δε είπε Βλέπετε μη πλανηθήτε πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι και ο καιρός ήγγικε. μη ουν πορευθήτε οπίσω αυτών.

9 όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως το τέλος. 10 τότε έλεγεν αυτοίς Εγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί έσονται, φόβητρά τε και σημεία απ ουρανού μεγάλα έσται. 12 προ δε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφ υμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγομένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου 13 αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον.

14 θέτε ουν εις τας καρδίαις υμών μη προμελετάν απολογηθήναι 15 εγώ γαρ δώσω υμίν στόμα και σοφίαν, η ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν. 16 παραδοθήσεσθε δε και υπό γονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσουσιν εξ υμών, 17 και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου 18 και θριξ εκ της κεφαλής υμών ου μη απόληται 19 εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών. 20 όταν δε ίδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυτής. 21 τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής εκχωρείτωσαν, και οι εν ταις χώραις μη εισερχέσθωσαν εις αυτήν,

22 ότι ημέραι εκδικήσεως αύταί εισι του πληρωθήναι πάντα τα γεγραμμένα. 23 ουαί δε ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ημέραις έσται γαρ τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή τω λαώ τούτω, 24 και πεσούνται στόματι μαχαίρας, και αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τα έθνη, και Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό εθνών άχρι ου πληρωθώσι καιροί εθνών. 25 και έσται σημεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου,

26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη αι γαρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται. 27 και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 28 αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών.

29 και είπε παραβολήν αυτοίς Ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα. 30 όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς το θέρος εστίν 31 ούτω και υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία του Θεού. 32 αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται.

33 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δε εαυτοίς μήποτε βαρηθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιωτικαίς, και αιφνίδιος εφ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη 35 ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης.

36 αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του υιού του ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 8 – 36

8 Αυτός δε είπε Προσέχετε να μη παραπλανηθήτε από κανένα. και σας συνιστώ να προσέχετε, διότι πολλοί θα έλθουν, που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, και ο καιρός, που θα γίνουν αυτά, επλησίασε. Προσέξατε λοιπόν να μη τους ακολουθήσετε ως μαθηταί και οπαδοί των.

9 Όταν δε ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι και επαναστάσεις και διασαλεύσεις της τάξεως, μη ταραχθήτε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, που προαναγγέλλουν το τέλος. Διότι σύμφωνα με το θείον σχέδιον πρέπει αυτά να γίνουν πρώτον, αλλά δεν θα έλθη αμέσως το τέλος. 10 και μετά μικράν διακοπήν τους είπε τότε θα σηκωθή το εν έθνος κατά του άλλου έθνους και το εν βασίλειον θα σηκωθή κατά του άλλου βασιλείου. 11 και θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ και εκεί, και πείνες και επιδημίαι μολυσματικοί και φαινόμενα, που θα προκαλούν φόβον, και σημεία από τον έναστρον ουρανόν μεγάλα.

12 Αλλά προτού να γίνουν όλα αυτά, θα βάλουν τα χέρια τους επάνω σας δια να σας συλλάβουν και θα σας καταδιώξουν, και θα σας παραδίδουν εις συναγωγάς δια να σας δικάσουν, και εις φυλακάς, και θα οδηγήσθε ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων, επειδή θα πιστεύετε εις το όνομά μου και θα με ομολογήτε Κύριόν σας και Σωτήρα σας.

13 Όλαι δε αι καταδιώξεις και περιπέτειαι αυταί θα έχουν ως τελικήν έκβασιν και αποτέλεσμα την μαρτυρίαν, την οποίαν θα δώσετε δια το ευαγγέλιόν μου, δια να είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά των απίστων, οι οποίοι δεν θα δύνανται να δικαιολογηθούν κατά την ημέραν της κρίσεως, ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα ευαγγελίου. 14 Βάλετε λοιπόν βαθειά εις τας καρδίας σας, ώστε να ενθυμήσθε πάντοτε την σύστασιν αυτήν και παραγγελίαν, που σας κάνω την στιγμήν αυτήν, να μη προμελετάτε και να μη σκέπτεσθε εκ προτέρου, τι θα απολογηθήτε.

15 Διότι εγώ θα σας δώσω ευκολίαν και ικανότητα να εκφράζεσθε, αλλά και σοφίαν νοημάτων και επιχειρημάτων, εις την οποίαν κατ ουδένα λόγον θα ημπορέσουν να αντείπουν η να αντισταθούν όλοι οι αντίθετοί σας. 16 θα παραδοθήτε δε εις τους διώκτας σας όχι μόνον από ξένους, αλλά και από γονείς και αδελφούς και συγγενείς και φίλους και θα θανατώσουν μερικούς από σας. 17 και θα σας μισούν όλοι, επειδή θα πιστεύετε εις το όνομά μου.

18 και παρ όλους τους διωγμούς και τα μίση αυτά, ούτε τρίχα από την κεφαλήν σας δεν θα χαθή, και συνεπώς ούτε η ψυχή σας, ήτις είναι η καθ αυτό προσωπικότης σας, θα βλαβή εις το παραμικρόν, αλλ ούτε και εις το σώμα σας θα συμβή η παραμικρά βλάβη, χωρίς ο Θεός αποβλέπων εις την πραγματικήν ωφέλειάν σας να επιτρέψη τούτο. 19 με την υπομονήν σας κερδήσατε και σώσατε τας ψυχάς σας από τον κίνδυνον της απιστίας και της αιωνίας απωλείας.

20 Σχετικώς δε με την καταστροφήν των κτιρίων αυτών, που σας είπα εις την αρχήν, μάθετε, ότι όταν ίδετε να περικυκλώνεται η Ιερουσαλήμ από στρατεύματα, τότε να ξεύρετε, ότι επλησίασεν η ερήμωσίς της. 21 Τότε αυτοί, που θα ευρίσκωνται εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν εις τα όρη, και εκείνοι, που θα ευρίσκωνται εν μέσω της πόλεως Ιερουσαλήμ, ας φεύγουν έξω εις την ύπαιθρον χώραν, και όσοι θα είναι εις τα χωράφια, ας μη εμβαίνουν εις την πόλιν.

22 Διότι αι ημέραι αυταί είναι ημέραι θείας εκδικήσεως και τιμωρίας, δια να επαληθεύσουν και πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφή από τους προφήτας περί καταστροφής του Ισραήλ και της πρωτευούσης αυτού. 23 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις εκείνας, που θα θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας. Διότι θα είναι δυστυχία και στέρησις μεγάλη επί της γης και θα είναι οργή κατά του λαού τούτου του Ισραηλιτικού. αι έγκυοι λοιπόν και αι θηλάζουσαι, ενώ θα δυσκολεύωνται να τρέξουν και να σωθούν, δεν θα ευρίσκουν εύκολα και τα μέσα προς στηριγμόν και ενδυνάμωσιν του οργανισμού των.

24 και θα πέσουν σφαζόμενοι με την κόψιν της μαχαίρας και θα μεταφερθούν αιχμάλωτοι προς πώλησιν εις όλα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θα εξακολουθή να καταπατήται από εθνικούς, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι χρόνοι της οργής του Θεού εναντίον του Ισραήλ, κατά τους οποίους τα έθνη θα κατέχουν αποκλειστικώς τα προνόμιά του, οπότε μετά την επιστροφήν εις Χριστόν όλων των εθνών και ο Ισραήλ θα επιστροφή και θα σωθή.

25 Ακούσατε τώρα και τα σημεία της δευτέρας παρουσίας και της συντελείας του παρόντος κόσμου. θα γίνουν έκτακτα και πρωτοφανή φαινόμενα εις τον ήλιον και εις την σελήνην και εις τα άστρα λόγω των βιαίων και ριζικών μεταβολών, αι οποίαι θα γίνουν εις το υλικόν σύμπαν. και επί της γης μεγάλη στενοχώρια και αδημονία θα καταλάβη τα έθνη, τα οποία λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων της θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν δια να καταπλημμυρίσουν την γην, θα κυριευθούν από μεγάλην απορίαν και αμηχανίαν, επειδή δεν θα ξεύρουν, πως να προφυλαχθούν. 26 και θα λιποθυμούν και θα χάνουν τας αισθήσεις των και θα γίνωνται σαν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τον φόβον των και από τα κακά, που θα περιμένουν να καταπλακώσουν την Οικουμένην. Πράγματι δε τα κακά αυτά θα είναι μεγάλα, διότι αι ουράνιαι και αγγελικαί δυνάμεις, αι συγκρατούσαι ήδη την τάξιν του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθη, ίνα το σύμπαν ανακαινισθή.

27 και τότε οι κατά την εποχήν εκείνην ζώντες θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος θεοπρεπώς εις σύννεφον και με δύναμιν και συνοδείαν αγγέλων και με δόξαν πολλήν. 28 Όταν δε θα αρχίσουν να γίνωνται αυτά, σεις, το σώμα της Εκκλησίας μου, δεν πρέπει να φοβηθήτε, αλλά πεταχθήτε επάνω γεμάτοι ελπίδα και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, που έως τότε θα είναι σκυμμένοι λόγω των θλίψεων, που θα σας εύρουν. Αναθαρρήσατε, διότι πλησιάζει η απολύτρωσις και τελεία απαλλαγή σας από τα δεινά του παρόντος βίου.

29 και μετά μικράν διακοπήν είπεν εις αυτούς καποίαν παραβολήν και παρομοίωσιν Ίδετε την συκήν και όλα τα δένδρα. 30 Όταν βγάζουν φύλλα και άνθη, τότε βλέποντες σεις αυτά γνωρίζετε μόνοι σας, ότι πλησιάζει πλέον το θέρος. 31 Έτσι και σεις, όταν ίδετε να γίνωνται αυτά που σας ανέφερα, να ξεύρετε, ότι πλησιάζει να έλθη η βασιλεία του Θεού, εις την οποίαν οι δίκαιοι θα απολαύουν ατελευτήτως την αιωνίαν μακαριότητα.

32 Όσον δε αφορά εις την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος και εικών της μελλούσης καταστροφής, που θα γίνη κατά την δευτέραν παρουσίαν, σας βεβαιώ, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή προτού να γίνουν όλα αυτά, που σας προεΐπον. Συντόμως λοιπόν θα συντελεσθή και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. 33 ο ουρανός και η γη, που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά, θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν και θα παραμείνη ασάλευτος η ισχύς των και το κύρος των.

34 Προσέχετε δε εις τους εαυτούς σας, μήπως αι ψυχαί σας γίνουν βαρείαι και ανίκανοι να προσέχουν και να αγρυπνούν. Γίνονται δε αι ψυχαί βαρείαι και δυσκίνητοι εις το πνευματικόν έργον από το άσωτον φαγοπότι και από την μέθην και από τας αγωνιώδεις και βασανιστικάς φροντίδας της παρούσης ζωής. Προσέχετε λοιπόν να μη γίνουν δυσκίνητοι και αποκοιμισμέναι αι ψυχαί σας και έξαφνα, χωρίς να την περιμένετε, έλθη επάνω σας σαν κάποιος, που σας έστησεν ενέδραν, η ημέρα εκείνη της δευτέρας παρουσίας, η δε όσους δεν θα προφθάσουν να ίδουν ζωντανοί την ένδοξον εκείνην του Κυρίου έλευσιν, η ημέρα του θανάτου.

35 Λέγω έξαφνα και χωρίς να την περιμένετε, διότι σαν παγίς, που θα συλλάβη αμερίμνους επάνω εις τα πονηρά έργα των τους κακούς και απίστους, θα έλθη η ημέρα εκείνη εις όλους, όσοι κάθηνται ξένοιαστοι και ασυλλόγιστοι επί της επιφανείας της γης.

36 να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί προσευχόμενοι και παρακαλούντες κάθε ώραν και στιγμήν τον Θεόν, δια να σας δώση χάριν και δύναμιν, με την οποίαν θα γίνετε άξιοι και δυνατοί να ξεφύγετε, χωρίς να βλαβήτε ψυχικώς, όλα αυτά που μέλλουν να γίνουν και να σταθήτε άφοβοι και με θάρρος εμπρός εις τον υιόν του ανθρώπου.