Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021

1096

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 6 – 1 Καί προσελθόντες οι Φαρισαίοι καί Σαδδουκαίοι πειράζοντες επηρώτησαν αυτόν σημείον εκ τού ουρανού επιδείξαι αυτοίς.

2 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Οψίας γενομένης λέγετε ευδία πυρράζει γάρ ο ουρανός

3 καί πρωί σήμερον χειμών πυρράζει γάρ στυγνάζων ο ουρανός υποκριταί, τό μέν πρόσωπον τού ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ου δύνασθε γνώναι;

4 γενεά πονηρά καί μοιχαλίς σημείον επιζητεί, καί σημείον ου δοθήσεται αυτή ει μή τό σημείον Ιωνά τού προφήτου. καί καταλιπών αυτούς απήλθεν.

5 Καί ελθόντες οι μαθηταί αυτού εις τό πέραν επελάθοντο άρτους λαβείν.

6 ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Οράτε καί προσέχετε από τής ζύμης τών Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 1 – 6

1 Καί αφού τόν επλησίασαν οι Φαρισαίοι καί οι Σαδδουκαίοι μέ σκοπόν νά τόν πειράξουν καί νά τόν δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμιν θαυματουργικήν, τόν παρεκάλεσαν νά επιδείξη εις αυτούς σημάδι καί θαύμα εξαιρετικόν από τόν ουρανόν, όπως τό μάννα πού εδόθη εις τήν έρημον διά μεσιτείας τού Μωϋσέως, ή όπως τό πύρ πού κατέβασεν ο Ηλίας από τόν ουρανόν καί τό οποίον σημείον θά εμαρτύρει καί θά εβεβαίωνε τήν αποστολήν του.

2 Αυτός δέ απεκρίθη καί τούς είπεν Όταν βραδυάση καί έλθη ο ήλιος εις τήν δύσιν του, λέγετε Έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός.

3 Καί τό πρωί παρατηρείτε εις τήν ανατολήν καί λέγετε σήμερον θά είναι χειμώνας.Διότι κοκκινίζει σκεπασμένος μέ σύννεφα ο ουρανός.Υποκριταί, πού κάνετε τόν σοφόν, ενώ πράγματι είσθε τυφλωμένοι, ξεύρετε νά διακρίνετε τήν εξωτερικήν όψιν τού ουρανού, τά σημεία όμως, πού φανερώνουν ότι έφθασαν αι ημέραι τού Μεσσίου, δέν μπορείτε νά τά διακρίνετε;

4 Γενεά κακή, πού δέν έμεινε πιστή εις τόν ουράνιον Νυμφίον, αλλά διεφθάρη μακράν αυτού, ζητεί επιμόνως θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δέν θά τής δοθή εκτός από τό σημείον, πού προεικονίζετο καί εσυμβολίζετο από τό θαύμα τού προφήτου Ιωνά. Καί αφού τούς αφήκεν, έφυγεν απ εκεί.

5 Καί σάν ήλθαν οι μαθηταί του εις τήν απέναντι παραλίαν τής λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει νά πάρουν μαζί τους άρτους.

6 Ο δέ Ιησούς τούς είπεν Ανοίξατε τά μάτια σας καί προσέχετε από τήν κακήν επίδρασιν τής υποκριτικής διδασκαλίας τών Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων, πού ομοιάζει πρός κακό προζύμι.